Lainsäädäntö
6
/2021

Anna Kukka, neuvottelupäällikkö
Kuva: Eeva Anundi

Uusia tarkistuspisteitä pitkissä sairauslomissa

Sairausvakuutuslakiin lisätään uudet tarkistuspisteet pitkittyvällä sairauspäivärahakaudella. Uudet tarkastus­pisteet tulevat 150 ja 230 sairauspäivärahan kohdalle.

Sairausvakuutuslain muutos tulee voimaan vuoden 2022 alusta. Tavoitteena on täydentää työkyvyn arviointia työterveysyhteistyössä sekä Kelan kuntoutustarpeen arviointiprosessia.

Sairausvakuutuslakiin lisätään säännökset kuntoutustarpeen, jäljellä olevan työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien arviointia koskevista ajankohdista pitkittyneellä sairauspäivärahakaudella.

Työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamisen mahdollisuus selvitetään lakimuutosten tultua voimaan viimeistään 90 sairauspäivärahapäivän kohdalla sekä tarvittaessa myös ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän täyttymistä.

Uusi selvitys työkyvystä ja työssä jatkamisen edellytyksistä voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen mukaisesti milloin tahansa näiden tarkistuspisteiden välissä.

Työhön paluuta halutaan tukea

Selvitys- ja arviointikeinoja lisäämällä pyritään tukemaan työntekijän työhön paluuta, mahdollisuuksia saada tarpeellisia työkyvyn ja työssä jatkamisen tukitoimia sekä parantamaan kuntoutustarpeen tunnistamista.

Tavoitteena on vähentää pitkittyneitä sairauspäivärahakausia ja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä.

Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky. Työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä ennen kuin työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä.

Lausunto työkyvystä uusissa tarkistuspisteissä

Työntekijän on puolestaan toimitettava Kelalle lausunto työkyvystään ja työssä jatkamismahdollisuuksista viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä.

Jos 90 päivän ajankohdan lisäksi työntekijän jäljellä oleva työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssä on selvitetty tarveperusteisesti ennen 150 tai 230 sairauspäivärahapäivää, työntekijän on toimitettava ajantasainen lausunto työkyvystään ja työssä jatkamismahdollisuuksista Kelalle.

Lausunnon toimittamatta jättäminen uusilla 150 ja 230 sairauspäivärahan tarkastuspisteillä ei kuitenkaan johda sairauspäivärahan maksamisen keskeyttämiseen vastaavasti kuten 90 sairauspäivärahan kohdalla tehdyn työkykyarviota koskevan lausunnon toimittamatta jättäminen.

Lisäksi Kelan tulee jatkossa tarvittaessa arvioida ja selvittää vakuutetun kuntoutustarve 150 ja 230 sairauspäiväraha- tai osasairauspäivärahapäivän ylittyessä.

Sairauspäivärahakauden tarkistuspisteisiin (90, 150 ja 230 sairauspäivärahapäivään) ei sisällytetä osasairauspäivärahapäiviä.

Lakia sovelletaan, jos vakuutetun työkyvyttömyys alkaa 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Lakimuutokset perustuvat kuntoutuksen uudistamiskomitean vuonna 2017 valmistuneeseen loppuraporttiin. KT oli mukana kolmikantaisessa työryhmässä valmistelemassa sairausvakuutuslain muutosta. Se on kirjattu hallitusohjelmaan ja kuntoutuksen uudistuksen toimintasuunnitelmaan vuosille 2020-2022.

16.12.2021

Yhteystiedot

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT