Sopimukset
2
/2018

Osa-aikaisten lääkärien ja eläinlääkärien työaikoihin muutoksia

Osa-aikaisten lääkärien ja eläinlääkärien työaikamääräyksiä paranneettiin. Lääkärien palkkoja korotetaan yleiskorotuksilla, jotka vaihtelevat lääkäriryhmittäin.

Eläinlääkäri, -hoitaja ja potilaana oleva koira hoitopöydällä. Kuva: Pixhill.

Yleiskorotuksen ajankohtina 1. toukokuuta ja 1. huhtikuuta 2019 korotetaan kunkin liitteen palkkahinnoittelukohtien peruspalkkoja sekä omalääkärien peruspalkkoja ja väestöosaa.

Lisäksi jaetaan kaikissa lääkärisopimuksen liitteissä tammikuussa 2019 paikallinen järjestelyerä, joka on 0,7 prosenttia kunkin liitteen palkkasummasta.

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä

Erillisellä työ- ja virkaehtosopimuksella on sovittu, että kunta-alalla maksetaan tammikuussa 2019 kertaerä. Se on suuruudeltaan 9,2 prosenttia. Kertaerä lasketaan lääkärisopimuksen yleisen osan 9 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta. Erään oikeuttavat ehdot ovat kaikilla kunta-alan sopimusaloilla samat.

Poissaolojen vaikutus säännölliseen työaikaan

Työaikamääräyksiä on muutettu keskeytysmääräysten osalta. Osa-aikaisten lääkärien ja hammaslääkärien keskeytyneen työaikajakson säännöllinen työaika alenee 1.helmikuuta lukien samassa suhteessa kuin heidän säännöllinen työaikansa on täyttä työaikaa tekevän työajasta.

Keskeytyksellä tarkoitetaan joko työvuoroluetteloa laadittaessa ollutta tai työaikajakson aikana tietoon tullutta poissaoloa. Sellaisiksi katsotaan vuosiloma, virkavapaa, virkavapaalla ja virkamatkamääräyksen perusteella kursseihin osallistuminen tai päivystysvapaa. Tältä osin määräys ei ole muuttunut.

Eläinlääkärien sopimusmuutokset

Työajan keskeytysmääräykset on laajennettu koskemaan myös kaikkia työajallisia eläinlääkäreitä 1. helmikuuta 2018 lukien. Määräys ei koske työajattomia praktikkoeläinlääkäreitä.

Työajallisilla eläinlääkäreillä on jatkossa mahdollisuus myös aterioida halutessaan työajalla. Järjestelystä ei saa aiheutua työn kululle tai suoritettaville palveluksille häiriötä. Ruokailusta aiheutuva työstä poissaolo voi kestää enintään 15-20 minuuttia ja jona aikana eläinlääkäri ei voi poistua työpaikalta tai työnantajan osoittamasta ruokailupaikasta.

Lääkärisopimuksen liitteeseen 5 on lisätty suositus 28 viikolla raskaana olevan eläinlääkärin vapauttamisesta päivystysvelvollisuudesta joko kokonaan tai osittain. Tämä ei kuitenkaan estä eläinlääkäriä päivystämästä 28 raskausviikon jälkeenkin, mikäli hän itse haluaa jatkaa päivystämistä eikä siitä ole haittaa terveydelle.

Lääkäreitä koskevat KVTES:n muutokset

Lääkärisopimuksen lisäksi lääkäreihin, hammaslääkäreihin ja eläinlääkäreihin sovelletaan myös tiettyjä KVTES:n määräyksiä. KVTES 2018–2019:n muutoksista sovellettavaksi tulevat mm.

  • koulutuksen lukeminen työajaksi (III luku 4 §)
  • työaikakorvausten maksamisen rajoitukset ja johtavassa asemassa olevat (III luku 21 §)
  • eläketapahtumaan johtavaa sairautta koskevan määräyksen poisto (V luvun entinen 4 §)
  • palkallisen isyysvapaan pidennys 6 arkipäivästä 12 arkipäivään (V luku 8 §)
  • tilapäisen hoitovapaan laajennus koskemaan alle 12 vuotiaan lapsen hoitoa (V luku 9 §)
  • luottamusmiehiä koskevat muutokset (luku VII)

Maakunta- ja yrityssektorille neuvotellaan lääkärisopimukset

Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto ja KT neuvottelevat sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa uudet, maakunta- ja yrityssektoreille viimeistään 1.4.2020 voimaan tulevat lääkärisopimukset.

Sopijaosapuolet neuvottelevat mm. palkkaus- ja työaikamääräykset, jotka vastaavat maakunta- ja yrityssektorien tarpeita. Sopijaosapuolet ovat laatineet muistion lääkärisopimuksen työaikamääräysten uudistamistilanteesta ja säännöllistä työaikaa koskevien nykymääräysten soveltamisesta eräissä tilanteissa.

Suomen Eläinlääkäriliitto ja KT neuvottelevat seuraavaan lääkärisopimukseen eläinlääkäriryhmiä koskevan uuden päivystyskorvausjärjestelmän sekä lepoaikamääräykset. Lisäksi työryhmä neuvottelee uuden palkkausjärjestelmän ja selvittää mahdollisuutta lainmuutokseen, jonka perusteella työnantajalla olisi oikeus periä asiakkailta palkkio eläinlääkäripalveluista. Määräykset neuvotellaan siten, että ne voidaan ottaa käyttöön viimeistään 1.4.2020 alkaen. 

22.3.2018