Oikeustapaukset
2
/2021

Riikka Kolkkala, työmarkkinalakimies

Eläkeläisen vuosi­sidonnaisesta lisästä ratkaisu

Työtuomioistuin antoi tammikuun lopussa tuomion eläkeläis­opettajan vuosisidonnaista lisää koskevasta OVTES:n määräyksestä. Määräys oli 31.7.2020 saakka yhdenvertaisuuslain välillisen ikäsyrjinnän kiellon vastainen ja siten pätemätön.

Kuva: Pixhill.

Työnantajat ovat elokuun 2020 alusta lukien maksaneet eläkeläisopettajien vuosisidonnaiset työtuomioistuimen tuomion edellyttämällä tavalla. OVTES:n määräys A 14 § vuosidonnaisesta lisästä poistettiin viime neuvottelukierroksella OVTES 2020–2021 -sopimuksesta.

Riidanalaisen OVTES:n määräyksen mukaan vuosidonnaiseen lisään oikeuttavaksi ajaksi ei katsottu aikaa, jolta henkilö oli ansainnut ja sai eläkettä. Erimielisyys koski sitä, oliko OVTES:ssa 31.7.2020 saakka ollut määräys syrjinnän kieltoa koskevan pakottavan lainsäädännön vastainen, ja oliko se tästä syystä katsottava mitättömäksi tai pätemättömäksi.

Lisäksi kiistassa oli kyse vaadittujen vuosisidonnaisten lisien määristä ja valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.   

Työtuomioistuin katsoi (TT 2021:2), että OVTES:n määräys A 14 § ei tosiasiassa johtanut päämääränä olleeseen työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla. Määräys ei siten ollut omiaan takaamaan tasapuolisen kohtelun tavoitteen toteutumista eikä määräystä voitu pitää asianmukaisena ja tarpeellisena.

Lisäksi työtuomioistuin katsoi, että määräyksellä heikennettiin kohtuuttomasti niiden työntekijöiden oikeutettuja etuja, jotka saavat vanhuuseläkettä, ja siten joka tapauksessa ylitettiin se, mikä on tarpeen tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi. 

Kiistan kohteena ollut vuosisidonnaisen lisän määrä

Työtuomioistuin katsoi esitetyn näytön perusteella, että työnantaja oli maksanut opettajalle henkilökohtaista lisää kompensoimaan puuttuvaa vuosisidonnaista lisää.

Tuomioistuimen mukaan kyseessä oleva opettaja päätyisi parempaan asemaan kuin missä hän olisi ollut ilman A 14 §:n soveltamista, jos vaadittu vuosisidonnaisten määrä hyväksyttäisiin kokonaisuudessaan. Tästä syystä työtuomioistuin vähensi opettajalle maksettavasta vuosisidonnaisesta lisästä maksetut henkilökohtaiset lisät. 

Valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Työtuomioistuin hylkäsi vaatimuksen tuomita KT maksamaan hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden rikkomisesta. Vaatimus ei perustunut lakiin eikä oikeuskäytäntökään tukenut sitä.

22.4.2021