Sopimukset
2
/2011

Eeva Nypelö, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat tulivat työaikalain alaisiksi tämän vuoden alussa. Tämän vuoksi KVTES:n
liitteen 12 työaikamääräyksiä on muutettu.

Uutta KVTES:n liitettä 12 sekä eräitä työaikalain säännöksiä aletaan soveltaa 1.8.2011 alkavan toimintakauden
alusta lukien.

Perhepäivähoitajaliitteeseen muutoksia

Perhepäivähoitajien säännöllinen työaika vähenee 43,25 viikkotunnista keskimäärin 40 viikkotuntiin, mikä vastaa 7,5 %:n työajan lyhennystä.

Työajan on tasoittuva keskimäärin 40 viikkotuntiin vähimmillään 2 viikon ja enimmillään 6 kuukauden pituisena tasoittumisjaksona. Kuutta kuukautta pidemmästä tasoittumisjaksosta voidaan sopia KVTES:n III luvun 3 §:ssä (poikkeavat työaikajärjestelyt) määrätyllä tavalla. Tällöin tasoittumisjakson enimmäispituus on yksi vuosi.

Lisäksi ylityökorvauksen määrittämisen ja laskemisen yhteydessä keskeytyneen jakson määräykset ovat uusia. Ylityökorvaus nousee korottamattomasta tuntipalkasta 35 %:lla korotettuun tuntipalkkaan. Lisäksi tuntipalkan jakaja pienenee 187:stä, 180:een.

Jo aiemmin perhepäivähoitajiin sovellettujen KVTES:n työaikaluvun määräysten lisäksi tulevat sovellettavaksi määräykset työajan tasoittumisjärjestelmästä (29 §) ja työvuoroluettelosta (30 §).

Sovellettavaksi tulevia työaikalain säännöksiä

Perhepäivähoitajat tulevat myös työaikalain ylityön enimmäismäärien piiriin (250 tuntia ja paikallisesti sopien 80 tuntia vuodessa). Ylityötä voidaan kuitenkin teettää neljän kuukauden aikana enintään 138 tuntia.

Ylityön teettäminen edellyttää työnantajan aloitteen lisäksi hoitajan suostumusta, joka voidaan antaa vain kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan. Pitkillä tasoittumisjaksoilla olisi pyrittävä siihen, että maksettavaa ylityötä syntyy mahdollisimman vähän. Työvuoroluettelot olisi laadittava niin, ettei niihin pääsääntöisesti sisällytetä ylityötä.

Lisäksi uutena säännöksenä tulee 9 tunnin pituisen yhtämittaisen vuorokausilevon järjestämisvelvollisuus. Myös viikoittaisen vapaan (vähintään 35 tuntia viikossa tai keskimäärin 35 tuntia viikossa kahden viikon jaksossa) järjestäminen tulee pakolliseksi.

Jos perhepäivähoitajalla on sekä päivä- että yöhoitoa tarvitsevia lapsia, on vuorokausilevon toteutumisesta huolehdittava erityisesti. Tällainen työskentelymalli onkin jatkossa mahdollinen vain rajoitetusti.

Seurauksena toiminnallisia muutoksia

Perhepäivähoitajien säännöllinen työaika lyhenee käytännössä samanpituiseksi kuin lasten vanhempien työaika, mutta vanhempien työmatkat pidentävät lasten hoitopäivien pituutta. Tämänkin vuoksi saatetaan tarvita erityisjärjestelyjä, jotka on suunniteltava paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Vaihtoehtona voi esimerkiksi olla toisen hoitajan tai  hoitopaikan järjestäminen tai muu varahoitojärjestelmä huomioon ottaen mitoitus- ja lapsimäärärajoitukset.

Lainmuutos edellyttää, että perhepäivähoidon lapsiryhmät suunnitellaan tarkasti etukäteen ja että monia asioita järjestetään uudelleen. Muun muassa perhepäivähoitajien työn organisointitapoihin, hoitosuunnitelman
tekemiseen sekä lasten hoidon jatkuvuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Hoitosuunnitelmat sekä työvuoroluettelot on tehtävä huolellisesti, ja niitä on valvottava tarkkaan.

Työryhmä selvittää vielä joitakin asiaan liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on, että työryhmä valmistelee 30.9.2011 mennessä työaikamääräysten muuttamista seuraavan sopimuskauden alkuun.

21.4.2011

Yhteystiedot

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT