Lagstiftning
3
/2015

Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef
Riitta Arko, arbetsmarknadsjurist
Foto: Pixhill

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården försvårar rekryteringen av vikarier

Riksdagen godkände i mars en lag om yrkesutbildade personer inom socialvården. Lagen avses träda i kraft i början av år 2016.

Auttava käsi

Lagen innehåller bestämmelser om beviljande av rätt för de centrala yrkesgrupperna inom socialvården att utöva sitt yrke och registrering av denna rätt. I lagen finns också bestämmelser om styrning av och tillsyn över yrkesutbildade personer och om tillsynsmyndigheternas uppgifter och arbetsfördelning. Bestämmelserna gäller socialarbetare, socionomer och geronomer.

Yrkesutbildade personer som är legitimerade har rätt att utöva sitt yrke och använda den vedertagna yrkesbeteckningen. Dessutom kommer närvårdarnas yrkesbeteckning att skyddas genom en statsrådsförordning.

Socialarbetarens ansvar skrivs in i lagen

Socialarbetarbehörigheten är fortfarande snäv. Behörighetsvillkoren för socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne.

Syftet med det strukturpolitiska programmet var att göra behörighetsvillkoren mindre strikta, men i fråga om socialarbetare lyckades det inte.

Enligt 9 § i lagen svarar en socialarbetare för

  • den yrkesmässiga ledningen av det sociala arbetet
  • det sociala klient- och sakkunnigarbete som svarar mot individens, familjens eller gemenskapens behov av socialt stöd och service samt för uppföljningen och bedömningen av effekterna av detta arbete och
  • tillhandahållandet av och besluten om socialvårdstjänsterna enligt vad som särskilt föreskrivs någon annanstans i lag.

Syftet med bestämmelsen är att förtydliga för vilken uppgift socialarbetarens arbetsinsats behövs. Uppgiftsfördelningen omfattas ändå fortfarande av arbetsgivarens rätt att leda arbetet, vilket innebär att ansvaret för att skapa konkreta multiprofessionella arbetsprocesser ligger kvar på arbetsplatserna.

Det bäst fungerande lösningarna söks fram utgående från behovet av den service som ska produceras. Det kommer också framöver att vara en utmaning att rikta socialarbetarnas arbetsinsats rätt.

Strängare behörighetsvillkor för vikarier

I fortsättningen kan en person som studerar till socialarbetare och som fullgjort ämnesstudier och praktik tillfälligt vikariera för en socialarbetare i högst ett år. Inga andra personer kan alltså vikariera för socialarbetare.

KT och Kommunförbundet har i sina ställningstaganden påpekat att detta är en skärpning i behörighetsvillkoren. På grund av ändringen kommer rekryteringen av vikarier att bli avsevärt svårare.

Mer än 90 procent av socialarbetarna är kvinnor och således förekommer det mycket vikariat på grund av familjeledighet i yrkesgruppen. Bestämmelsen skärptes först i utskottsbehandlingen. Enligt det tidigare förslaget skulle bland annat en socionom ha varit behörig som vikarie.

I övriga yrken för legitimerade yrkesutbildade personer kan den som studerar för att bli legitimerad som yrkesutbildad person i yrket eller har avlagt en för det sociala området lämplig högskoleexamen och som har tillräckliga förutsättningar att vara verksam i yrket tillfälligt arbeta som legitimerad yrkesutbildad person i högst ett år.

Centralregister för yrkesutbildade inom socialvården

Tillstånds- och tillsynsverket Valvira ska ha ett centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården enligt lagen före utgången av juli 2016. Rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården ska sökas hos Valvira.

En person som har den behörighet som avses i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) och den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av lagen, har rätt att enligt bestämmelserna i nämnda lag vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården i en sådan uppgift som förutsätter legitimering enligt den nya lagen.

Rätten gäller till dess att personens ansökan om legitimering som yrkesutbildad person enligt den nya lagen har avgjorts, dock högst till 31.12.2017. Valvira ska avgöra ansökan senast inom sex månader från det att den lämnades in.

Till bestämmelsen om ikraftträdande (32 §) har också fogats ett nytt 4 mom. Det nya momentet innebär att den som när den nya lagen träder i kraft uppfyller behörighetsvillkoren i behörighetslagen och den förordning som utfärdats med stöd av lagen uppfyller de utbildningskrav som denna lag ställer för att rätt att utöva yrket ska kunna beviljas och rätt att använda yrkesbeteckning ska kunna registreras.

27.5.2015

Ytterligare information

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT