Sopimukset
4
/2020

Teksti: Kaisa Koskela
Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Sopimusneuvottelut maaliin

Sopimusratkaisu 2020–2021 kattaa kunnalliset virka- ja työehtosopimukset vuosille 2020–2021 sekä sopimuksen kunnallisen pääsopimuksen jatkosta ja uudistamisesta.

Sopimusten allekirjoitus 17.6.2020 Kuntatalolla.

Kunta-alan sopimusneuvottelut saatiin maaliin, kun KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajat kokoontuivat 17. kesäkuuta allekirjoittamaan virka- ja työehtosopimuksia Kuntataloon Helsinkiin.

Vastaavassa mittakaavassa käytyjä kunta-alan sopimusneuvotteluja ei ole käynyt koskaan aiemmin. Neuvottelimme samaan aikaan työrauhasta ja sopimusratkaisusta sekä rinnalla myös koko järjestelmän uudistamisesta, kertoo työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Kunta-alalle neuvoteltiin kunnalliset virka- ja työehtosopimukset, jotka ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022.  

Sopimusratkaisun 2020–2021 palkankorotukset ovat työmarkkinakierroksella syntyneen yleisen linjan mukaisia. Kustannusvaikutus 23 kuukauden sopimuskaudella on 3,04 prosenttia.

KT:n neuvottelutavoitteiden taustalla oli koko ajan tieto kuntatalouden heikosta tilasta, jota heikensi entisestään koronaepidemia.

– KT:n valtuuskunta linjasi, että kunta-alalla oli varaa ratkaisuun, jonka kustannustaso on enintään yleisen linjan mukainen. Yleisen linjan mukainen ratkaisu on työmarkkinarealiteetti, sanoo Jalonen.

KT:n tavoitteena on, että kulloinkin neuvotellut sopimusratkaisut edistävät kuntien toiminnan tuottavuutta ja tuloksellisuutta, paikallista sopimista ja joustavuutta.

– Uskon, että nyt saavutettu ratkaisu tuo kuitenkin kriisiolosuhteissa kunta-alalle kaivattua vakautta ja ennustettavuutta, Jalonen sanoo.

Kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuivat kunta-alan sopimuksista elokuun lopussa.

– Kun yksityisen sektorin ratkaisuissa lähdettiin purkamaan kilpailukykysopimuksen mukaisia työajan pidennyksiä neuvottelemalla tilalle korvaavia sopimusmääräyksiä, asia tuli myös kunta-alan neuvotteluihin. Saimme tässäkin hankalassa asiassa neuvottelutuloksen ja neuvottelimme työajan lyhentämiselle korvaavat määräykset sopimuksiin.

Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä uudistuu

Sopimusratkaisuun 20202021 sisältyy virka- ja työehtosopimus, jolla sovittiin vuodelta 1993 olevan kunnallisen pääsopimuksen jatkosta ja uudistamisesta.

Sopimuksella sovittiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sote-sopimuksesta sekä varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja esimiesten siirtymisestä kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin.

Teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusten sekä KVTES:n soveltamisalan päällekkäisyydet arvioidaan työryhmässä.

– Pääsopimuksen uudistaminen on todella iso kysymys. Paikallisesta näkökulmasta tärkeintä on se, että vuonna 1993 solmittu pääsopimus jatkuu katkeamattomana, painottaa neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Sopimusjärjestelmän uudistaminen ei tässä vaiheessa edellytä paikallisia toimenpiteitä.

– Sopimus pääsopimuksen jatkosta tuo mahdollisuuden tehdä jälleen sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia paikallisia sopimuksia, ja  toisaalta paikallisia sopimuksia voidaan jälleen irtisanoakin. Entisellään on myös se, mistä paikallisesti voidaan sopia.

– Tuleva muutos oli välttämätön ja KT on tyytyväinen kokonaisuuteen. Olemme sopineet järjestelmän uudistamisesta, mutta nyt meidän on vielä neuvoteltava ne muutokset. Tiedossa on vaikeita neuvotteluja monella eri sopimusalalla,  ennen näkemätön kahden, kolmen vuoden neuvottelu-urakka, arvioi Nybondas-Kangas.

Neuvottelutavoitteita saavutettiin 

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas on tyytyväinen siihen, miten kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidennyksen poistamisen korvaavien sopimusmääräyksien neuvotteluissa onnistuttiin KVTES-neuvotteluissa.

– Lyhyemmät työajat palautuivat kunta-alalle elokuun lopulla. Työaikojen muuttumisen vastapainona saimme neuvoteltua työaikajoustoja muun muassa liukuvaan työaikaan, jaksotyöhön ja enimmäistyöajan tasoittumisjaksoon.

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski pitää työnantajien kannalta merkittävänä asiana myös sitä, että KVTES-sopimukseen neuvoteltiin helpotuksia lomarahan vaihtamiseen.

– Lomarahan vaihtaminen vapaaksi helpottui, kun enää ei edellytetä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä.

Lääkärisopimuksessa kilpailukykysopimuksessa sovittu säännöllinen työaika säilyy myös jatkossa.

– Näin kaikkien lääkäriryhmien työaika on jatkossakin sama, kertoo Nybondas-Kangas.

Lääkärisopimuksessa 2020–2021 päivystysjärjestelmä on päivitetty työaikalakia ja -direktiiviä vastaavaksi.

– Tämän lisäksi uudessa lääkärisopimuksessa on kokeilumääräykset uuteen malliin lääkärien ja hammaslääkärien iltatyöskentelyyn terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Nämä ovat askelia eteenpäin, Nybondas-Kangas sanoo.

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund pitää merkittävänä, että opetusalan virkaehtosopimuksen neuvotteluissa sovittiin määräyksistä, joilla perusopetuksessa voidaan joustavoittaa erityisesti suurten koulujen johtamista.

– Rehtorien ja muun opetushenkilöstön työnjako on nyt paremmin mahdollista.

OVTES-neuvotteluissa onnistuttiin myös tavoitteissa, joilla lukioissa yhdenmukaistettiin muun työn kuin opetuksen palkkausperusteita. Palkkaperusteisiin tehtiin lukuisia muutoksia ammatillisessa opetuksessa.

– Ammatillisessa opetuksessa joustavoitettiin vapaajaksojärjestelmän käyttöä tukemaan paremmin toiminnan vaatimuksia.

Työelämän kehittämisestä sovittiin

Sopimusratkaisun yhteydessä sovittiin myös työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä. Osapuolten pysyvä työelämän kehittämisrtyöryhmä (Tekry) suunnittelee ja käynnistää hankkeita ja toimenpiteitä kehittämistoiminnan tueksi kuntatyöpaikoilla, kuntakonserneissa ja alueellisissa organisaatioissa.

– Tavoitteena on pitkäjänteinen toiminta, joka mahdollistaa kunakin ajankohtana kehittämisen kohdentamisen eri toimialoille, palveluihin, yhteistyörakenteisiin ja tarvittaessa ammattiryhmäkohtaisiin hankkeisiin, kertoo neuvottelupäällikkö Jorma Palola.

Sopimuksia kehitetään sopimuskauden aikana

Sopimusratkaisussa sovittiin useista sopimusalakohtaisista neuvottelutyöryhmistä sopimuskaudelle.

Esimerkiksi KVTES:iin on sovittu työryhmät palkkausjärjestelmän uusimiseksi, perhevapaamääräysten päivittämiseen sekä työkyvyttömyyttä koskeviin kysymyksenasetteluihin. Omat työryhmät asetettiin selvittämään kysymyksiä, jotka liittyvät työsidonnaisuuteen ja työhön liittyvää matkustamista.

Sopimuskaudella kehitetään lääkäriryhmien palkkausjärjestelmää kokonaisuudessaan. Lääkärisopimuksen uusien työaikamallien kehitystä ja kokeilumääräysten toimivuutta seurataan.

OVTES:n sopimusalalla valmistellaan sopimuskauden aikana perusopetuksen uudistamista mm. yksinkertaistamalla koulun johtamiseen vaikuttavien palkkaperusteryhmien määräytymistä. Lukiossa jatketaan palkkauksen yhdenmukaistamista yhteisessä opetuksessa, jossa työn määrä on oppiaineesta riippumaton.

Ammatillisessa opetuksessa jatketaan vapaajaksojärjestelmän kehittämistä sekä etsitään ratkaisuja työajan joustavampaan ja yhdenmukaisempaan käyttöön.

8.9.2020

Yhteystiedot

Kaisa Koskela

viestinnän asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2517
Matkapuhelin:
+358 50 337 4419
Sähköposti:
Kaisa.Koskela@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT