Oikeustapaukset
3
/2021

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Peräkkäiset määräaikaiset tuntiopettajuudet perusteltuja

KHO:n ratkaisun mukaan kaupungilla on työnantajana oikeus järjestää opettajien virat tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla siten, että kukin opettaja opettaa lähtökohtaisesti yhdessä koulussa.

Opettaja kirjoittamassa liitutaululle. Kuva: Pixhill

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 23. helmi­kuuta päätöksen, joka koskee hallintoriitaa määräaikaisten virkasuhteiden käyttämisestä. Ratkaisun mukaan opettajan ottaminen kuuteen peräkkäiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen oli perusteltua.

Määräaikainen virkasuhde perustellusta syystä

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n mukaan viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaista virkasuhdetta voidaan käyttää vain perustellusta syystä.

Jos viranhaltija on perusteetta otettu määräajaksi tai otettu ilman perusteltua syytä toistuvasti peräkkäin määräajaksi, hänellä on oikeus saada virkasuhteen päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus.

Virkasuhteiset tuntiopettajat rinnastuvat viranhaltijaan ja tuntiopettajien oikeusasema määräytyy viranhaltijalain mukaan. Periaate on, että jos työ on pysyvää, tulee käyttää toistaiseksi voimassa olevaa virkasuhdetta.

Opettajatyössä vuosittainen kesäkeskeytysaika on toiminnan luonteesta johtuva keskeytys, eikä se muuta arviota työn pysyvästä luonteesta.

Määräaikainen virkasuhteinen tuntiopettaja

Korkeimmän hallinto-oikeuden (KHO) 23.2.2021 ratkaisemassa tapauksessa henkilö oli otettu kaupungin palvelukseen nimetyn koulun englannin ja ruotsin kielen päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 15.8.2011–31.7.2012. 

Opettajalla oli kelpoisuus englannin ja saksan kielen opettamiseen, muttei ruotsin kielen kelpoisuutta. Henkilö oli otettu samaan kouluun englannin ja saksan kielen päätoimiseksi tuntiopettajaksi myös viideksi seuraavaksi lukuvuodeksi määräaikaisiin virkasuhteisiin 31.7.2017 asti.

Opettaja katsoi, että määräaikaisiin virkasuhteisiin ottamisille ei ollut viranhaltijalaissa säädettyä määräaikaisuuden perustetta. Hän vaati hallintoriita-asiana 24 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta mainituista kuudesta peräkkäisestä määräaikaisesta virkasuhteesta.

Lukuvuodeksi 2017–2018 koulun päätoimiseksi tuntiopettajaksi otettiin julkisella haulla toinen opettaja hoitamaan englannin ja saksan kielen päätoimista tuntiopettajuutta.

Opetus tarkoituksenmukaisella tavalla

Päätöksen oikeudellisessa arvioinnissa todetaan, että näyttövelvollisuus lainmukaisesta perusteesta on kaupungilla.

Oikeus määräaikaisen virkasuhteen käyttämiseen arvioidaan virkaan ottamisen ajankohdan mukaan. Päätoiminen tuntiopettajuus oli sijoitettu kouluun, jonka oppilasmäärä oli laskeva, mutta tätä ei mainittu nimittämispäätöksissä.

Tosiasiallisesti kaupungin jälkikäteen esittämän selvityksen mukaan oppilasmäärän laskusta ei seurannut englannin ja saksan kielen opetustuntimäärän vähenemistä. Opettajatarve perusopetukseen kuuluvassa kielten opetuksessa katsottiin sinänsä pitkä­aikaiseksi.

Määräaikaisuuksien perusteista kaupunki esitti, että henkilön englannin ja saksan kielen opetus­tunnit eivät riittäneet päätoimisuuteen ja että vain pieni osa tunneista oli pakollisena aineena opetettavaa englannin kieltä.

Pääosa opetustunneista oli valinnaista opetusta tai muuta kuin englannin ja saksan kieltä, joiden kohdalla vakiintunutta tai pysyväisluonteista työvoimantarvetta ei ole ollut.

KHO katsoi, että merkitystä oli annettava myös toteutuneiden opetustuntien määrälle. Opettajan päätoimisuus ei täyttynyt useimpien lukuvuosien aikana niissä aineissa, joihin hänellä oli kelpoisuus. 

Päätöksessä todettiinkin, että tuntimäärä ei ollut vakiintunut niin, että virkasuhde olisi tullut täyttää toistaiseksi voimassa olevana.

10.6.2021

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT