Lainsäädäntö
2
/2022

Minna Salli, työelämän kehittämisen asiantuntija

Työturvallisuuslakiin esitetään väliaikaista muutosta

Kolmikantainen työryhmä esittää väliaikaista muutosta työ­turvallisuus­­lakiin työturvallisuuden parantamiseksi. KT osallistui työryhmän työhön.

Viime vuoden joulukuussa asetettu työelämän koronapassia tai muuta vastaavaa vaihtoehtoa pohtinut kolmikantainen työryhmä on saanut työnsä päätökseen. KT osallistui työryhmän työhön tavoitteenaan työnantajien paremmat mahdollisuudet huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä pandemiaolosuhteissa.

Työryhmän työn tuloksena annettiin luonnos hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan työturvallisuuslain väliaikaista muuttamista. Esitys koskee laajasti työelämää eikä ole sidottu tiettyyn toimialaan.

Tavoitteena on estää koronaviruksen leviäminen

Työturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi väliaikainen säännös, jonka perusteella työnantaja saisi oikeuden käsitellä tietoa työntekijän koronavirusrokotuksesta tai tämän sairastamasta koronavirustaudista.

Käsittelyoikeus olisi, mikäli työhön liittyy ilmeinen vaara altistua covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle ja tieto on tarpeen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tekemiseen tai tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen virukselle altistumisen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Käsittelyoikeus on näin ollen rajattu vain edellä mainittuun tarkoitukseen ja edellyttää työnantajalta ilmeisen vaaran olemassaolon arviointia sekä tietojen tarpeellisuuden arviointia suhteessa käyttötarkoitukseen.

Esityksen mukaan tietojen käyttötarkoitus liittyy työnantajan velvollisuuteen huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tiedon perusteella työnantaja voisi paremmin toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet ehkäistäkseen työntekijöiden altistumisen virukselle.

Esityksessä todetaan, että työnantajan tietoisuus siitä, mikä työpaikan tai tiettyyn työhön osallistuvien työntekijöiden suoja koronavirustautia vastaan on, auttaisi entistä paremmin arvioimaan työhön liittyvää riskitasoa sekä valitsemaan ja toteuttamaan suojaustoimenpiteitä vallitsevan tilanteen mukaan.

Esityksessä tuodaan esiin, että vaikka työnantajalla olisi oikeus käsitellä tietoja, työnantaja ei kuitenkaan ole velvollinen keräämään tietoja työntekijöiltään.

Käsittelyedellytysten täyttyessä työntekijän olisi pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys kyseisistä tiedoista. Esityksessä ei määritellä, mitä luotettavalla selvityksellä tarkoitetaan, vaan selvityksen riittävyys jää työnantajan harkittavaksi.

Mikäli työntekijä ei esittäisi selvitystä, hänet arvioitaisiin suojelun näkökulmasta koronavirustaudille suojaa vailla olevaksi. Esityksessä kuitenkin todetaan, että sääntelyn tarkoitus ei ole estää työntekoa tai työntekijän pääsyä työpaikalle, vaan tavoite on parantaa työturvallisuutta ja tietoja saa käyttää vain tähän tarkoitukseen.

Henkilötietojen käsittelyyn suojakeinoja

Koska kyse on työntekijän terveystiedoista, esityksessä ehdotetaan säädettäväksi henkilötietojen käsittelyoikeuteen liittyviä suojakeinoja. Työnantajan olisi nimettävä ne henkilöt, jotka tietoja saavat käsitellä tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista tietoja sivulliselle työsuhteen aikana tai sen päätyttyä.

Työnantajan olisi säilytettävä terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Tiedot olisi poistettava heti kun käsittelylle ei ole enää perustetta. Koska kyseessä olisi väliaikaisesti voimassa oleva sääntely, tiedot olisi poistettava viimeistään silloin, kun sääntelyn voimassaolo päättyy.

Työryhmän esitys on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyi maaliskuun lopussa. KT kannattaa työryhmän esitystä sellaisenaan. Vasta lausuntokierroksen jälkeen hallitus arvioi, antaako se esityksen ja mikä olisi väliaikaisen sääntelyn voimassaoloaika.

KT pitää työryhmän johtopäätöksiä joka tapauksessa tärkeinä myös sen vuoksi, että olisimme työelämässä valmiimpia kohtaamaan mahdollisen uuden virusvariantin tai vastaavan uhan.

13.4.2022

Yhteystiedot

Minna Salli

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2325
Matkapuhelin:
+358 40 720 8952
Sähköposti:
Minna.Salli@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT