Lainsäädäntö
4
/2021

Anne Kiiski, neuvottelupäällikkö
Kuva: Freepik.com

Työnantajana onnistuminen on kuntalaisen etu

Kunnissa ylin päätösvalta kuuluu valtuutetuille. Kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämiseen sisältyy myös rooli työnantajan edustajana. Ylin työnantajavalta kuuluu kunnanhallitukselle.

Hyvällä ja johdonmukaisella työnantajapolitiikalla luodaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa, johtamiskulttuuria sekä huolehditaan siitä, että kunnan talous on kestävällä pohjalla.

Palveluiden ja töiden järjestäminen tuloksekkaasti ja tehokkaasti edellyttää , että henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan. Hyvänä työnantajana onnistuminen on myös kuntalaisten etu.

Kuntien rooli ja asema työnantajana muuttuu hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä työskentelevä henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen. 

Henkilöstösiirtojen vaikutuksista keskustellaan paljon tällä valtuustokaudella. Organisaatiot on osin rakennettava uudelleen kunnissa. Se tuo haasteita henkilöstöjohtamiselle.

Vastuu kuntalaisille

Poliittinen johtaminen kuuluu kunnan johtaville luottamushenkilöille. Johtamistyössä korostuu strateginen johtaminen, tavoitteiden asettaminen, päätöksenteko ja arviointi. Keskeistä on kunnan tahdon määrittely ja vastuu kuntalaisille.

Kuntalaissa säädetään kunnan toimielimistä ja toiminnan johtamisesta. Valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä annetaan määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista kuten toimielimistä ja johtamisesta, kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä ja henkilöstöorganisaatiosta.

Hallintosäännössä määritellään kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio sekä niiden välinen toimivallan jako ja päätösvalta.

Luottamushenkilöt ovat keskeisessä asemassa kuntien päätöksenteossa. He tekevät merkittäviä työnantajapäätöksiä ja edustavat aina työnantajaa.

Päätöksenteon lisäksi luottamushenkilöillä on muita rooleja. He toimivat muun muassa viestinviejinä, sovittelijoina tai strategisena kehittäjänä.

Kunnanhallituksella ylin työnantajavalta

Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kunnanhallitus käyttää kunnassa ylintä työnantajavaltaa.

Jotta kuntaan voidaan luoda hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtamiskulttuuri, henkilöstöpoliittisten linjausten on annettava selkeä suunta ja selkänoja johtamiselle.

Valtuutettu edistää kunnan etua

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista.

Valtuusto päättää muun muassa kuntastrategiasta, jonka yksi osa-alue on kunnan harjoittama henkilöstöpolitiikka. Kunnanvaltuutetut tekevät päätöksiä, joilla he vaikuttavat kuntansa työnantajapolitiikkaan.

Valtuutetut ovat kunnan luottamushenkilöitä, joiden tehtävänä on edistää kunnan etua. Yksittäisellä valtuutetulla ei ole omaa roolia kunnan henkilöstöhallinnossa. Osa valtuutetuista toimii luottamushenkilötoimielimissä, jolloin hän toimielimen jäsenenä on linjaamassa asioita. Viranhaltijat ja työntekijät toimivat näiden toimielinten alaisina.

Erityisen haastava on tilanne sellaisen valtuutetun kohdalla, joka itse on palvelussuhteessa kotikuntaansa. Tällöin valtuutetun roolin sisäistäminen ja asioiden puolueeton eteenpäin vieminen voi olla haaste.

Kiusaus toimia oman työpaikan tai ammattiryhmän edustajana voi olla suuri. Ammattiyhdistysliikkeet ovat kuntavaaleissa ajaneet ammattikuntiensa asiaa hankkimalla ammattikuntia edustavia henkilöitä kuntavaaliehdokkaiksi.

Valtuutetuksi valitun pitäisi kuitenkin pystyä ajamaan kuntalaisten etuja ja tiedostaa, ettei toimi yhden työpaikan, ammattiryhmän, työntekijän tai viranhaltijan edustajina.

Henkilöstön etuja valvovat luottamusmiehet. Tästä on sovittu virka- ja työehtosopimuksissa. Luottamusmiehillä on puolestaan tukena oman ammattijärjestön palkkaamat edunvalvojat.

Johdon yhteistyö välttämätöntä

Kunnan viranhaltija- ja henkilöstöjohto valmistelee ja toteuttaa henkilöstöpolitiikkaa ja -johtamista. Virka- ja työsuhteinen johto ja esihenkilöt johtavat henkilöstöä sekä toimivat henkilöstön esihenkilöinä.

Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta perustuu heille siirrettyyn toimivaltaan tai viranomaisen asemaan organisaatiossa. Valtuutetun asemaan, esimerkiksi kunnan työnantajuuteen liittyvissä asioissa, vaikuttaa se, minkä toimielimen jäsen hän on.

Kunnanhallitus on yhdessä kunnan ammatillisen johdon kanssa vastuussa siitä, että kuntaan saadaan työ- ja virkaehtosopimusten pohjalta esimerkiksi toimiva palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä.

Kunnan henkilöstöön kuuluvat työnantajan edustajat neuvottelevat paikalliset palkkaratkaisut työ- ja virkaehtosopimusmääräysten edellyttämällä tavalla yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Käytännössä ylin päätösvalta palkankorotuksissa on delegoitu joko kunnan hallituksille tai sen alaisille johtaville viranhaltijoille.

Tasapuolista henkilöstöpolitiikkaa

Jotta kunnan toteuttama työnantajapolitiikka toteutuu johdonmukaisena, asetettujen linjausten ja tavoitteiden on näyttävä esihenkilötyössä. Johtaminen on palvelutehtävä. Johdonmukaisuudella rakennetaan henkilöstön luottamusta.

Lainsäädännössä on säädökset, joiden mukaan työnantajan on kohdeltava henkilöstöään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Valtuutettuun saatetaan ottaa yhteyttä tilanteessa, kun yksittäinen työntekijä tai henkilöstöryhmä kokee olevansa kaltoin kohdeltu tai jääneensä jotakin etua paitsi. Tällöin valtuutetun on tärkeä selvittää asian taustoja ja sovittuja henkilöstöpolitiikan linjauksia ennen kuin vie asiaa eteenpäin tai lupaa mitään.

Kyseessä voi olla työnantajan linjauksen toteuttaminen, joka koskee tasapuolisesti koko henkilöstöä, mutta jonka yksittäinen henkilö saattaa kokea omalla kohdallaan epäoikeudenmukaisena.


Luottamushenkilöt työnantajan edustajina

  • Kunnanhallitus edustaa kuntaa työn­antajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta.
  • Osa valtuutetuista toimii luottamus­henkilö-toimielimissä. Viranhaltijat ja työntekijät toimivat näiden toimielinten alaisina.
  • Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista.
  • Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta perustuu heille siirrettyyn toimivaltaan tai viranomaisen asemaan organisaatiossa. Valtuutetun asemaan työnantajan edustajana vaikuttaa se, minkä toimielimen jäsen hän on.
  • Valtuutetut ovat kunnan luottamus­henkilöitä, joiden tehtävänä on edistää kunnan etua.
  • KT palvelee myös luottamushenkilöitä, kun he tekevät työnantajapäätöksiä ja edustavat työnantajaa.

Kunnan luottamushenkilöt määritellään kuntalaissa. Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja varajäsenet, muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt.

15.9.2021

Yhteystiedot

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT