Lagstiftning
4
/2020

Mirja-Maija Tossavainen, ledande arbetsmarknadsjurist

Personaldimensioneringen träder i kraft stegvis

De lagändringar som gäller personaldimensioneringen inom äldreomsorgen träder i kraft 1.10.2020. Dimensioneringen träder i kraft i fyra steg.

Pyörätuoleja ja muita apuvälineitä

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre har ändrats. Ändringarna gäller personaldimensioneringen inom boendeservicen med heldygnsomsorg och den långvariga institutionsvården samt användningen av bedömningsverktyget RAI.

Vad är det som föreskrivs?

Enligt lagen ska den faktiska personaldimensioneringen vid en sådan verksamhetsenhet för serviceboende med heldygnsomsorg och en sådan verksamhetsenhet för långvarig institutionsvård som har gemensamma lokaler och egen arbetsskiftsplanering och som är underställd en och samma chef vara minst 0,7 anställda per klient. Personaldimensioneringen ska tillämpas från och med 1.4.2023. 

I lagen föreskrivs också om den personal som ska omfattas av personaldimensioneringen. I 3 a § i lagen finns en förteckning över de anställda som deltar i direkt klientarbete inom serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre personer. Sådana är bl.a. sjukskötare, närvårdare, geronomer, fysio- och ergoterapeuter, vårdbiträden och omsorgsassistenter.

Också studerande som står i arbetsavtalsförhållande till en verksamhetsenhet, oberoende av utbildningsform, kan delta i det direkta klientarbetet och de kan räknas in i personaldimensioneringen under de förutsättningar som anges i lagen. 

Nytt i lagen är också indelningen i direkt klientarbete och indirekt arbete. Med faktisk personaldimensionering avses uttryckligen den arbetsinsats som utförs av de närvarande anställda i direkt klientarbete vid verksamhetsenheten i förhållande till antalet klienter vid enheten under en uppföljningsperiod på tre veckor. Indirekt arbete beaktas inte i personaldimensioneringen.

Enligt lagen avses med direkt klientarbete vård och omsorg samt uppgifter som främjar och upprätthåller klienters funktionsförmåga och rehabilitering, registrering av klientuppgifter, bedömning av servicebehovet samt utarbetande och uppdatering av vård- och serviceplaner. Med indirekt arbete avses bland annat städning av rum och gemensamma utrymmen, tvätt och fastighetsskötsel samt chefsarbete och administrativt arbete. 

Vid planeringen av arbetsskift ska lagens bestämmelser om den personal som deltar i arbetsskiftet beaktas. Arbetsskiftets personal får inte bestå enbart av till exempel omsorgsassistenter eller studerande. Arbetsgivaren ska se till att det vid verksamhetsenheten under varje arbetsskift finns ett tillräckligt antal yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i förhållande till klienternas behov och antal. En anställd vid verksamhetsenheten får inte utan utbildning i läkemedelsbehandling delta i uppgifter inom läkemedelsbehandling eller genomföra läkemedelsbehandling. 

Lagens ikraftträdande

Personaldimensioneringen träder i kraft fullt ut från och med 1.4.2023. Personaldimensioneringen ska från och med 1.10.2020 vara minst 0,5 anställda, från och med 1.1.2021 minst 0,55 anställda och från och med 1.1.2022 minst 0,6 anställda per klient. 

När övergångsperioden går ut 1.4.2023 träder personaldimensioneringen i kraft fullt ut och skyldigheten att använda bedömningssystemet RAI börjar gälla. Till övriga delar gäller lagen från och med oktober 2020. Det innebär att när lagen träder i kraft beaktas vid personaldimensioneringen vid verksamhetsenheter för heldygnsomsorg endast sådana anställda enligt lagen som utför direkt klientarbete.

Dimensioneringsbestämmelsen om en minimidimensionering på 0,7 anställda per klient träder i kraft fullt ut efter en övergångsperiod för att kommunerna, samkommunerna och tjänsteproducenterna ska ha möjlighet att förbereda sig på en betydande ökning av personalbehovet och kostnaderna. KT har i de olika skedena av lagberedningen uttryckt oro över tillgången på personal och ersättningen till kommunerna för kostnaderna. 

8.9.2020

Ytterligare information

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT