Sopimukset
3
/2022

Hanne Ojanperä, työmarkkinalakimies
Kuva: Freepik.com

Huomioi nämä asiat leirien työaikasuunnittelussa

Leireillä ja retkillä työvuorot poikkeavat usein tavanomaisesta. Siksi työaikasuunnitteluun tulee kiinnittää huomiota etukäteen.

Kunnat järjestävät erilaisia leirejä ja retkiä osana kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimintaa tai muun toiminnan yhteydessä.

Leiriolosuhteissa teetetty työ ei poikkea muusta työn teettämisestä, mutta työvuorojen poikkeuksellinen toteuttaminen on yleensä tarpeen. Työnantajan tulee suunnitella työntekijöiden tai viranhaltijoiden työajat etukäteen ennen leirin tai retken alkamista noudattaen virka- ja työehtosopimusten työaikamääräyksiä.

Matka-aika ei yleensä ole työaikaa

KVTES:n mukaan matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Mikäli henkilöllä on mahdollisuus matkustaa työnantajan tarjoamalla kuljetuksella leiripaikalle, ei matkustamiseen käytetty aika ole lähtökohtaisesti työaikaa. Matka-aika, jota ei ole merkitty työvuoroluetteloon työajaksi, ei ole työaikaa lukuun ottamatta hoito- tai muihin vastaaviin tehtäviin käytettyä aikaa.

Virka- ja virantoimitusmatkan ajalta maksetaan matkakustannukset ja päiväraha KVTES:n liitteen 16 mukaisesti. Työnantajan on hyvä määritellä työntekijöille ja viranhaltijoille etukäteen matkakustannusten korvausten maksamista koskevat periaatteet.

Jos taas leirit ja retket liittyvät työntekijän tai viranhaltijan tavanomaisiin virka- tai työtehtäviin, kyse on virantoimitusmatkasta. Virkamatka perustuu työnantajan antamaan matkamääräykseen. Virkamatkat eivät ole luonteeltaan tavanomaista virkatoimintaa ja ne edellyttävät matkustamista virkapaikan ulkopuolelle.

Työajat tulee suunnitella ennakkoon

Vaikka työntekijä tai viranhaltija olisikin mukana koko leirin tai retken ajan, leiriaika ei ole kokonaisuudessaan työaikaa.

Säännöllinen työaika suunnitellaan työvuoroluetteloon, josta käy ilmi säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä päivittäiset lepoajat. Työvuoroluettelo tulee suunnitella siten, että viikoittainen vapaa-aika toteutuu.

Työvuorojen suunnittelussa tulisikin miettiä, miten työaikaa on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Mikäli kaikkien leirille tai retkelle osallistuvien henkilöiden työpanosta ei tarvita samanaikaisesti, työaikoja voidaan suunnitella porrastetusti. Lisäksi leirin tai retken aikana teetettävän työn luonteen vuoksi voi olla erityinen syy järjestää työvuoro työpäivälle muutoin kuin yhtäjaksoisena.

Pidemmän työaikajakson käyttäminen

Leiriaikana voi olla tarpeen teettää säännöllistä työaikaa enemmän kuin normaalina työviikkona, jolloin työaika kannattaa järjestää tasoittumaan viikkoa pidemmän työaikajakson aikana.

Yleis- ja toimistotyöajassa on mahdollista työnantajan yksipuolisin toimin käyttää enintään kuuden viikon tasoittumisjaksoa, jonka aikana työaika tasoittuu säännölliseen työaikaan.

Työvuoroluetteloon tehtävät muutokset

Mikäli suunniteltuja työvuoroja joudutaan muuttamaan, työvuoroluetteloa voidaan muuttaa samoin periaattein kuin normaalisti. Työvuoroluetteloon tehtävästä muutoksesta voidaan aina sopia työntekijän kanssa. Työnantajalla on myös mahdollisuus tehdä työvuoroluetteloon yksipuolisesti muutos perustellusta syystä. Muutos tulee tehdä ennen työvuoron alkamista.

Pidemmistä työvuoroista voi sopia paikallisesti

Yleis- ja toimistotyöajassa vuorokautinen säännöllinen työaika voi olla enintään yhdeksän tuntia. Työvuoroluetteloon ei saa suunnitella ylitöitä, minkä vuoksi yleis- ja toimistotyöajassa vuorokautisen säännöllisen työajan suunnitteluraja on yhdeksän tuntia ilman paikallista sopimusta. Ylitöiden tekemisestä voidaan kuitenkin sopia työntekijän tai viranhaltijan kanssa etukäteen.

Usein kunnissa on tehty leirejä varten paikallinen virka- ja työehtosopimus, jonka nojalla yleis- ja toimistotyöajassa voidaan käyttää esimerkiksi enintään 12 tunnin pituisia työvuoroja. Paikallinen sopimus mahdollistaa siten sen, että työvuoroluetteloon voidaan suunnitella säännöllisenä työaikana pidempiä työvuoroja eikä työnantajan tarvitse pyytää työntekijöitä ja viranhaltijoita tekemään ylitöitä.

Niin sanotuilta epämukavan työajan työtunneilta maksetaan normaalit KVTES:n mukaiset ilta-, yö- ja muut työaikakorvaukset, ellei paikallisesti ole sovittu toisin.

Ylityö vaatii työntekijän suostumuksen

Vaikka työvuorot on ennalta suunniteltu vastaamaan työn tarvetta ja säännöllisen työajan pituudesta tehdään paikallinen virka- ja työehtosopimus, voi toisinaan tulla tarve teettää lisä- tai ylityötä. Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa tai lyhyehköä ajanjaksoa varten erikseen antamalla suostumuksella. Mikäli lisätyöstä ei ole sovittu työsopimuksella, myös lisätyön teettämiseen tarvitaan työntekijän suostumus.

Yövuorojen suunnittelu

Valvonnan järjestäminen leiriläisille myös yöaikaan voi olla leiriläisten ikä ja leiriolosuhteet huomioon ottaen tarpeellista. Yötyötä voidaan tilapäisesti suunnitella työaikamuodosta riippumatta.

Mikäli työntekijä tai viranhaltija määrätään olemaan samoissa tiloissa leiriläisten kanssa jatkuvasti työhön sidottuna, on kyseinen aika suunniteltava työvuoroluetteloon työajaksi.

Yleensä yövuoroihin ei tarvitse useaa henkilöä ja työnantajan tulisikin miettiä, miten työvuorot on tarkoituksenmukaista suunnitella. Vaikka muut ohjaajat yöpyisivätkin leiripaikalla, aikaa ei suunnitella kaikille työajaksi.

Varallaolo tulee erottaa työajasta

Varallaoloaikaa voidaan suunnitella työntekijän suostumuksella tai työsopimuksella annetun suostumuksen nojalla.

Varallaololla tarkoitetaan sitä, että viranhaltijan tai työntekijän on oltavat tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaoloaikana työntekijän tai viranhaltijan läsnäoloa työntekopaikalla ei edellytetä, vaan hänet voidaan tarvittaessa kutsua suorittamaan työtehtäviä sovitussa ajassa.

Varallaoloaika tulee erottaa työajasta. Mikäli varallaolijaa edellytetään olemaan työpaikalla jatkuvasti valmiudessa ryhtymään töihin, kyse ei ole enää varallaolosta vaan työajaksi luettavasta ajasta.

Varallaolosta maksetaan varallaolokorvaus koko varallaoloajalta. Jos työntekijä joutuu yllättäen tarpeen vaatiessa työhön, kyseinen aika luetaan mukaan työajan toteutumaan.

9.6.2022

Yhteystiedot

Hanne Ojanperä

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2283
Matkapuhelin:
+358 50 526 6182
Sähköposti:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT