Lainsäädäntö
2
/2023

Marjaana Walldén, työelämän kehittämisen asiantuntija

Työnantajien velvoitteita tukea työkykyä tarkennettiin

Kesäkuun alussa tulee voimaan työturvallisuuslain muutoksia, jotka täsmentävät työnantajan velvoitteita tukea erityisesti yli 55-vuotiaiden työkykyä ja työelämässä pysymistä.

Työturvallisuslain muutoksilla täsmennetään työnantajan yleistä velvollisuutta huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Täsmennykset tulevat lain 8, 10, 11 ja 14 pykäliin.

Muutoksilla halutaan  vahvistaa erityisesti yli 55-vuotiaiden työkyvyn tukemista ja pysymistä työelämässä. Laki ohjaa työnantajia kiinnittämään erityistä huomiota psykososiaaliseen kuormitukseen ja työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin.

 

Henkilökohtaiset edellytykset paremmin huomioon

Työnantajan on otettava huomioon se, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat vaatia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Ihmisillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja ne voivat vaihdella työuran eri vaiheissa ja yksilöllisten ikämuutosten myötä. Työnantajalla on myös velvoite havaita ajoissa tarve yksilöllisiin työsuojelutoimenpiteisiin.

Työnantajan on jatkossa huomioitava ikääntymisen aiheuttamat toimintakykyä haittaavat muutokset, jotka vaativat toimenpiteitä työturvallisuuden parantamiseksi.  Vaaroja selvitettäessä ja arvioitaessa on huomioitava sekä fyysiset kuormitustekijät että psykososiaaliset kuormitustekijät kuten työn sisältöön, järjestelyihin ja työyhteisön toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät.

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voivat olla esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä ja epäkohdat työyhteisön vuorovaikutuksessa. Lakiin tehdyt täsmennykset voivat selkeyttää psykososiaalisten tekijöiden huomioimista työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa.

Työnantajan on jatkossa otettava huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa.  Näin on edellytetty aiemminkin, mutta lakiin tehty tarkennus auttaa esihenkilöä tunnistamaan tilanteita, joissa on otettava huomioon esimerkiksi työntekijän nuori ikä, työntekijän kielitaito tai osatyökykyisen työntekijän yksilölliset rajoitteet tai tarpeet.

Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan säännökseen on lisätty maininta äskettäin synnyttäneestä sekä imettävästä työntekijästä. Näin selkiinnytetään sitä, että myös he kuuluvat raskaana olevan työntekijän lisäksi säännöksen soveltamis­alan piiriin.

 

Työnantajia tuettava riskien tunnistamisessa

Lakimuutosten taustalla on Sanna Marinin hallituksen työllisyystoimiin liittynyt työturvallisuuslain uudistus, jonka kolmikantaiseen valmisteluun KT on osallistunut.

KT:n näkemyksen mukaan työturvallisuuslaki oli jo ennen kesäkuussa voimaan tulevia muutoksia kattava ja vahvasti työnantajaa velvoittava. Uutta sääntelyä tärkeämpää on, että työnantajat tuntevat paremmin lainsäädännön ja se, että työnantajia tuetaan tunnistamaan työturvallisuusriskit ja etsimään ratkaisuja yhdessä henkilöstön kanssa.

Kun työnantajat tuntevat työsuojeluvelvoitteensa ja kun työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä huolehditaan, edistetään työhyvinvointia. Se vaikuttaa haluun tulla työnantajan palvelukseen ja haluun jatkaa työnantajan palveluksessa.

Kunta- ja hyvinvointialan työnantajat ovat vastuullisia toimijoita, jotka haluavat henkilöstön voivan hyvin työssään ja ymmärtävät tämän merkityksen tulokselliseen työhön, asiakaspalvelun laatuun sekä veto- ja pitovoimatekijänä.

17.4.2023