Työelämän kehittäminen
2
/2015

Taija Hämäläinen, työmarkkina-asiamies
Kuva: Pixhill

Perehdytyksellä toivotetaan kesätyöntekijä tervetulleeksi

Perehdytys työsuojelun perusteisiin on erityisen tärkeää nuorille, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta työelämästä eikä näin valmiuksia toimia työympäristössä. Perehdytys vaikuttaa myös myönteisen työnantajakuvan syntymiseen.

Hyvin hoidettu perehdytys edistää työntekijän työn tuloksellisuutta, työturvallisuutta, työn sujuvuutta sekä hyvinvointia työssä. Työntekijän perehdytys töihinsä on myös työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

Perehdytyksessä pitäisi käydä läpi työympäristöön, työn sisältöön ja työtehtävään liittyvien asioiden lisäksi myös työsuojeluasioita. Näitä ovat esim. turvalliset työtavat sekä vaarojen ja haittojen tunnistaminen.

Lisäksi on hyvä kertoa työntekijän velvollisuuksista työturvallisuudessa. Tällaisia ovat esimerkiksi velvollisuus puuttua turvallisuuden vaarantaviin epäkohtiin ja noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

Perehdytyksen vastuut pitää olla selvillä

Perehdytys työsuojelun perusteisiin on erityisen tärkeää nuorille, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta työelämästä eikä täten samanlaisia valmiuksia toimia työympäristössä kuin pidempään työelämässä olleilla. Perehdytykseen on hyvä sisällyttää myös työpaikan arvot, toimintatavat ja tavoitteet.

Suunniteltaessa perehdytystä ja itse perehdyttäessä työnantajan tulee myös ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat (esim. kielitaito ja ammattitaito). Olennaista onkin, että työnantaja varmistaa sen, että työntekijä on myös ymmärtänyt perehdytyksessä käsitellyt asiat.  Työnantajan vastuulla on varmistaa, että työntekijät noudattavat turvallisuusohjeita työtä tehdessään.

Työyhteisössä on hyvä määritellä, kuka on vastuussa kesätyöntekijöiden perehdyttämisestä. Samoin on hyvä varmistaa, että uusilla työntekijöillä on tiedossa henkilö, jolta voi kysyä apua myös perehdytyksen jälkeen. Osissa työpaikoista on uusille työntekijöille erikseen nimetty kokenut kummityöntekijä, joka auttaa käytännön tilanteissa. Monille nuorille kesätyö on ensimmäinen näkymä työelämään. Hyvin hoidettu  perehdytys on työnantajalle oiva käyntikortti ja vaikuttaa myönteisen työnantajakuvan muodostumiseen.  

Useat kesätyöntekijät päätyvät samaan työpaikkaan työuran myöhemmässäkin vaiheessa ja näin ollen kesätyö on erinomainen tulevaisuuden työntekijöiden rekrytointikanava.

Nuoria työntekijöitä koskeva lainsäädäntö

Nuoria työntekijöitä palkattaessa on hyvä huomioida heitä koskeva erityislainsäädäntö. Sosiaali- ja terveysministeriön antamissa asetuksissa on listattu esimerkkejä nuorille vaarallisista töistä. Näissä rajoitetaan esimerkiksi nuorten työntekijöiden työskentelyä tiettyjen koneiden ja laitteiden parissa. Osa koneista ja laitteista ovat kiellettyjä nuorilta työntekijöiltä tietyissä olosuhteissa.

Esimerkkinä tällaisesta ovat päältä ajettavat ruohonleikkurit, joiden käyttö on kielletty nuorilta työntekijöiltä vaativissa olosuhteissa. Tällaisiksi olosuhteiksi on määritelty esimerkiksi jyrkkä, liukas tai muhkurainen maasto.

Myös työajoissa nuoriin sovelletaan omaa lainsäädäntöään. Oppivelvollisilla 14-vuotiailla sekä 13-vuotiailla, jotka täyttävät samana vuonna 14 vuotta, säännöllinen viikkotyöaika saa olla koulujen loma-aikana enintään 35 tuntia (enintään 7 tuntia päivässä).

15 vuotta täyttäneen nuoren työaika on sama kuin täysi-ikäisenkin. Heillä myös ylitöiden teettäminen on sallittua. Töiden teettämistä iltaisin on kuitenkin rajoitettu 15–17 -vuotiailla ja yötyö on kielletty alle 18-vuotiailta. Nuorille työntekijöille on annettava puolen tunnin ruokatauko, jos työaika on yli 4 h 30 min vuorokaudessa.

Tietoa nuoria työntekijöitä koskevista työsuojelusäädöksistä löytyy työsuojeluhallinnon sivuilta www.tyosuojelu.fi


Perehdyttämisen muistilista

Perehdytyksessä on hyvä käydä läpi:

  • työ ja työmenetelmät
  • työvälineet ja niiden oikea ja turvallinen käyttö
  • työn riskit ja niiden välttäminen, turvalliset työtavat
  • työympäristö ja asiakaskohtaamiset
  • toiminta poikkeustilanteissa

1.4.2015

Yhteystiedot