Työelämän kehittäminen
1
/2014

Kuva: Pixhill

Kunta on hyvä kesätyönantaja

Kunnat ja kuntayhtymät ovat hyviä työnantajia kesätyöntekijöille. Tämä kävi ilmi KT:n tekemästä kyselystä kesällä 2013 kesätöissä olleille. Kyselyyn vastasi 2 523 kuntien ja kuntayhtymien kesätyöntekijää.

Kunnat ja kuntayhtymät työllistivät joko suoraan tai välillisesti viime vuonna noin 40 000 kesätyöntekijää. KT:n tekemän kyselyn mukaan kuntien kesätyöntekijöistä oli viime vuonna 83 prosenttia alle 25-vuotiaita.

Ammattiin opiskelevia, joihin luettiin myös korkeakouluopiskelijat, heistä oli 49 prosenttia ja lukiolaisia 24,6 prosenttia. Työjakso oli 36 prosentilla yli 8 viikkoa, 7–8 viikkoa 9,2 prosentilla, 3–4 viikkoa 33,5 prosentilla ja alle kolme viikkoa 15,7 prosentilla vastanneista.

Samalla työnantajalla oli kesätyöntekijöistä työskennellyt aiemmin 38 prosenttia. Työ vastasi ennakko-odotuksia 87 prosentin mielestä. Täysin tyytymättömiä työhönsä oli noin prosentti vastanneista.

Kunta koettiin hyväksi työpaikaksi

Kyselyyn vastanneista peräti 85 prosenttia viihtyi kesätöissään ja 79 prosenttia suosittelisi kyseistä kuntatyönantajaa työpaikaksi ystävälleen. Vastaajista 82 prosenttia voisi harkita työskentelevänsä samalla työnantajalla joskus myöhemmin uudestaan. Kuusi prosenttia oli toista mieltä.

Vastaajista 51,2 prosenttia oli sitä mieltä, että kesätyökokemus vaikutti positiivisesti heidän opiskelu- ja /tai uravalintaansa, kun 2,9 prosenttia koki vaikutukset negatiivisina. Vastaajista 46 prosenttia koki, ettei kesätyökokemus vaikuttanut mitenkään opiskelu- tai uravalintaan.

Noin 77 prosenttia kesätyöntekijöistä koki saaneensa riittävästi opastusta ja perehdytystä tehtäväänsä, kun 2,1 prosenttia oli asiasta päinvastaista mieltä.

Vastuuta kesätöissä annettiin riittävästi 87 prosentin mielestä. Lisää vastuuta olisi halunnut noin 3 prosenttia vastaajista. Kesätyöntekijöiden kyselyyn vastanneista 76 prosenttia piti työtehtäviään kiinnostavina. 1,4 prosenttia oli täysin eri mieltä ja jonkin verran eri mieltä oli 5,5 prosenttia.

Vastaajista 58 prosenttia koki päässeensä vaikuttamaan kesätyönsä sisältöön, kun 15 prosenttia koki, ettei siihen voinut vaikuttaa.

Kesätyöntekijöistä 79 prosenttia koki, että työ laajensi osaamista, kun 6,7 prosentilla kokemus oli päinvastainen.

Palautetta kaivattiin lisää

Vastaajista kymmenisen prosenttia koki, ettei saanut riittävästi palautetta esimieheltä tai lähimmiltä työkavereilta. Riittävästi palautetta koki saaneensa 69,4 prosenttia vastaajista. 1,7 prosentin mielestä sitä ei saanut lainkaan.

Yhteistyö lähiesimiehen kanssa sujui 92 prosentin mielestä hyvin, kun 2,5 prosentin mielestä yhteistyössä olisi ollut parantamisen varaa.

Lähes 89 prosenttia vastaajista koki, että muut työntekijät suhtautuivat häneen myönteisesti ja 81 prosenttia koki työyhteisönsä ilmapiirin kannustavaksi.

Vastaajista 5,3 prosenttia ei kokenut saaneensa kannustusta.

Kesätyöntekijöistä 79 prosenttia koki, että työyhteisö arvosti hänen työtään ja 5,3 prosentilla kokemus oli lähinnä päinvastainen.

KT on lähettänyt kuntakohtaiset yhteenvedot tuloksista kesätyökyselyyn vastanneiden työnantajille. Siten tuloksia voidaan hyödyntää tulevien kesätyöntekijöiden perehdytyksessä ja työn sisältöjen suunnittelussa.

20.2.2014