Työelämän kehittäminen
1
/2023

Teksti: Riikka Krause, työmarkkina­tutkija
Kuva: Eeva Anundi

Kuntien kesätyöpaikat mieluisia nuorille

Suurin osa kesätyöntekijöistä kokee saaneensa riittävästi vastuuta. Myös työmäärä arvioitiin sopivaksi.

Nuoret polkupyöräilijät.

Kuntien kesätyöntekijät ovat tyytyväisiä kesätyöhönsä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kyselyssä työn sisällön koettiin voittopuolisesti vastaavan odotuksia, ja kesätyöntekijät olivat saaneet riittävästi vastuuta. Valtaosa kesätyöntekijöistä koki työmäärän sopivaksi. Työ oli laajentanut heidän osaamistaan, ja kolme neljästä koki saaneensa riittävästi perehdytystä sekä opastusta tehtäviin.

Nuoret arvioivat myös työpaikan johtamisen ja ilmapiirin hyviksi. Valtaosa kertoi yhteistyön esihenkilön kanssa sujuneen hyvin ja muiden työntekijöiden suhtautuneen tulokkaaseen myönteisesti. Hyvä ilmapiiri ja mukavat työkaverit nostettiin esiin myös kyselyn avoimissa vastauksissa. Kehitysehdotuksena toivottiin hieman enemmän palautetta sekä lähimmältä esihenkilöltä että työkavereilta. 

Kesätyö voi vaikuttaa ammatinvalintaan

Kesätyöntekijöiltä kysyttiin myös kesätyön vaikutuksia heidän tulevaisuudensuunnitelmiinsa. Hieman yli puolet sanoi kesätyön vaikuttavan myönteisesti opiskelu- tai uravalintaan. Reilu kolmannes sen sijaan kertoi, että kesätyöpaikka ei vaikuta asiaan. Vain kahdeksan prosenttia kertoi kesätyökokemusten vaikuttavan kielteisesti heidän tulevaisuuden valintoihinsa.

Valtaosa kesätyöntekijöistä oli valmis suosittelemaan työpaikkaa ystävilleen ja tutuilleen. Kun suosittelun todennäköisyyttä kysyttiin arvosanoilla 0–10, keskiarvoksi tuli 7,8. Arvosanan 9 tai 10 antaneita suosittelijoita oli selvästi enemmän (45 %) kuin arvostelijoita, eli arvosanan 0–6 antaneita (21 %).

Sote-ala painottuu vastauksissa

KT toteutti valtakunnallisen kyselyn kesätyöntekijöiden kokemuksista touko–syyskuussa. Kyselyyn vastasi lähes 2000 kesätyöntekijää 115 kunnasta ja kuntayhtymästä. Suurin osa vastaajista oli alle 25-vuotiaita. Lähes puolet heistä oli ammattiin opiskelevia, ja loput pääasiassa koululaisia tai lukiolaisia.

Noin puolella vastaajista kesätyö oli lyhyt, 1–4 viikon työsuhde, ja joka kolmas oli töissä yli kahdeksan viikkoa. Seitsemän kymmenestä oli ensi kertaa töissä kyseisessä kunnassa tai kuntayhtymässä.

Sote-ala painottuu vastauksissa, sillä noin kolmannes vastanneista toimi terveydenhuollossa. Seuraavaksi eniten työpaikkoja oli sosiaalipalveluissa, varhaiskasvatuksessa, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa sekä siivousalalla. 

17.2.2023