Lagstiftning
6
/2018

Lauri Niittylä, ledande arbetsmarknadsjurist
Bild: Pixhill

Ändringar i tjänsteinnehavarlagen

Riksdagen har godkänt två ändringar i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Ändringarna gäller anställning av långtidsarbetslösa i tidsbegränsade tjänsteförhållanden och förlängning av prövotiden.

Tuomarin nuija. Kuva: Pixhill.

Ändringarna motsvarar ändringarna i arbetsavtalslagen i börjanav 2017 och de träder i kraft den 1 januari 2019. Enligt övergångsbestämmelsen tillämpas den nya bestämmelsen om förlängning av prövotiden på prövotid som börjar efter att lagen trätt i kraft.

Långtidsarbetslösa till tidsbegränsade tjänsteförhållanden

I tjänsteinnehavarlagen har det lagts till en ny 3 a §, enligt vilken en långtidsarbetslös kan anställas i ett tjänsteförhållande för viss tid utan en sådan grund som avses i 3 § 2 mom. i lagen.

Anställningen kan vara tidsbegränsad för högst ett år. Det kan bli fråga om högst tre visstidsanställningar (behöver inte vara oavbrutna). Sammanlagt får dessa anställningar inte överskrida ett år.

Om det är fråga om fler än en visstidsanställning ska den sista visstidsanställningen börja senast inom ett år efter att den första inleddes.

Med långtidsarbetslös avses en person som enligt uppgift från arbets- och näringsbyrån har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna. En anställning på högst två veckor betraktas inte som avbrott i arbetslösheten.

Enligt regeringens proposition skulle anställning av en långtidsarbetslös med stöd av 3 a § inte ha förutsatt offentligt ansökningsförfarande enligt 4 § i tjänsteinnehavarlagen. Riksdagen ändrade dock propositionen till denna del, så 4 § i lagen fortsätter att tillämpas i sin nuvarande form.

Riksdagens ändring kommer antagligen att innebära att anställningen av långtidsarbetslösa blir ett marginellt fenomen, dvs. att bestämmelsens syfte inte uppnås.

Förlängning av prövotiden

Den andra ändringen i tjänsteinnehavarlagen gäller förlängning av prövotiden när tjänsteinnehavaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet. Prövotiden kan förlängas för varje 30 kalenderdagars frånvaro.

Frånvaron kan bestå av flera frånvaroperioder. För varje frånvarotid på sammanlagt 30 kalenderdagar kan prövotiden förlängas lika mycket. I ett tidsbegränsat tjänsteförhållande som är kortare än ett år kan prövotiden inklusive förlängningar dock vara högst hälften av tjänsteförhållandets längd.

Om prövotiden förlängs ska tjänsteinnehavaren skriftligt informeras om detta innan prövotiden går ut. I lagen finns det ingen särskild bestämmelse om vem som beslutar om förlängning av prövotiden. Beslut om förlängning av prövotiden fattas därför av den myndighet som beslutar om den egentliga prövotiden, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan.

Återanställningstiden förkortades inte

Regeringens proposition innehöll också ett förslag till ändring av 46 § i tjänsteinnehavarlagen. I propositionen föreslogs att skyldigheten att återanställa en tjänsteinnehavare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker skulle förkortas från nio till 4–6 månader. Det hade motsvarat återanställningsskyldigheten enligt arbetsavtalslagen. Riksdagens förkastade dock förslaget.

13.12.2018

Ytterligare information