Lainsäädäntö
4
/2020

Mirja-Maija Tossavainen, johtava työmarkkinalakimies

Henkilöstömitoitus voimaan porrastetusti

Vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta koskevat lainmuutokset tulevat voimaan 1.10.2020. Mitoitus tulee voimaan neljässä vaiheessa.

Pyörätuoleja ja muita apuvälineitä

Lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on muutettu. Muutokset koskevat henkilöstömitoitusta tehostetussa asumispalvelussa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä RAI-arviointivälineistön käyttämistä.

Mistä säädetään?

Lain mukaan toteutuneen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksikössä, jolla on yhteiset toimitilat ja oma työvuorosuunnittelu ja joka toimii yhden esimiehen alaisuudessa. Tätä mitoitusta sovelletaan 1.4.2023 lukien.

Laissa säädetään myös henkilöstömitoituksen piiriin luettavasta henkilöstöstä. Lain 3a §:ssä on luettelo iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa välittömään asiakastyöhön osallistuvista työntekijöistä. Näitä ovat muun muassa sairaanhoitajat, lähihoitajat, geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, hoito-apulaiset ja hoiva-avustajat.

Myös työsopimussuhteessa toimintayksikköön olevat opiskelijat koulutusmuodosta riippumatta voivat tehdä välitöntä asiakastyötä ja heidät voidaan lukea henkilöstömitoitukseen laissa todetuin edellytyksin.

Uutta laissa on myös jako välittömään asiakastyöhön ja välilliseen työhön. Toteutunut henkilöstömitoitus tarkoittaa nimenomaan toimintayksikössä paikalla olevien välitöntä asiakastyötä tekevien työntekijöiden työpanosta suhteessa toimintayksikössä kolmen viikon seurantajakson aikana olevien asiakkaiden määrään. Välillistä työtä ei oteta huomioon henkilöstömitoituksessa.

Lain mukaan välittömällä asiakastyöllä tarkoitetaan hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, asiakasta koskevien tietojen kirjaamista, palvelutarpeen arviointia sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista ja päivittämistä. Välillisellä työllä tarkoitetaan muun muassa huoneiden ja yhteisten tilojen siivousta, pyykki- ja kiinteistöhuoltoa sekä esimies- ja hallinnollista työtä.

Työvuorojen suunnittelussa on otettava huomioon, mitä laissa todetaan työvuoroon osallistuvasta henkilöstöstä. Se ei voi koostua esimerkiksi pelkästään hoiva-avustajista tai opiskelijoista. Työnantajan on huolehdittava siitä, että toimintayksikössä on asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä jokaisessa työvuorossa. Toimintayksikön työntekijä ei saa ilman lääkehoidon koulutusta osallistua lääkehoidon tehtäviin ja toteuttamiseen.

Lain voimaantulo

Henkilöstömitoitus tulee voimaan täysimääräisenä 1.4.2023 lukien. Henkilöstömitoituksen on oltava 1.10.2020 vähintään 0,5 työntekijää, 1.1.2021 vähintään 0,55 työntekijää ja 1.1.2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.

Henkilöstömitoituksen täysimääräinen voimaantulo ja velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää alkavat siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. Muilta osin laki tulee voimaan lokakuun 2020 alusta. Tämä tarkoittaa, että lain tultua voimaan ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikköjen henkilöstömitoituksessa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevät laissa tarkoitetut työntekijät.

Henkilöstömitoitusta koskeva säännös 0,7 työntekijän vähimmäismitoituksesta asiakasta kohti tulee voimaan täysimääräisenä siirtymäajan jälkeen, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus varautua merkittävään henkilöstötarpeen ja kustannusten kasvuun. Myös KT ilmaisi huolensa henkilöstön saatavuudesta ja kustannusten korvaamisesta kunnille lain valmistelun eri vaiheissa.

8.9.2020

Yhteystiedot

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT