Sopimukset
4
/2021

Heli Paavola, työmarkkina-asiamies
Canelia Wessman, työmarkkina-asiamies
Kuva: Eeva Anundi

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö OVTES:een

Noin 16 000 varhaiskasvatuksen opetushenkilöstössä työskentelevää siirtyi KVTES:sta OVTES:n piiriin 1.9.2021.

KVTES:stä siirtyi OVTES:n uuteen osioon G päiväkodeissa, sairaaloissa ja 1.6.2021 voimassa olevan varkaiskasvatuslain (540/2018) mukaisessa kerhotoiminnassa työskentelevät, kelpoisuusvaatimukset täyttävät varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat.

Siirto koski myös joitain perhepäivähoidossa työskenteleviä opettajia erityisten ehtojen täyttyessä. OVTES:een siirtyvää varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöä on noin 16 000.

Ei muutoksia palvelussuhteen ehtoihin

Sopimusalasiirrossa oli kyse teknisestä muutoksesta ja siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehtona noudatetaan aikaisempien KVTES:n ehtojen kanssa identtisiä ehtoja 31.12.2022 saakka. Sopimusalasiirto tapahtui niin sanotusti ”status quo” -periaatteella eli virka- ja työehtosopimuksiin perustuvissa palvelussuhteen ehdoissa ei tapahtunut parannuksia tai heikennyksiä. Tarkoituksena oli vaihtaa sopimusala 1.9.2021 ilman, että yksittäisen henkilön palvelussuhteen ehdot muuttuivat.

Sellaiset palvelussuhteen ehdot, jotka eivät perustu KVTES:n tai OVTES:n valtakunnalliseen määräykseen, eivät muuttuneet sopimusalasiirron takia. Toisaalta sopimusalasiirto ei tuonut myöskään uusia palvelussuhteen ehtoja sovellettaviksi. Siirto ei vaikuta aiempien varhaiskasvatusta koskevien yleiskirjeiden määräyksiin, vaan ne vaikuttavat tulkintaan edelleen.

Sopimusalamuutoksesta johtuen työnantajan tuli yksilöidä OVTES:n siirtyvä henkilöstö. Sopimusalamuutos ei edellyttänyt yhteistoimintalain mukaista menettelyä eikä uusia työsopimuksia tai virkamääräyksiä, mutta työnantajan tuli hyvän henkilöstöhallinnon mukaisesti viestiä riittävästi sopimusalamuutoksesta etenkin OVTES:een siirtyville. Lisäksi sopimusalasiirto edellytti työnantajaa päivittämään tarvittavat tiedot henkilöstöhallinnon järjestelmiin (mm. sopimusala ja hinnoittelutunnukset).

Siirto OVTES:n näkökulmasta

OVTES:n uuteen osioon G siirtyi varhaiskasvatuslain 26 §, 30 § tai 31 § mukaisen kelpoisuusvaatimuksen täyttävät päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkotien johtajat. Siirto koski myös kelpoisuusvaatimukset täyttäviä sairaaloiden ja 1.6.2021 voimassa olevan varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä toimivia.

Siirto koski myös perhepäivähoidossa työskenteleviä kelpoisuusvaatimukset täyttäviä opettajia silloin, kun he työskentelevät päiväkodin johtajan alaisuudessa, jonka päätehtävä on päiväkodin johtaminen. Lisäksi siirto koski sellaisia päiväkodin johtajia, joiden tehtävistä pääosa on ammatillista päiväkodin johtamista. Erilaisissa yhdistelmätehtävissä toimivat siirtyivät OVTES osion G soveltamisalaan silloin, kun pääosa tehtävistä on edellä mainittua.

OVTES:n uusi osio G, johon varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö siirtyi, on sisällöltään täysin erillinen muuhun OVTES:iin nähden. OVTES määräyksissä siirron teknisyys ilmenee siten, että uuteen osioon G on leikattu suoraan KVTES:stä tiettyjä, etenkin palkkaukseen liittyviä määräyksiä. Osiossa G on paljon viittauksia myös suoraan KVTES:seen.

Lisäksi KVTES:n liitteen 5 päiväkodinjohtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan työaikaa koskevat erityismääräykset eli SAK-työaika ja VES-päivät (4 § 1 mom.) on siirretty kokonaisuudessaan osioon G. Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön siirtymisen johdosta OVTES osioon A on tehty muutama osion G edellyttämä muutos. Lisäksi osioon G siirtyvien hinnoittelutunnukset on päivitetty vastaamaan OVTES:n hinnoittelutunnusten rakennetta.

Sopimusalasiirto ei vaikuta peruskoulussa toimivien esiopettajien palvelussuhteen ehtoihin eikä heihin sovellettavaan OVTES:n liitteeseen. Sopimusalasiirron vaikutuksesta esiopettajia on kahdessa eri OVTES:n liitteessä. Peruskoulussa toimivien esiopettajien palvelussuhteen ehdot määräytyvät edelleen peruskoulun liitteen (osion B liite 1) mukaisesti ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviin esiopettajiin sovelletaan uutta osiota G.

Siirto KVTES:n näkökulmasta

Sopimusalasiirron johdosta myös KVTES:n liite 5 on päivitetty. Liitettä 5 sovelletaan 1.9.2021 alkaen varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstöön, varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin ja perhepäivähoidon ohjaajiin sekä eräisiin koulun ammatti- ja peruspalvelutehtäviin. Kelpoisuusvaatimukset täyttäviin päiväkotien, sairaaloiden ja varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen opettajiin, jotka ovat siirtyneet OVTES:n osion G soveltamisalan piiriin, ei sovelleta liitettä 5.

Liitteen 5 päivityksessä hinnoittelutunnuksia on poistettu ja muodostettu uusia hinnoittelutunnuksia.

Varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtävät

Varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtävien hinnoittelutunnus on poistettu KVTES:n liitteestä 5. Varhaiskasvatuslain mukaisessa päiväkodin johtajan tehtävässä toimivat varhaiskasvatuslain 26 §, 30 § tai 31 § kelpoisuusvaatimukset täyttävät ovat siirtyneet OVTES:n piiriin, mutta varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat ovat KVTES:n piirissä. Heille on muodostettu uusi hinnoittelutunnus. Myös viranhaltijat/työntekijät, joiden päätehtävänä on päiväkodin johtaminen, mutta eivät täytä varhaiskasvatuslain päiväkodin johtajan tai varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksia, ovat edelleen KVTES:n soveltamisalan piirissä, mutta hinnoittelun ulkopuolisia.

Varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtävissä esiintyy myös laajalti erilaisia yhdistelmätehtäviä. Mikäli pääosa tehtävistä kuuluu KVTES:n soveltamisalan piiriin, kuuluu yhdistelmätehtävät kokonaisuudessaan KVTES:n soveltamisalan piiriin.

Varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan tehtävissä toimivat

Kelpoisuusvaatimusten täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien siirryttyä OVTES:n piiriin myös varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävien hinnoittelutunnus on poistettu KVTES:n liitteestä 5. KVTES:n piirissä on kuitenkin edelleen tilapäisesti varhaiskasvatuslain 33 §:n nojalla varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävissä toimivia, joille on muodostettu uudet hinnoittelutunnukset.

SAK-työaika ja ves-päivät

Kelpoisuusvaatimusten täyttävien opettajien siirryttyä OVTES:n piiriin, ei KVTES:n piirissä enää ole opettajia, joihin sovellettaisiin KVTES:n liitteessä 5 ollutta 4 § 1 mom. eräitä työaikamääräyksiä. Määräys on näin ollen poistettu liitteestä 5.


Sopimusalasiirto ratkesi kesäkuussa

Sopimusalasiirto oli osa kevään 2020 kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja. Neuvotteluissa sovittiin osana pääsopimuksen jatkamista varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevista työryhmistä. Kyseisen sopimuksen 3 §:n mukaisessa ns. siirtoryhmässä neuvoteltiin OVTES:seen 1.9.2021 siirtyvien varhaiskasvatuksen opettajien palvelussuhteen ehdot ja ns. yhteistyöryhmässä koordinoitiin varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön palvelussuhteen ehtoja.

Sopimus saavutettiin kesäkuun alussa. Sopimusmuutoksesta on laadittu KT:n yleiskirje 7/2021 (ns. VAKA-yleiskirje), jossa ovat muuttuneet sopimusmääräykset sekä niiden tarkoitus ja sisältö. Yleiskirje on laadittu yhdessä KVTES:n ja OVTES:n sopijapuolten kanssa.

15.9.2021

Yhteystiedot

Heli Paavola

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2109
Matkapuhelin:
+358 50 400 7279
Sähköposti:
heli.paavola@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Canelia Wessman

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2081
Matkapuhelin:
+358 40 517 5178
Sähköposti:
Canelia.Wessman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT