Sopimukset
5
/2016

Kuva: Pixhill

Sopimukset 2017

Kilpailukykysopimuksen mukaiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskausi on 12 kuukautta. Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja. Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.

Sopimuksissa 2017 ovat mukana KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pää- sopijajärjestöt (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni ja Kunta-alan koulutettu hoito- henkilöstö KoHo.

Sopimuksilla toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen 14. kesäkuuta 2016 allekirjoittamaa kilpailukykysopimusta. KT ja pääsopijajärjestöt allekirjoittivat kunta-alan virka- ja työehtosopimukset 5. syyskuuta 2016.

Ei palkankorotuksia

Sopimuskaudella palkkoihin ei tehdä palkantarkistuksia.

Lomarahoja leikataan

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti loma- rahoja leikataan 30 prosentilla sopimu-kauden 2014–2016 tasosta. Lomarahojen leikkaamisesta on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Lomarahojen leikkaus koskee 1.2.2017–30.9.2019 maksettavia lomarahoja. Tarkempia ohjei- ta on sopimusalojen verkkosivuilla ja KT:n yleiskirjeissä.

Työaikaa pidennetään 24 tunnilla

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Tarkempia ohjeita annetaan sopimusalojen omilla sivuilla ja KT:n yleiskirjeissä.

Paikallisesta sopimisesta ja työaikapankista uudet ohjeet

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteiset ohjeet paikallisesta sopimisesta. Olennainen osa ohjeistusta on työnantajan heikkoon taloustilanteeseen liittyvä paikallisen sopimisen ohjeistus

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet kävivät alakohtaiset neuvottelut siitä, miten paikallisen sopimisen edellytyksiä voidaan lisätä edistämällä työaikapankkijärjestelmän käyttöä. Työaikapankin käyttöönotosta on laadittu yhteiset ohjeet.

Ohjeet paikalliseen sopimiseen ja työaikapankin käyttöön löytyvät KT:n yleiskirjeistä 5/2016 ja 6/2016.


KVTES 2017

Säännöllinen työaika pitenee

Säännölliset työajat muuttuvat helmikuun alussa 2017. Työaikoja pidennetään kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta. 

Uudet työaikasäännökset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2017. Uudet säännölliset työajat koskevat toimistotyöaikaa, yleistyöaikaa, jaksotyötä ja ns. 37 tunnin työaikaa (KVTES 10 §:n mukainen työaika).

Säännölliset työajat pitenevät 30 minuuttia viikkoa kohden. Muutoksen yhteydessä myös arkipyhälyhennyksen pituutta on kunkin työaikamuodon kohdalla muutettu.

Yleistyöaika

 • säännöllinen työaika on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa,
 • arkipyhälyhennys 7 tuntia 45 minuuttia
 • ylityöraja 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Toimistotyöaika

 • säännöllinen työaika on 36 tuntia 45 minuuttia viikossa
 • arkipyhälyhennys 7 tuntia 21 minuuttia
 • ylityöraja 38 tuntia 45 minuuttia

Jaksotyöaika

 • säännöllinen työaika on kahdessa viikossa 77 tuntia 30 minuuttia, kolmessa viikossa 116 tuntia 15 minuuttia ja neljässä viikossa 155 tuntia
 • arkipyhälyhennys on 7 tuntia 45 minuuttia
 • ylityöraja 38 tuntia 45 minuuttia viikossa (ennalta tiedetty keskeytys)

Työajan pidennys voidaan toteuttaa myös erilaisilla tavoilla:

 • Työajan pidennys tehdään yhtenä työpäivänä, esimerkiksi keskiviikkopäivä suunnitellaan tavanomaista työvuoroa 30 minuuttia pidemmäksi. Tällöin on huomioitava, ettei synny vuorokautista ylityötä, ja että työnantajalla on työnjohto-oikeus.
 • Pidempi työaika toteutetaan niin, että säännöllinen työaika täyttyy vuoroja pidentämällä joko viikossa tai jaksossa. Työnantajalla on tasoittumisjaksoja koskeva työnjohto-oikeus, joka vaihtelee työaikamuodosta riippuen. Esimerkiksi yleistyöajassa tasoittumisjakso on kuusi viikkoa.

Tavanomaista pidemmästä tasoittumisjaksosta sovitaan KVTES III luvun 3 §:n mukaisella sopimuksella. Näin vuositasolla tulee yli kolme työpäivää lisää. Jos poikkeava työaikajärjestely, kuten esimerkiksi sopimusmääräyksiin kirjattua pidempi työaikajakso, koskee vähintään viittä viranhaltijaa/työntekijää, asiasta on sovittava asianomaisen luottamusmiehen tai paikallisesti asianomaisen sopijajärjestön kanssa. Tällöinkin säännöllisen työajan pituuden on tasoituttava keskimäärin KVTES:n mukaiseksi enintään vuoden aikana.

KT:n yleiskirjeestä 4/2016 löytyy esimerkkejä työajan pidentämiseen.

Perhepäivähoitajien arkipyhälyhennys muuttuu

Perhepäivähoitajilla kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys on toteutettu lyhentämällä arkipyhälyhennyksen pituutta. Toteutus poikkeaa KVTES:in  muihin työaikamuotoihin tehdystä muutoksesta, koska perhepäivähoitajien säännöllinen työaika on jo työaikalain enimmäismäärän mukainen eli 40 tuntia viikossa.

Täydellä työaikajaksolla perhepäivähoitajan arkipyhälyhennyksen pituus säännöllisestä työajasta on 5 tuntia 20 minuuttia. Keskeytyneellä työaikajaksolla sen sijaan lisätään ylityörajaan 2 tuntia 40 minuuttia jokaista jaksolle sijoittuvaa arkipyhää kohden.

Maatalouslomittajat

Maatalouslomittajien työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti 30 minuuttia viikkoa kohden. KVTES 2017 liitteen 13 mukaisesti maatalouslomittajien

 • säännöllinen työaika on viikossa 38 tuntia 45 minuuttia, kahdessa viikossa 77 tuntia 30 minuuttia ja 155 tuntia neljässä viikossa.
 • arkipyhälyhennys on 7 tuntia 45 minuuttia
 • ylityöraja 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Lomarahoja leikataan

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti lomarahoja leikataan 30 prosentilla sopimuskauden 2014–2016 tasosta. Lomarahojen vähentämisestä on tehty erillinen virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan lomarahan määräytymisessä lomanmääräytymisvuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019. Sitä noudatetaan kaikilla sopimusaloilla.

Lomanmääräytymisvuonna 2015–2016 lomaraha maksetaan KVTES 2014–2016 mukaisilla lomarahaprosenteilla 6 %, 5 % ja 4 %. Lomarahojen leikkaus koskee välillä 1.2.2017–30.9.2019 maksettavia lomarahoja. Lomarahaprosentit ovat 4,2 %, 3,5 % ja 2,8 %.

KVTES 2017:n vuosilomaluvun 18 §:ssä on edelleen vähentämättömät lomarahaprosentit, koska vähennyksistä on sovittu erillisellä määräaikaisella virka- ja työehtosopimuksella. Selvyyden vuoksi vuosilomaluvun 18 §:ään on lisätty pöytäkirjamerkintä erillisestä virka- ja työehtosopimuksesta.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

KVTES 2017:n työaikalukuun lisättiin määräys työaikapankista (KVTES III luku 32 §). Työaikapankin käytöstä on laadittu yhteinen erillinen ohjeistus. Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy myös kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus. Ohjeet on annettu KT:n yleiskirjeissä.


OVTES 2017

Työajan pidennyksen toteuttaminen

OVTES:n työajan pidennys pidennys räätälöitiin kuhunkin opetusalan työaikamuotoon sopivaksi. Neuvotteluratkaisussa muuta työtä kuin opetusta lisättiin mahdollisimman tasapuolisesti eri opettajaryhmille.

Perusopetuksessa työaikaratkaisun erityispiirteenä on mahdollisuus koota lisääntyneestä työajasta 6 tuntia yhdeksi uudeksi työpäiväksi. Päivä tulee pitää oppilastyövuoden aikana lauantaipäivänä.

Muuten 24 tunnilla lisääntynyttä vuotuista työaikaa voidaan käyttää oppilastyöpäivien aikana pidettvinä opettajien yhteistilaisuuksina tai yhteissuunnitteluaikana.

Ammatillisissa oppilaitoksissa 24 tunnin vuotuinen työajan pidennys lisää opettajien suunnittelutyöaikaa.

Lomarahojen vähentäminen

Lomarahojen vähentämisestä on tehty erillinen virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan kaikilla sopimusaloilla, Erillistä virka- ja työehtosopimusta lomarahan määräytymistä sovelletaan lomanmääräytymisvuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019. OVTES:n piirissä sitä sovelletaan kaikkiin päätoimisiin opettajiin sekä joihinkin vapaan sivistystyön tuntiopettajiin.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

KVTES:n 2017 lisätty työaikapankkia koskeva määräys ei koske OVTES:n piirissä olevia. Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus.


Lääkärisopimus 2017

Työaikoja koskevat muutokset

 • Terveyskeskuslääkärin ja terveyskeskushammaslääkärin säännöllinen työaika pitenee 37 tunnista 38 tuntiin ja 15 minuuttiin viikossa (tai keskimäärin em. tuntimäärä työaikajaksossa).
 • Sairaalalääkärien ja sairaalahammaslääkärien säännöllinen työaika on edelleen 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa.
 • Eläinlääkäriliitteen kaikkiin työajallisiin viranhaltijaryhmiin noudatetaan 1.2.2017 lähtien samaa työaikaa, joka on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Näin ollen hygieenikkojen, valvontaeläinlääkäreiden ja muiden työajallisten viranhaltijaryhmien säännöllinen viikkotyöaika nousee 37 tunnista 38 tuntiin ja 15 minuuttiin.
 • Keskeytyneen työviikon/työaikajakson määräystä on lisäksi muutettu niin, että yleisen osan 12 § 4 momentin 2 kohdan mukaisella keskeytyneellä jaksolla terveyskeskuslääkärin/- hammaslääkärin säännöllinen työaika lyhenee viikon ensimmäiseltä päivältä 7 tuntia 15 minuuttia ja seuraavilta keskeytyspäiviltä 7 tuntia 45 minuuttia.
 • Arkipyhälyhennystä on muutettu niin, että se on 7 tuntia 15 minuuttia arkipyhää kohden. Tämä muutos koskee myös sairaalalääkäreitä - ja hammaslääkäreitä.

KT:n yleiskirjeessä annetaan tarkempia ohjeita työaikajärjestelyn toteuttamistavoista.

Lomarahojen vähentäminen

Lomarahojen vähentämisestä on tehty erillinen virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan kaikilla sopimusaloilla. Erillistä virka- ja työehtosopimusta lomarahan määräytymisestä sovelletaan lomanmääräytymisvuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi

Lääkärisopimuksen määräyksestä lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta on tehty erillinen virkaehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017 ja 2017–2018 sekä 2018–2019 osalta, joka korvaa lääkärisopimuksen yleisen osan määräyksen.

Koska lomaraha vähenee kolmeksi lomanmääräytymisvuodeksi, myös lomarahan vaihtamista vapaa-ajaksi koskevia päiviä on vastaavasti vähennetty samalle ajalle.

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 35 % KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin taulukoissa määrätyistä ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä.

Tuntipalkan jakaja

Lääkärisopimuksen tuntipalkan jakajat löytyvät jatkossa LS 2017 19 §:stä. Samalla luovutaan soveltamasta KVTES työaikaluvun 25 §:ää. Määräystä terveyskeskuslääkärien, terveyskeskushammaslääkärien ja muiden kuin praktikkoeläinlääkärien tuntipalkan jakajasta sovelletaan 31.12.2018 saakka.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

Lääkärisopimuksessa sovelletaan työaikapankkia koskevaa määräystä (KVTES III luku 32 §) ohjeineen. Lääkärisopimuksessa lomarahavapaat voidaan siirtää osaksi työaikapankkijärjestelmää, jos näin sovitaan.

Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus.


Teknisten sopimus 2017

Työaika pitenee

KVTES:n työaikaluvun muutoksia sovelletaan myös teknisten sopimuksessa 2017. KVTES:n yleistyöajan, toimistotyöajan, ns. 37 tunnin sekä jaksotyön säännöllinen työaika pitenee 30 minuuttia viikossa. Myös ylityörajat ja arkipyhälyhennysten tuntimäärät muuttuvat. Tuntipalkan jakajat pysyvät ennallaan.

Palo- ja pelastustoimen poikkeusluvan mukainen työaika ei muutu tällä sopimusratkaisulla. Myöskään 40 tunnin säännölliseen työaikaan ei tule muutoksia. Liitteen 2 lisätyökorvauksen tuntimääriin tuli muutoksia (TS:n liite 2).

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä tulee muutoksia arkipyhäviikkojen työaikajärjestelyihin. Maksettava tuntimäärä on jatkossa 4,7 (TS:n liite 5, 7 §).

Lomarahoja vähennetään

TS:n soveltamisalueella noudatetaan pääosin KVTES-vuosilomamääräyksiä. Erillistä virka- ja työehtosopimusta lomarahan määräytymisestä lomanmääräytymisvuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 sovelletaan myös TS:n piirissä.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

TS:ssa sovelletaan työaikapankkia (KVTES III luku 32 §) ohjeineen. Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy myös kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus. Ohjeet ovat KT:n yleiskirjeissä.


Tuntipalkkaisten sopimus 2017

Työaika pitenee

 • Tuntipalkkaisten sopimuksen mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä säännöllistä työaikaa pidennetään siten, että se on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.
 • Arkipyhä lyhentää säännöllistä työaikaa 7 tuntia 45 minuuttia.
 • Arkipyhäkorvauksena maksetaan kaikissa työaikamuodoissa aikaisempaa pienempi korvaus eli 5 tunnin 9 minuutin palkka.

Vuosilomapalkkaa vähennetään

Lomarahojen leikkaamisesta on tehty erillinen virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan lomarahan määräytymisessä vuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019. Sitä noudatetaan kaikilla sopimusaloilla.

Vuosilomapalkka ja lomakorvaus lomanmääräytymisvuodelta 2016–2017 määräytyvät 31.1.2017 saakka käyttämällä kerrointa 1,5. Tämän jälkeen eli 1.2.2017 lukien em. lomaan sovelletaan kerrointa 1,35. Myös lomanmääräytymisvuosien 2017–2018 ja 2018–2019 lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan käyttämällä kerrointa 1,35.  

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

Tuntipalkkaisten sopimuksen piirissä olevilla on vastaava mahdollisuus kuin kuukausipalkkasopimuksissa olevilla ottaa käyttöön työaikapankkijärjestelmä. Työaikapankkia koskeva määräys on lisätty TTES:n  2017 työaikalukuun. Työaikapankin käytöstä on annettu yhteinen erillinen ohjeistus.

Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy myös kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus. Ohjeet ovat KT:n yleiskirjeessä.


Muusikoiden ja näyttelijöiden sopimukset 2017

Kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos saavutettiin myös näyttelijöiden ja muusikoiden sopimusaloilla. Sopimukset ovat voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

Muusikoiden sopimuksien soveltamisalalla sovelletaan KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvottelemaa erillistä virka- ja työehtosopimusta lomarahojen vähentämisestä. Näyttelijöiden sopimuksen soveltamisalalla toteutetaan kustannustasoltaan vastaava lomarahan vähentäminen erillisellä sopimusmääräyksellä. Muilta osin sopimukset eivät sisällä kustannusvaikutuksia sisältäviä muutoksia.

Kuukausipalkkaisten muusikoiden sopimuksessa työajan vuotuinen lisääminen toteutetaan nk. yhdistelmämallilla muuna muassa lyhentämättä työaikaa arkipyhän sisältävillä viikoilla ja/tai lisäämällä viikottaista työaikaa. Työajan lisäyksen toteuttamista tulee seurata vuotuisessa työaikakirjanpidossa. Tilapäisten muusikkojen sopimuksessa työajan lisäys toteutetaan aikaan sidottujen lisäpalkkiomääräyksen aikarajoja korottamalla pitkissä esityksissä ja pitkissä harjoituksissa.

Näyttelijöiden sopimuksessa työajan lisäys toteutetaan päivittäistä työaikaa lisäämällä niin, että viikottainen työajan lisäys voi olla korkeintaan 30 minuuttia. Työajan lisääminen tulee huomioida näyttelijöiden työsuunnitelmissa.

27.10.2016

Yhteystiedot

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT