Oikeustapaukset
5
/2023

Työtuomioistuin: Poikkeuslupaan voitiin liittää paikallista sopimista koskeva ehto

Työtuomioistuin antoi elokuussa kaksi päätöstä, jotka liittyivät hyvinvointialueiden työaikoja koskeviin poikkeuslupiin. 

kello piirroskuva.

Työtuomioistuimen päätöksillä TT 2023:42 ja TT 2023:41 kumottiin työneuvoston päätöksiä palauttaa hakemuksia aluehallintoviraston arvioitaviksi.

Aluehallintovirasto oli päätöksessään määrännyt mahdollisuudesta nostaa viikoittainen säännöllinen työaika enintään 42 tuntiin keskimäärin enintään 52 viikon ajanjakson aikana, jos niin paikallisesti sovitaan. Työneuvosto päätti poikkeuslupien muutoksenhakuviranomaisena, ettei lupaehto ollut asianmukainen ja palautti luvat uudelleen käsiteltäväksi.

Työtuomioistuimen päätöksen mukaan työneuvoston päätös kumotaan muutoksenhaun kohteena olevilta osin. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös jää noudatettavaksi.

Kyse on siis työstä, jota tehdään vain aika ajoin vuorokautisen työajan kuluessa (työaikalaki 39 § 1 kohta).

 

Palautetut hakemukset ratkaistaan pikimmiten

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, että työneuvoston palauttamat ja edelleen käsittelyssä olevat hakemukset ratkaistaan pikimmiten. Ensihoidon ja pelastustoimen luvissa noudatetaan jatkossakin valittua paikallisen sopimisen mahdollistavaa linjaa tasapuolisen kohtelun edellyttämällä tavalla.

KT pyytää, että hyvinvointialueet ovat tarvittaessa suoraan yhteydessä työsuojeluviranomaiseen, jos lisäinformaatiolle on tarvetta palautetun hakemuksen suhteen. Työneuvosto palautti loppuvuodesta 2022 ja alkuvuodesta 2023 seitsemän hyvinvointialueiden poikkeuslupaa aluehallintovirastoon työsuojeluviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

 

Poikkeusluvan käyttöönotosta voi sopia paikallisesti

KT on tiedottanut poikkeuslupiin liittyvistä paikallisista virka- ja työehtosopimuksista KT-yhteyshenkilökirjeissä joulukuussa 2022. TS-sopijaosapuolet totesivat yhteisesti joulukuussa 2022, että paikallisesti voidaan sopia poikkeusluvan täytäntöönpanosta, kun työaikajärjestely perustuu AVIn poikkeuslupaan. TS-sopimuksessa toteutettua käytäntöä jatketaan HYVTESin teknisen alan liitteen 7 alaliitteen 1 soveltamisohjeen (1 § 1 mom.) nojalla.

Vastaavasti SOTE-sopimuksen sopijaosapuolet totesivat, että paikallisesti voidaan sopia poikkeusluvan täytäntöönpanosta SOTE-sopimuksen työaikaluvun 10 §:n nojalla.

27.10.2023