Sopimukset
3
/2018

Sopimuksia kehitetään työryhmissä

Sopimusneuvotteluissa sovittiin työryhmistä sopimuskaudelle 2018–2019. Sopimusalakohtaisten työ-
ryhmien lisäksi on asetettu muun muassa SOTE-ryhmiä.

Lankakerä

Sopimusalakohtaisten työryhmien tehtävät on kirjattu sopimusten allekirjoituspöytäkirjoihin. Niiden lisäksi KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet sopimuskaudelle muun muassa ns. SOTE-ryhmiä.

SOTE-ryhmässä neuvotellaan terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön muun muassa palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyvistä kysymyksistä. Terveydenhuollon erityiskysymyksistä neuvotellaan TEHO-ryhmässä ja sosiaalihuollon erityiskysymyksistä SOS-ryhmässä.

Sopijaosapuolet sopivat myös, että sopimuskauden aikana käynnistetään selvitys kunta-alan palkka- ja työvoimakustannusten sekä muiden palvelussuhteen ehtojen tasosta ja muutoksesta verrattuna yleisiin työmarkkinoihin.

Asetettujen työryhmien lisäksi sopimuksia kehitetään sopimuskauden aikana myös ns. jatkuvan neuvottelumenettelyn mukaisesti. Neuvotteluja voidaan käydä osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

KVTES:n työryhmät

 • Palkkausjärjestelmää arvioiva työryhmä uudistaa tehtävän vaativuudenarviointijärjestelmää ja kartoittaa tehtäväkohtaisen palkan erilaiset ratkaisumallit työnantajavaihdostilanteissa.
 • Sairauslomaa koskevia sopimusmääräyksiä käsittelevä työryhmä kehittää määräyksiä siten, että ne kannustavat työssä jatkamista, työhön paluuta ja tukevat työhyvinvointia.

LS:n työryhmät

 • Maakunta- ja yrityssektoreille neuvotellaan uudet lääkärisopimukset sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Sopimukset tulevat voimaan viimeistään 1. huhtikuuta 2020.
 • Eläinlääkäreille neuvotellaan seuraavaan lääkärisopimukseen uusi päivystyskorvausjärjestelmä ja lepoaikamääräykset. Tämän lisäksi neuvotellaan uusi palkkausjärjestelmä ja selviten mahdollisuutta lainmuutokseen, jonka mukaan työnantaja voisi periä asiakkailta palkkion eläinlääkäripalveluista.

OVTES:n työryhmät

 • Vuosityöaikatyöryhmä selvittää lukion työaikajärjestelmän kehittämistä vastaamaan lukiouudistuksen vaatimuksia. Lukiokoulutuksessa pyritään käynnistämään työaikakokeiluja ja tähän liittyen lukiokoulutuksen erityisopetukseen neuvotellaan työaika- ja palkkausmääräykset. Perusopetuksen työaikakokeiluja seurataan.

  Ammatilliset oppilaitokset siirtyvät vuosityöaikajärjestelmään elokuuhun 2020 mennessä. Yhteispäätoimisten tuntiopettajien ja muiden opetusvelvollisuusjärjestelmästä siirtyvien opettajien työaikajärjestelmät uudistetaan yhteensopiviksi vuosityöaikajärjestelmän opettajien kanssa.

  Työryhmä käsittelee myös työajan jaksotuskysymyksiä, sitomattoman työajan resursointijärjestelmää sekä OVTES:n soveltamisalakysymyksiä.
 • Palkkaperustetyöryhmä uudistaa yleissivistävän koulutuksen yhteisten määräysten palkkaperusteryhmien laskemista koskevan määräyksen.
 • Palkkausjärjestelmä- ja sairauslomamääräystyöryhmä seuraa KVTES:n työryhmien työtä ja arvioi mahdolliset toimenpiteet OVTES:ssa.

TS:n työryhmät

 • Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelyjä koskeva työryhmä selvittää, miten palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevia erityismääräyksiä (liite 2) tulisi uudistaa. Toimenpide-ehdotukset on annettava sopimuskauden loppuun mennessä.
 • Teknisten sopimuksen 8 §:n sisältöä uudistetaan työryhmässä. Toimenpide-ehdotukset on annettava 1. joulukuuta 2018 mennessä. Muutoksiin on varattu keskitettyä järjestelyerää 0,3 prosenttia.

Muut työryhmät

 • Työssä oppimista ja ohjausta käsittelevä työryhmä selvittää työpaikalla oppimisen ja ohjauksen tilaa työpaikoilla sekä nostaa esiin hyviä käytäntöjä.
 • Etätyötä käsittelevä työryhmä kokoaa hyviä kunta-alan etätyökäytäntöjä, arvioi mahdollisuuksia edistää etätyötä ja uusia työntekemisen tapoja sekä esittää toimenpiteitä, joilla selkeytetään pelisääntöjä etätyön hyödyntämiseksi. 

31.5.2018