Lainsäädäntö
2
/2019

Mirja-Maija Tossavainen, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Työaikasääntelyyn tulossa muutoksia

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa uuden työaikalain. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta. Uusi laki ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä kunnissa ja kuntayhtymissä.

Taskukello ja tilastopapereita

Uuden työaikalain soveltamisala säilyy yleisenä eli työaikalaki koskee kaikkea työ- ja virkasuhteessa tehtävää työtä. Lain 2 §:ssä säädetään poikkeuksista soveltamisalasta. Poikkeuksia olisi tulkittava suppeasti.

Työaikalainsäädäntö on edelleen pakottavaa oikeutta, mutta se sallii kuitenkin laajasti laista poikkeamisen valtakunnallisilla työ- ja virkaehtosopimuksilla.

Jaksotyön soveltamisala ja yötyö

Jaksotyön soveltamisala täsmentyy. Uuden lain mukaan jaksotyöaikaa saa teettää muun muassa varhaiskasvatuslaissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa, yötyötä edellyttävissä muissa varhaiskasvatuspalveluissa sekä pääosan vuorokaudesta toimivissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Jaksotyötä saa niin ikään teettää lain 7 §:ssä lueteltujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömissä tukitoiminnoissa.

Yötyötä voi teettää säännöllisesti työaikalain 8 §:ssä säädetyissä tilanteissa. Esimerkiksi työssä, jonka saa järjestää 7 §:n mukaiseksi jaksotyöksi, saa teettää yötyötä.

Tilapäinen yötyön teettäminen on aina mahdollista. Jaksotyössä peräkkäisten yövuorojen määrä on rajattu viiteen.

Uusi joustotyöaika

Lain 13 §:ssä säädetään työnantajan ja työntekijän mahdollisuudesta sopia kirjallisesti joustotyöaikaa koskevasta työaikaehdosta.

Säännöksen mukaan työnantaja ja työntekijä saavat työehtosopimuksen säännöllisen työajan pituutta ja sijoittamista koskevista määräyksistä poiketen sopia joustotyöaikaa koskevasta työaikaehdosta. Sen mukaan vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää.

Laissa on luettelo asioista, joista joustotyöaikaa koskevassa sopimuksessa on ainakin sovittava. Joustotyöajasta ei voitaisi sopia tehtävissä, joissa työnantaja säännönmukaisesti määrää työnteon ajan ja paikan. Joustotyöaikaa koskeva sopimusehto on irtisanottavissa.

Työaikalaissa on lisäksi uusi määräys työaikapankista. Liukuvaa työaikaa koskevia säännöksiä on muutettu.

Työajan enimmäismäärä

Laissa ei enää säädetä ylityön enimmäismääristä. Sen sijaan säädetään työajan enimmäismäärästä.

Lain 18 §:n mukaan työntekijän työaika mukaan lukien ylityö ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Tasoittumisjakson pituudesta voidaan sopia tosin valtakunnallisilla työ- ja virkaehtosopimuksilla.

Muutokset virka- ja työehtosopimuksiin

Lain siirtymäsäännöksen mukaan työnantaja saa soveltaa työehtosopimuksen tästä laista poikkeavia määräyksiä työehtosopimuksen voimassaolon päättymiseen saakka. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka.

Sopijaosapuolet arvioivat työaikalain vaikutukset kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin ja tekevät sopimuksiin tarvittavat päivitykset.

Uudessa laissa on siirtymäsäännös, jossa säädetään voimassa olevien poikkeuslupien voimassaolosta ja enimmäistyöajan seuraamiseen siirtymisestä.

KT tiedottaa tarkemmin lain sisällöstä KT:n yleiskirjeessä, joka on luettavissa KT:n verkkosivuilla.

9.4.2019

Yhteystiedot

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT