Sopimukset
2
/2018

Joustoja rehtorien työaikamääräyksiin

Perusopetuksen rehtorien palkkaus- ja työaikamääräyksiin tulee muutoksia. Niillä pyritään helpottamaan ja joustavoittamaan esimiestyön järjestämistä ja resurssointia.

kädet ja rannekello ja kaksi tietokonetta pöydällä

Työnantajan harkintavaltaa myös lisättiin määräysten soveltamisohjeilla. Työaikamääräysmuutokset liittyvät osaltaan OVTES:n sopijaosapuolien tavoitteeseen uudistaa sopimuskauden aikana koulujen koon määrittävää palkkaperusteryhmämääräystä.

OVTES 2018–2019:n peruskoulun rehtorien palkkahinnoitteluihin on lisätty uusi hinnoittelukohta suurimpiin alakouluihin ja yläkouluihin. Määräykseen on tehty soveltamisohje, joka mahdollistaa palkkahinnoittelun määräytymisen suuremman koulun mukaisesti, jos koulun hallinnollisen työn arvioidaan olevan tavanomaista kuormittavampaa. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi koulun muun henkilöstön kuin opetushenkilöstön määrä.

Myös peruskoulun rehtorien opetustuntimääriin tulee muutoksia. Rehtorien työajasta vähennettiin opetuksen osuutta. Lisäksi työnantajan on mahdollista määrätä taulukon osoittamaa tuntimäärää vähemmän opetusta, jos koulun hallinnollisen työn määrän arvioidaan edellyttävän tätä.

Koulunjohtajamääräyksen käyttöalaa laajennettiin niin, että määräystä on mahdollista soveltaa perustellusta syystä myös yhtenäisiin peruskouluihin ja yläkouluihin. Tällaisina syinä voi pitää esimerkiksi pitkiä etäisyyksiä tai saaristo-olosuhteita, jolloin rehtoriviran käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista oppilaiden vähäisen määrän vuoksi.

Perusopetuksen apulaisjohtajien ja apulaisrehtorien työaikamääräyksiä väljennettiin. Määräyksen käyttöalaa laajennettiin niin, että opettajaviranhaltijalle, jolle apulaisrehtorin tehtävät on määrätty, työaikamääräykset ovat aikaisempaa pienemmille kouluille. Määräyksen voi antaa myös tuntiopettajalle.

Opetusvelvollisuuteen voidaan lukea aikaisempaa suurempi määrä hallinnollista työtä. Työnantajan harkinnalla taulukon määrät voidaan ylittää soveltamisohjeen mukaisesti.


Lukion opinto-ohjaajille työaikamääräys

Lukion opinto-ohjaajan vuosityöaikamääräykset siirtyvät kokeilumääräyksestä normaaleiksi OVTES:n työaika- ja palkkausmääräykseksi. Määräykset tulevat voimaan 1. elokuuta 2018.

Lukiossa on mahdollista ottaa käyttöön työnantajan päätöksellä vuosityötunteihin perustuva työaikamääräys. Sopimuksen kokeiluliitteessä oleva määräys otettiin suoraan OVTES:n osaksi.

Soveltamisohjetta täsmennettiin opinto-ohjaajan paikan ja ajan suhteen valinnaisen työn osalta. Kyseinen työaika on tarkoitettu opinto-ohjauksen kurssien valmistelutyöhön, siihen liittyvän opetusmateriaalin kokoamiseen ja valmistamiseen ja mm. korkeakouluyhteistyöhön.

Lukiossa on edelleen mahdollista käyttää opo-työhön myös opetusvelvollisuustyöaikaa. Tämä voi olla perusteltua erityisesti silloin, kun opinto-ohjaaja toimii myös aineenopettajana.

22.3.2018