Työelämän kehittäminen
1
/2017

Taija Hämäläinen, työmarkkina-asiamies
Kuva: Pixhill

Työssä turvallisesti

Työnantajan vastuulla on, että työtä tehdään terveellisesti ja turvallisesti. Esimies vastaa siitä, että työntekijät noudattavat sovittuja työturvallisuuskäytäntöjä.

Työpaikan työturvallisuustyölle on monta perustetta. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työpaikan turvallisuudesta. Työnantajalla on myös moraalinen vastuu huolehtia siitä, että työntekijät voivat tehdä työnsä terveinä ja turvallisesti.

Turvallinen ja terveellinen työpaikka lisää työntekijöiden työkykyä ja työn laatua sekä vaikuttaa työilmapiiriin. Syntyy myös kustannussäästöjä, kun vältytään tapaturma- ja työkyvyttömyyseläkemaksuilta.

Tunne oma vastuusi

Työnantajan vastuu työpaikan turvallisuudesta jakautuu eri tavalla organisaation eri tasoilla. Organisaatioissa vastuut voivat jakautua eri tavoin, joten on tärkeää, että jokainen tuntee oman vastuunsa.

Työpaikan työturvallisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa. Lain noudattamista valvoo aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Työturvallisuuslaissa ja rikoslaissa on määritelty seuraamukset sille, jos työturvallisuussäädöksiä ei ole noudatettu. Näissä tapauksissa voi esimies joutua henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen, mikäli hän ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan.

Riskit on arvioitava

Turvallisen työn perustana on se, että työn vaarat ja haitat sekä niistä aiheutuvat riskit ovat tiedossa ja poistettu, mikäli se on mahdollista. Keskeisessä asemassa on työturvallisuuslain vaatima työn vaarojen ja haittojen tunnistaminen.

Työturvallisuusriskien arvioinnissa työpaikalla selvitetään sekä työympäristöstä nousevat vaarat että työssä esiintyvät erilaiset kuormittumistekijät ja mietitään toimenpiteitä näiden poistamiseksi. Esimies voi pyytää apua ja neuvoja riskien arvioinnin käytännön toteuttamiseen työpaikkansa työsuojelupäälliköltä tai työsuojeluvaltuutetulta.

Työympäristön vaarat voivat liittyä esimerkiksi fyysisiin tekijöihin (kuten koneet, rakenteet) tai koskea melua, altistumista biologisille tai kemiallisille tekijöille tai vaikkapa korkeille lämpötiloille. Vaarat voivat liittyä myös työn kuormitustekijöihin, jotka jaotellaan usein fyysisiin ja psykososiaalisiin tekijöihin. Fyysisiä ovat esimerkiksi toistuva manuaalinen työ sekä raskaat käsin tehtävät nostot.

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi epäasiallinen kohtelu ja huono työilmapiiri, asiakasväkivallan riski, kuormittavat työajat tai jatkuva kiireen tunne työssä.

Esimies vastaa valvonnasta

Esimiesten vastuulla on valvoa, että työtä tehdään sovittujen käytäntöjen mukaisesti turvallisesti ja terveellisesti. Mikäli esimies havaitsee, että työntekijä ei toimi sovittujen turvallisten käytäntöjen mukaisesti, esimiehen on hyvä keskustella työntekijän kanssa ja selvittää, mistä työntekijän käytös johtuu.

Työntekijälle voidaan tarvittaessa järjestää perehdytystä turvalliseen toimintaan. Jos käytös johtuu työntekijän välinpitämättömyydestä tai viitsimättömyydestä, esimiehen on hallinnollisin keinoin (esimerkiksi huomautus tai varoitus) puututtava asiaan.

Työturvallisuustyö on ennakoivaa

Työturvallisuustyö on ensisijaisesti ennakoivaa työtä – vaarat ja riskit pyritään tunnistamaan ennakolta ja työtä muokataan niin, että sen tekeminen on mahdollisimman turvallista.

Turvallinen työnteko edellyttää myös sitä, että työpaikan toimijat osaavat ja haluavat toimia turvallisesti. Kunnollinen perehdytys huomioi työn sisällön lisäksi myös sen turvallisen suorittamisen. Perehdytys voi työstä riippuen koskea esimerkiksi koneiden turvallista käyttämistä, suojavälineiden oikeaa käyttöä tai väkivallan vaaran ennakointia.

Työsuojeluvastuiden jakaantuminen organisaatiossa

Ylin johto​
 • ​Laatii tavoitteet ja mittarit.
 • Varmistaa resurssit.
 • Vastaa turvallisen työkulttuurin luomisesta.
Keskijohto
 • Vastaa yhteisistä toimintalinjoista.
 • Vastaa turva- ja suojalaitteiden hankinnasta.
 • Huomioi turvallisuuden työn suunnittelussa.
​Esimies
 • Huolehtii vaarojen tunnistuksesta ja riskien arvioinnista.
 • Vastaa työntekijöiden perehdytyksestä.
 • Kannustaa turvalliseen toimintaan.
 • Valvoo käytännön toimintaa ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin.
 • Tutkii turvallisuuspoikkeamat.
​Työntekijä
 • Noudattaa ohjeita ja määräyksiä.
 • Ilmoittaa turvallisuuspuutteista ja korjaa ne välittömästi, jos mahdollista
 • Huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta.
​Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet
 • ​Toimivat asiantuntijoina.
 • Työsuojelun yhteistoimintaan liittyvät vastuut.

24.2.2017

Yhteystiedot