Lainsäädäntö
3
/2015

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö
Riitta Arko, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Sijaisten rekrytointi vaikeutuu

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta. Laissa määritellään sosiaalityöntekijän vastuut ja se tiukentaa sijaisen kelpoisuusvaatimuksia.

Auttava käsi

Laissa on säännökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, sen rekisteröinnistä, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta. Näitä ammatteja ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi.

Laillistettu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Lisäksi lähihoitajan ammattinimike nimikesuojataan valtioneuvoston asetuksella.

Sosiaalityöntekijän vastuut lakiin

Sosiaalityöntekijän kelpoisuus on edelleen suppea. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Rakennepoliittisen ohjelman tarkoituksena oli väljentää kelpoisuusvaatimuksia, mutta sosiaalityöntekijän kelpoisuuden kohdalla tämä ei toteutunut.

Lain 9 §:n mukaan sosiaalityöntekijä vastaa:

  • sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta
  • yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä ja sen vaikutusten seurannasta ja arvioinnista
  • sekä sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja päätöksenteosta sen mukaan kuin muualla laissa erikseen säädetään

Määräyksen tarkoituksena on selkeyttää sitä, mihin tehtävään tarvitaan sosiaalityöntekijän työpanos. Työtehtävien jakaminen on kuitenkin edelleen työnantajan työnjohto-oikeuden piirissä, joten konkreettisen moniammatillisen työprosessin rakentaminen jää työpaikoille.

Parhaiten toimivimmat ratkaisut haetaan tuotettavan palvelun tarpeen mukaan. Sosiaalityöntekijöiden työpanoksen suuntaaminen tulee olemaan haaste jatkossakin.

Tiukennus sijaisen kelpoisuusvaatimuksiin

Jatkossa sosiaalityöntekijän sijaisena voi tilapäisesti toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Muut henkilöt eivät siis voi toimia sosiaalityöntekijän sijaisena.

KT ja Kuntaliitto ovat kannanotoissaan tuoneet esille, että tämä on tiukennus kelpoisuusvaatimuksiin. Muutos tulee olennaisesti vaikeuttamaan sijaisten rekrytointia.

Sosiaalityöntekijöistä yli 90 prosenttia on naisia ja näin ollen ryhmällä on mm. runsaasti perhevapaasijaisuuksia. Säännös tiukentui tähän muotoon vasta valiokuntakäsittelyssä. Aikaisemman esityksen mukaan mm. sosionomi olisi ollut kelpoinen sijaiseksi.

Muun laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen laillistetun ammattihenkilön ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt keskusrekisteriin

Valviralla on oltava laissa tarkoitettu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri 1. elokuuta 2016 mennessä. Oikeutta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä on haettava Valviralta.

Henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005, kelpoisuuslaki) tai sen nojalla annetun asetuksen mukainen kelpoisuus, on oikeutettu toimimaan kelpoisuuslaissa säädetyn mukaisesti sellaisessa sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävässä, joka edellyttää uuden lain mukaista laillistamista.

Tämä oikeus on voimassa siihen saakka, kunnes hänen hakemuksensa toimia tämän lain mukaisena ammattihenkilönä on ratkaistu, kuitenkin enintään 31.12.2017 saakka. Valviran on annettava päätös hakemukseen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Lisäksi lain voimaantulosäännökseen (32 §) on lisätty uusi 4 momentti, jonka mukaan lain voimaan tullessa kelpoisuuslain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö täyttää tässä laissa säädetyt ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden rekisteröinnille asetetut koulutusvaatimukset.

27.5.2015

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT