Avtal
2
/2011

Eeva Nypelö, arbetsmarknadsjurist
Bild: Pixhill

Familjedagvårdarna omfattas av arbetstidslagen

Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas av arbetstidslagen fr.o.m. den 1 januari i år. Därför har arbetstidsbestämmelserna i bilaga 12 i AKTA ändrats.

Den ändrade bilaga 12 i AKTA och vissa bestämmelser i arbetstidslagen börjar tillämpas fr.o.m. den verksamhetsperiod som inleds 1.8.2011.

Ändringar i familjedagvårdarbilagan

Familjedagvårdarnas ordinarie arbetstid förkortas från 43,25 till i genomsnitt 40 timmar i veckan, vilket motsvarar en arbetstidsförkortning på cirka 7,5 %.

Arbetstiden ska utjämnas till i genomsnitt 40 timmar i veckan under en utjämningsperiod på minst 2 veckor och högst 6 månader. Utjämningsperioder på längre än 6 månader kan avtalas i enlighet med AKTA kap. III § 3 (avvikande arbetstidsarrangemang). Utjämningsperioden kan då vara högst ett år.

Dessutom finns det nya bestämmelser om övertidsersättningar vid avbrutna perioder. Övertidsersättningen stiger från oförhöjd timlön till en timlön som höjts med 35 %. Dessutom sänks timlönedivisorn från 187 till 180.

Utöver de bestämmelser i AKTA:s arbetstidskapitel som redan tidigare tillämpats på familjedagvårdare blir också bestämmelserna om utjämningsschema för arbetstiden (§ 29) och om arbetsskiftsförteckningen (§ 30) tillämpliga.

Tillämpliga bestämmelser i arbetstidslagen

Familjedagvårdarna börjar också omfattas av den maximala gränsen för övertid (250 timmar och enligt lokalt avtal 80 timmar per år). Övertidsarbetet kan ändå uppgå till maximalt 138 timmar under en fyramånadersperiod.

För att arbete ska kunna utföras som övertid krävs att det utförs på arbetsgivarens initiativ och dessutom krävs familjedagvårdarens samtycke, som kan ges i varje enskilt fall eller för en kort period åt gången. Syftet med långa utjämningsperioder bör vara att det uppstår så lite övertid att ersätta som möjligt. Arbetsskiftsförteckningarna borde i regel utarbetas så att övertid inte ingår.

En ny bestämmelse är att familjedagvårdare har rätt till en minst 9 timmar lång dygnsvila. Det blir också obligatoriskt att ordna lagstadgad ledighet per vecka (minst 35 timmar per vecka eller i genomsnitt 35 timmar per vecka under en tvåveckorsperiod).

Om familjedagvårdaren har barn som behöver både dag- och nattvård, gäller det att fästa särskild vikt vid att dygnsvilan uppfylls. En sådan arbetsmodell kommer i fortsättningen att vara möjlig endast i begränsad utsträckning.

Verksamhetsrelaterade förändringar

Arbetstidsförkortningen för familjedagvårdarna innebär i praktiken att deras arbetstid blir lika lång som föräldrarnas arbetstid, men föräldrarnas arbetsresor förlänger barnens vårdbehov. Därför kan det

behövas särskilda arrangemang som måste planeras enligt de lokala förhållandena och behoven. Alternativ kan vara till exempel att en annan familjedagvårdare eller vårdplats ordnas eller att man inför något annat ersättande vårdsystem med beaktande av begränsningarna i dimensioneringen och antalet barn.

Lagändringen förutsätter noggrann förhandsplanering av barngrupperna i familjedagvården och många nya arrangemang. Det finns skäl att fästa vikt vid bland annat organiseringen av familjedagvårdarnas arbete, utarbetandet av vårdplaner och kontinuiteten i skötseln av barnen. Vårdplanerna och arbetsskiftsförteckningarna bör utarbetas omsorgsfullt och övervakas noga.

Vissa frågor kommer ännu att utredas av en arbetsgrupp. Målet är att arbetsgruppen före utgången av september ska bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod.

21.4.2011

Ytterligare information

Eeva Nypelö

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2114
Mobiltelefon:
+358 50 343 3034
E-post:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Muita artikkeleita aiheesta