Työelämän kehittäminen
6
/2018

Jorma Palola, neuvottelupäällikkö
Kuva: Eeva Anundi

Osatyökykyiset työhön

Heikkenevä huoltosuhde vaatii toimenpiteitä, joilla työllisyysaste saadaan nousemaan ja hyvinvointijärjestelmä turvatuksi. Osatyökykyisten mahdollisuus osallistua työhön nousee näin entistäkin tärkeämmäksi.

Tunneli jonka päässä näkyy valoa

Työkyvyttömyyseläkkeellä on Suomessa noin 240 000 henkilöä. Noin 600 000 työikäistä arvioi, että sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Osatyökykyisten työllistyminen on vaikeaa ja riski jäädä työttömäksi on muita suurempi.  

Kunta-alalla on pitkään tehty työtä työssä jaksamisen ja jatkamisen edistämiseksi – ja halua osatyökykyisten rekrytoimiseksi on runsaasti, mutta säästöpaineet ja tiukka taloudellinen tilanne nostavat rekrytointikynnystä.

Osatyökykyisen työntekijän rekrytointia harkitessaan työnantajalla pitää olla vaivattomasti saatavilla tietoa palvelujärjestelmästä ja etuuksista, joilla rekrytointia tuetaan.

Työnantajien tarvitseman tiedon kokoamisessa ja levittämisessä tarvitaan lisää sosiaali-, terveys- ja työvoimahallinnon toimenpiteitä. Samalla on huolehdittava näiden hallinnonalojen palvelujärjestelmän moniammatillisista palveluista ja palvelujen integroinnista monialaisissa työvoimapalveluissa. Alueellisten työllisyyskokeilujen kokemuksia pitää hyödyntää.

Ehdotuksia jatkosta selvitetty

Tuoreessa selvitysmiesten raportissa ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen - etuudet, palvelut, tukitoimet” on sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -hanke on kytketty vahvasti kasvupalvelu-uudistukseen.

Raportissa ehdotetaan muun muassa, että monialaisen yhteistyön pohjaksi olisi käynnistettävä työkykyohjelma, joka olisi poikkihallinnollinen ja pitkäjänteinen kokonaisuus. Ohjelmalla lisättäisiin osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työelämäosallisuutta seä varmistettaisiin heidän tarvitsemat palvelut ja etuudet.

Työkykyohjelma ei ole ratkaisu, mutta puoltaa paikkaansa, jos se auttaa luomaan entistä vaikuttavamman ja tehokkaamman työkyvyn tuen palvelujärjestelmän, osallisuutta lisäävät työmarkkinat sekä yhtenäisen, kannustavan ja osatyökykyisten työelämäosallisuutta tukevan etuusjärjestelmän.

Yksittäisiä toimenpiteitä voisivat olla rekrytointipalkkion kaltaiset keinot rekrytointikynnyksen alentamiseksi. Myös eläkekustannuksiin mahdollisesti liittyvät riskit tulisi jakaa usealle työnantajalle, ei eläköitymistä edeltäneen palvelussuhteen työnantajalle.

Työmarkkinajärjestöillä on oma vastuunsa tulevasta kehityksestä.


Tietoa työkyvyn ja työllistämisen tuista ja etuuksista on koottu Kuntoutussäätiön ylläpitämälle www.tietyoelamaan.fi -verkkosivustolle.  
Tietoa osatyökykyisyydestä sisältyy myös Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen sivustoon https://stm.fi/hankkeet/osatyokykyisyys

13.12.2018

Yhteystiedot