Sopimukset
2
/2018

Kuva: Markus Sommers

Uudet sopimukset

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi alkoi 1. helmikuuta ja päättyy maaliskuussa 2020.

Kirsi-Marja Lievonen ja Markku Jalonen allekirjoittivat kunta-alan sopimukset 2.3.2018

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset neuvoteltiin vuodenvaihteessa 2017-18 pitkästä aikaa liittokierroksen muodossa. Tällä kierroksella sopimuksiin tuli totuttua enemmän tekstimuutoksia.

KT:n valtuuskunta hyväksyi neuvottelutuloksen 13.helmikuuta. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin 2. maaliskuuta. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO allekirjoitti sopimuksen myöhemmin.

Kustannusvaikutus yhteensä 3,5 prosenttia

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.

Sopimuskautena toteutetaan yleiskorotukset 1. toukokuuta 2018 ja 1. huhtikuuta 2019 lukien. Sopimuksiin sisältyy paikallinen järjestelyerä 1.tammikuuta 2019.

Sopimusten kustannusvaikutus 26 kuukauden sopimusjaksolla on 3,5 prosenttia, mikä vastaa työmarkkinakierroksen niin sanottua yleistä linjaa.

Neuvottelutulos ei muuta niin sanottua kilpailukykysopimusta eikä myöskään kajoa lomarahojen leikkaukseen tai niiden kompensointiin.

Tuloksellisuudesta erillinen kertaerä

Neuvotteluissa sovittiin paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta. Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kunnan tai kuntayhtymän koko henkilöstö. Kertaerä on 9,2 prosenttia varsinaisesta palkasta ja se maksetaan koko henkilöstölle tammikuussa 2019.

Erän maksaminen perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Tuottavuustavoitteet voidaan kytkeä myös jo käynnissä olevaan strategiatyöhön. Työnantaja voi hyödyntää organisaatiossa jo käytettyjä arviointimenetelmiä tai -käytäntöjä. Kertaerän maksamisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan vuosina 2018–2019.

Työaikojen määräyksiä päivitetään

Neuvottelutulokseen sisältyy laaja KVTES:n työaikoja koskeva päivitys. Uudet määräykset tulevat voimaan toukokuusta.

Jaksotyön soveltamisalaan lisätään kotihoito ja kotisairaanhoito. Toimistotyöaikaan ja yleistyöaikaan on neuvoteltu määräykset, joiden mukaan määräytyvät säännöllinen työaika, lisätyö ja ylityö viikoilla ja tasoittumisjaksoissa, joihin sisältyy poissaoloja.

Määräys eräiden asiantuntijoiden työajasta (37,5 tuntia) poistuu. Jatkossa näiden ryhmien työaika on 38 tuntia 15 minuuttia.  Liukuvan työajan järjestelmä on uusittu vastaamaan muun muassa työaikalainsäädännön vaatimuksia. Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvausmääräyksiä on selkeytetty.

Varhaiskasvatuksen palkkahinnoittelu (KVTES:n liite 5) on uudistettu. Myös lastentarhanopettajien työajan suunnittelua koskeva määräys on päivitetty. Määräykset tulevat voimaan toukokuussa 2018.

Hoito- ja isyysvapaa muuttuvat takautuvasti

Palkallisen tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousee10-vuotiaasta lapsesta 12-vuotiaaseen. Isyysvapaalta maksetaan jatkossa kuuden päivän sijaan isyysvapaan 12:n ensimmäisen päivän palkka. Hoito- ja isyysvapaata koskevat muutokset tulevat voimaan takautuvasti 1.helmikuuta lukien.

Erityismääräys palkan takaisinperinnästä poistuu tilanteessa, jossa palkansaajalle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.

Luottamusmiesten asema kehittyy

KVTES:n luottamusmiesluvussa luottamusmiesjärjestelmän tarkoitusta täydennettiin siten, että järjestelmän tarkoituksena on myös kehittää tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Uutena tehtävänä on myös paikallisen sopimisen edistäminen. 

Neuvottelutulokseen sisältyvät määräykset mahdollisuudesta vaihtaa lomanmääräytymisvuosien 2017–2018 sekä 2018–2019 lomaraha vapaaksi sopimusmallissa tarkemmin määritellyin ehdoin. Vaihtamismahdollisuus edellyttää, että määräysten käyttöönotosta sovitaan ensin paikallisesti.

SOTE-ryhmä aloittaa, palkat selvitetään

Neuvottelutuloksen mukaan terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön yleisistä palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyvistä palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan SOTE -neuvotteluryhmässä 2018–2019. Prosessi liittyy sote- ja maakuntauudistukseen.

Sopimuskauden aikana toteutetaan kunta-alan palkkaselvitys, jossa selvitetään kunta-alan palkka- ja työvoimakustannusten (ml. eläkemaksut) sekä muiden palvelusuhteen ehtojen tasoa ja muutosta verrattuna yleisiin työmarkkinoihin.

Ammatillisille opettajille sopimus vuosityöajasta

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja ehtoehtosopimuksen merkittävin uudistus on vuosityöaikajärjestelmän ottaminen käyttöön kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Siirtyminen uuteen järjestelmään tapahtuu työnantajan päätöksellä aikaisintaan 1. elokuuta ja viimeistään 1. elokuuta 2020. Siirtyminen vaatii paikallisen valmistautumistyön.

OVTES:n merkittävä uudistus on myös peruskoulun johtajaratkaisujen tukeminen.

Lääkärit, tekniset ja tuntipalkkaiset

Lääkärisopimuksessa osa-aikaisten ja eläinlääkärien työaikamääräyksiä parannettiin. Yleiskorotusprosentit vaihtelevat lääkäriryhmittäin riippuen kunkin ryhmän palkausrakenteesta.

Teknisten sopimuksessa osa tammikuun 2019 paikallisesta erästä käytetään keskitetysti sopimuksen palkkaryhmien uudistamiseen. Sopimus sisältää jatkossa henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärän.

Tuntipalkkaisten työehtosopimuksessa toteutettiin työvapaamääräyksiä koskevat muutokset. Sen sijaan sopimuksen työaikamääräyksiä ei muutettu kuten KVTES:ssa.

Muusikot ja näyttelijät

Muusikkojen sopimuksessa toteutetaan ns. yleisen linja mukaiset palkantarkistukset. Kunnallisesta näyttelijöiden työehtosopimuksesta vielä neuvotellaan.

22.3.2018