Arbetslivsutveckling
1
/2017

Taija Hämäläinen, arbetsmarknadsombundsman
Bild: Pixhill

Trygg på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Chefen ansvarar för att arbetstagarna följer överenskommen praxis för arbetarskyddet.

​​Det finns många skäl att prioritera arbetarskyddsarbetet. Arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivaren att sörja för säkerheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har också moraliskt ansvar för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

En säker och hälsosam arbetsplats främjar personalens arbetsförmåga och kvaliteten på arbetet och påverkar positivt stämningen på arbetsplatsen. Det innebär även kostnadsbesparingar i form av mindre utgifter för olycksfallsförsäkringspremier och sjukpensioner.

Känn ditt ansvar

Arbetsgivarens ansvar för säkerheten på arbetsplatsen fördelar sig olika på olika nivåer inom organisationen. Hur ansvaret fördelas kan variera också beroende på organisation, och det är därför viktigt att var och en känner till sitt eget ansvar.

I arbetarskyddslagen föreskrivs om säkerheten på arbetsplatsen. Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet övervakar att bestämmelserna i lagen följs.

I arbetarskyddslagen och strafflagen föreskrivs om påföljderna om bestämmelserna i arbetarskyddslagstiftningen inte följs. I sådana fall kan chefen bli personligen straffrättsligt ansvarig om han eller hon inte fullgjort sina skyldigheter.

Riskerna måste bedömas

Grunden för en säker arbetsplats är att faror och olägenheter samt de risker de medför är kända och om möjligt undanröjs. Viktigt är att faror och olägenheter identifieras så som det föreskrivs i arbetarskyddslagen.

I bedömningen av säkerhetsrisker på arbetsplatsen utreds både faror i arbetsmiljön och olika belastningsfaktorer i arbetet, och olika åtgärder för att undanröja dessa övervägs. Chefen kan be arbetarskyddschefen eller arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen om råd och hjälp när riskerna ska bedömas.

Risker i arbetsmiljön kan hänga samman med till exempel fysiska faktorer (såsom maskiner, strukturer) eller gälla exempelvis buller, exponering för biologiska eller kemiska faktorer, eller höga temperaturer.

Riskerna kan också gälla till belastningsfaktorer i arbetet, vilka ofta delas in i fysiska och psykosociala belastningsfaktorer. Fysiska belastningsfaktorer är till exempel repetitivt manuellt arbete och tunga manuella lyft.

Psykosociala belastningsfaktorer avser arbetets innehåll och arbetsarrangemangen samt faktorer som berör arbetsenhetens sociala klimat och som kan orsaka skadlig belastning för arbetstagaren. Sådana faktorer kan till exempel vara osakligt bemötande och dåligt arbetsklimat, risk för kundvåld, påfrestande arbetstider eller en konstant känsla av brådska.

Chefen ansvarar för tillsynen

Arbetsgivaren ansvarar för att övervaka att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt i enlighet med överenskommen praxis. Om chefen observerar att en arbetstagare inte agerar i enlighet med överenskommen säkerhetspraxis bör chefen diskutera med arbetstagaren och utreda vad arbetstagarens beteende beror på.

Vid behov kan arbetstagaren ges handledning i hur man ska agera på arbetsplatsen. Om beteendet beror på likgiltighet eller lathet måste chefen ingripa med administrativa åtgärder (till exempel ge arbetstagaren en anmärkning eller varning).

Arbetarskyddsarbetet är förebyggande

Arbetarskyddsarbetet är i första hand förebyggande. Ambitionen är att faror och risker ska identifieras på förhand och arbetet utformas så att det är så säkert som möjligt.

För att arbetet ska vara säkert krävs det att aktörerna på arbetsplatsen kan och vill agera på ett säkert sätt. I en ordentlig inskolning går man inte bara igenom arbetsuppgifterna utan även hur de utförs säkert. Inskolningen kan beroende på arbetsuppgifterna omfatta exempelvis säker hantering av maskiner, korrekt användning av skyddsutrustning eller hur risken för våld kan förutses. 

Fördelningen av arbetarskyddsansvaret i organisationen

Högsta ledningen
 • Utarbetar mål och mått..
 • Säkerställer resurser.
 • Svarar för att skapa en säker arbetskultur​.
​​Mellanledningen
 • Svarar för gemensamma riktlinjer för säkerheten.
 • Svarar för anskaffning av säkerhets- och skyddsanordningar.
 • Beaktar säkerheten vid planeringen av arbetet.
Cheferna
 • Ser till att faror identifieras och risker bedöms.
 • Svarar för arbetstagarnas inskolning.
 • Sporrar till säkerhetsmedveten verksamhet.
 • Övervakar den praktiska verksamheten och ingriper vid behov i missförhållanden.
 • Undersöker avvikelser från arbetarskyddspraxis.
​Arbetstagarna
 • Följer anvisningar och föreskrifter.
 • Meddelar säkerhetsbrister och åtgärdar dem omedelbart om möjligt.
 • Månar om sin och andras säkerhet
​​Parterna i arbetarskyddssamarbetet
 • ​Fungerar som sakkunniga.
 • Ansvar som hänför sig till arbetarskyddssamarbetet.

16.2.2017