Lainsäädäntö
6
/2018

Lauri Niittylä, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Viranhaltijalakiin muutoksia

Eduskunta on hyväksynyt kaksi muutosta kunnalliseen viranhaltijalakiin. Muutokset koskevat pitkäaikaistyöttömän ottamista määräaikaiseen virkasuhteeseen ja koeajan pidentämistä.

Tuomarin nuija. Kuva: Pixhill.

Muutokset ovat vastaavanlaiset kuin vuoden 2017 alussa voimaantulleessa työsopimuslaissa ja ne tulevat voimaan 1. tammikuuta 2019. Lain siirtymäsäännöksen mukaan koeajan pidentämistä koskevaa uutta säännöstä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen alkaneeseen koeaikaan.

Pitkäaikaistyötön määrä-aikaiseen virkasuhteeseen

Viranhaltijalakiin on lisätty uusi 3 a §, jonka mukaan pitkäaikaistyötön voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman viranhaltijalain 3 §:n 2 momentissa säädettyjä määräaikaisuuden perusteita.

Määräaikaisuus voi kestää enintään yhden vuoden. Määräaikaisuuksia voi olla enintään kolme (ei tarvitse olla yhdenjaksoisia).Niiden yhteenlaskettu kokonaiskesto ei saa ylittää yhtä vuotta. 

Mikäli määräaikaisuuksia on enemmän kuin yksi, viimeisen määräaikaisuuden tulee alkaa viimeistään vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen virkasuhteen alkamisesta.

Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Enintään kahden viikon pituinen työ- tai virkasuhde ei katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta.

Hallituksen esityksen mukaan pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen uuden 3 a §:n perusteella ei olisi edellyttänyt viranhaltijalain 4 §:n mukaista julkista hakumenettelyä. Eduskunta kuitenkin muutti hallituksen esitystä tältä osin, joten lain 4 §:ää sovelletaan voimassa olevassa muodossaan. Tämä voi vähentää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä uuden säännöksen perusteella eli säännöksen tarkoitusta ei saavuteta.

Koeajan pidentäminen

Toinen viranhaltijalakiin tehty muutos koskee koeajan pidentämistä silloin, kun viranhaltija on koeaikana ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi. Koeaikaa voidaan pidentää kutakin näihin poissaoloihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Poissaolo voi koostua useista eri jaksoista ja koeaikaa voidaan pidentää jokaisen 30 kalenteripäivän poissaolon verran. Vuotta lyhyemmissä määräaikaisissa virkasuhteissa koeaika voi pidennyksineen kuitenkin olla enintään puolet virkasuhteen kestoajasta.

Koeajan pidennyksestä on ilmoitettava viranhaltijalle kirjallisesti ennen koeajan päättymistä. Laissa ei ole erityistä säännöstä siitä, kuka koeajan pidentämisestä päättää. Pidentämisestä päättää se viranomainen, joka päättää varsinaisenkin koeajan määräämisestä, ellei hallintosäännössä toisin määrätä.

Takaisinottoaika ei lyhentynyt

Hallituksen esitys sisälsi myös ehdotuksen viranhaltijalain 46 §:n muuttamisesta. Taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotun viranhaltijan takaisinottamisvelvollisuutta koskevaa aikaa esitettiin lyhennettävän yhdeksästä kuukaudesta 4–6 kuukauteen. Se olisi vastannut työsopimuslain takaisinottovelvollisuusaikaa. Eduskunta kuitenkin hylkäsi esityksen.


Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta 1063/2018  ja HE 37/2018 https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ 

13.12.2018

Yhteystiedot