Lagstiftning
2
/2019

Mirja-Maija Tossavainen, ledande arbetsmarknadsjurist
Bild: Pixhill

Arbetstidslagstiftningen ändras

Riksdagen antog en ny arbetstidslag i mars. Det är meningen att lagen ska träda i kraft i början av 2020. Den nya lagen föranleder inga omedelbara åtgärder i kommunerna och samkommunerna.

Taskukello ja tilastopapereita

Den nya arbetstidslagen har samma tillämpningsområde som den nuvarande, dvs. den gäller i princip allt arbete som utförs i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. I lagens 2 § anges undantag från tillämpningsområdet. Undantagen bör tolkas snävt.

Lagstiftningen om arbetstid är fortfarande tvingande, men ger ändå stora möjligheter till avvikelser genom riksomfattande kollektivavtal.

Periodarbete och nattarbete

Tillämpningsområdet för periodarbete blir exaktare. Enligt den nya lagen får periodarbete tillämpas till exempel i familjedagvård som avses i lagen om småbarnspedagogik, i andra tjänster inom småbarnspedagogik som förutsätter nattarbete samt i social- och hälsotjänster som är tillgängliga största delen av dygnet.

Periodarbete kan också tillämpas i sådana nödvändiga stödfunktioner enligt 7 § som krävs för att hålla i gång uppgifter och funktioner.

Nattarbete kan tillämpas regelbundet i de situationer som anges i 8 § i arbetstidslagen, till exempel när det är fråga om arbete som får ordnas i form av periodarbete enligt 7 §.

Tillfälligt nattarbete är alltid möjligt. I periodarbete har antalet på varandra följande nattskift begränsats till fem.

Utökad flextid

I 13 § i lagen föreskrivs om arbetsgivarens och arbetstagarens möjlighet att skriftligt avtala om ett arbetstidsvillkor som gäller utökad flextid.

Enligt bestämmelsen får arbetsgivaren och arbetstagaren, med avvikelse från kollektivavtalets bestämmelser om den ordinarie arbetstidens längd och förläggning, avtala om ett arbetstidsvillkor som gäller utökad flextid, där minst hälften av arbetstiden är sådan att arbetstagaren självständigt får bestämma hur arbetstiden förläggs och var arbetet utförs.

I lagen finns en förteckning över vad som åtminstone ska ingå i ett avtal om utökad flextid. Ett avtal om utökad flextid får inte ingås i uppgifter där arbetsgivaren i regel bestämmer när och var arbetet ska utföras.  Ett avtalsvillkor om utökad flextid får sägas upp.  

I arbetstidslagen finns det också en ny bestämmelse om arbetstidsbanker och bestämmelserna om flextid har ändrats.

Maximiantal arbetstimmar

I den nya lagen finns det inte längre någon övre gräns för antalet övertidstimmar. Däremot finns det bestämmelser om maximiantalet arbetstimmar.

Enligt 18 § i lagen får en arbetstagares arbetstid inklusive övertidsarbete inte överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en fyra månaders period. Det går att avvika från utjämningsperiodens längd genom riksomfattande kollektivavtal.

Ändringar i kollektivavtalen

Enligt lagens övergångsbestämmelse får arbetsgivaren tillämpa kollektivavtalsbestämmelser som avviker från lagen tills kollektivavtalet upphör att gälla. De kommunala kollektivavtalen gäller till slutet av mars 2020.

Avtalsparterna kommer att bedöma hur arbetstidslagen påverkar de kommunala kollektivavtalen och göra de uppdateringar som behövs i avtalen.

I den nya lagen finns det en övergångsbestämmelse om giltighetstiden för gällande tillstånd till undantag och om övergången till uppföljning av den maximala arbetstiden.

Närmare information om innehållet i lagen ges senare i KT:s cirkulär som läggs ut på KT:s webbplats.

 

9.4.2019

Ytterligare information

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT