Oikeustapaukset
1
/2020

Teksti: Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies

Osa-aikaisen opettajan veso- ja yhteissuunnitteluvelvoite

Työtuomioistuin antoi joulukuussa 2019 ratkaisun, jonka mukaan opettajan nk. varsinaisella palkalla tehtäviin velvoitteisiin pitää soveltaa osa-aikaprosenttia.

Kanteessa vaadittiin, että osa-aikaisesti virkaansa hoitavan viranhaltijan veso-velvoitteen (OVTES B 14 §) ja yhteissuunnitteluvelvoitteen (B liite 1 6 §) tulisi määräytyä OVTES osio A 42 §:n osa-aikaisuusprosentin suhteessa.

Kanne kiistettiin, koska työnantajan mukaan määräysten tulkinnasta ei ole sovittu mitään muuta kuin mitä niiden sanamuodosta ilmenee. Määräykset ovat sisältyneet OVTES:iin asiallisesti saman
sisältöisinä jo kymmenien vuosien ajan eikä osa-aikaisesti virkaansa hoitavien osalta ole sovittu poikkeavasti.

Työtuomioistuin totesi, että veso-päiviä ja yhteissuunnitteluaikaa koskevissa määräyksissä ei ole mainintaa osa-aikaisista viranhaltijoista eikä näissä määräyksissä ole myöskään viittausta A 42 §:n
määräykseen, jossa ohjeistetaan osa-aikaisen palkan määräytyminen.

Työtuomioistuimen ratkaisun mukaan tässä tapauksessa OVTES:n määräysten tulkinta ei ole yksiselitteinen osapuolten tarkoituksen eikä sopimuksen soveltamiskäytännön
perusteella.

Osa-aikaisia viranhaltijoita koskeva tasapuolisen kohtelun velvoite sekä lähtökohtana oikeuksien ja velvollisuuksien määräytyminen tehdyn työajan suhteessa, puoltavat kuitenkin kanteessa esitettyä
tulkintaa.

Tuomion perustelut huomioiden tulee myös päätoimisten tuntiopettajien vesoja yhteissuunnitteluvelvoitteen määräämisessä huomioida jatkossa opettajan mahdollinen osa-aikaisuus.

Työtuomioistuimen tuomio 2019:118

4.2.2020

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT