Lainsäädäntö
1
/2022

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija

Onko varhaiskasvatuslain noudattaminen mahdollista?

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus kääntyy päälaelleen asetuksella, joka tulee voimaan 2030. Ennennäkemättömän pitkä siirtymäaikakaan ei auta, jos toimenpiteet jäävät vajaaksi.

Vaka-opettajia ja sosionomeja tarvitaan valtava määrä

Vuonna 2030 varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin koulutus on löydyttävä henkilöstöstä kahdelta kolmasosalta. Heistä vähintään puolella on oltava varhaiskasvatuksen opettajan koulutus. Lastenhoitajan pätevyys riittää enää vain kolmasosalle henkilöstöä.

Varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja on siis oltava kaksinkertainen osuus aiempaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tarve puolestaan laskennallisesti puolittuu.

Varhaiskasvatuksen alalla kärsitään jo nyt huutavasta työvoimapulasta. Pulaa on erityisesti pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista, joiden tarvetta uusi mitoitus kasvattaa entisestään.

Poliittiset tavoitteet syntyvyyden noususta tai varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuuden kasvusta lisäävät henkilöstön tarvetta.

Pitkällä aikavälillä muuttuvia tekijöitä on paljon ja laskelmia tehdään oletusten varassa. Ovathan vuonna 2030 varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapsetkin vielä vuosia hedelmöittymättä.

Laskelmat paljastavat mahdottoman lisäkoulutustarpeen

Arvioimalla nykyisen henkilöstörakenteen muuttamista uuden mitoituksen mukaiseksi, ja huomioimalla epäpätevien määrät sekä eläköityvien korvaaminen, nähdään että kuluvan vuosikymmenen aikana pitäisi kouluttaa lisää varhaiskasvatuksen opettajia enemmän kuin mitä heitä on tällä hetkellä töissä kuntasektorilla .

KT:n laskelmien perusteella osaajien lisätarve on niin suuri, että vaikka koulutusmääriä on kasvatettu, liian monta vuotta on hukattu, jotta osaajia ehdittäisiin kouluttaa riittävästi vuoteen 2030 mennessä. Laskelmien mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan lisää 14 539 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 6 218 varhaiskasvatuksen sosionomia. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkoja on nyt 1 350, kun niitä tarvittaisiin vähintään 1 850.

Varhaiskasvatuksen järjestäjät ovat siis mahdottomassa tilanteessa vuonna 2030. Mitoitusta ei ole mahdollista toteuttaa edes teoriassa. Siirtymäaika uuteen henkilöstörakenteeseen on pitkä ja pitkään tiedossa, mutta toimenpiteet ovat jääneet merkittävästi vajaaksi.

Lakiin kirjaamalla asiat eivät muutu, tarvitaan toimenpiteitä

Varhaiskasvatuslain mittavasta muutoksesta sääti edellinen hallitus, eli kolmen seuraavan hallituksen pitää sitoutua lain edellyttämiin toimenpiteisiin. Nykyinen hallituskin on säätänyt osaajien tarvetta lisääviä lakeja.

Kelpoisuusehtojen, henkilöstömitoitusten, hoitotakuiden ja muiden lakihankkeiden vaikutuksia ja toteutumista olisi pystyttävä seuraamaan ja ennakoimaan.  Lakiin kirjaamalla asiat ei sinällään muutu, vaan siihen tarvitaan toimenpiteitä.

Olennaisia kysymyksiä varhaiskasvatuksen kannalta ovat, pitääkö nykyisestä henkilöstöstä tehdä epäpätevää työhönsä muuttamalla kelpoisuusehtoja alalla, jonne tarvitaan enemmän osaajia? Paljonko koulutukseen hakeutuvia on koulutettava varhaiskasvatuksen opettajiksi? Tarvitaanko päiväkoteihin enemmän henkilöstöä, jolle varataan työviikosta enemmän aikaa muihin tehtäviin kuin lastenhoitoon? Tarvitsevatko alle ja yli 3-vuotiaat saman mitoituksen? Pidennetäänkö siirtymäaikaa? Tehdäänkö lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet vai muutetaanko lakia?


Lue myös Juho Ruskoahon blogi "Voidaanko varhaiskasvatuslakia noudattaa vuonna 2030?" , jossa Ruskoaho kirjoittaa vaka-opettajien koulutustarpeeseen liittyvistä laskelmista.

10.2.2022

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT