Sopimukset
5
/2018

Anne Kiiski, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Eeva Anundi

Milloin lääkärikäynti on työaikaa?

Työaikana tehdään töitä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Lääkärissä, tutkimuksissa, tarkastuksissa tai hoidoissa voi työaikana käydä vain KVTES:n työaikaluvun 4 § 2 mom. 4 ja 5 kohdan mukaisissa tilanteissa.

Stetoskooppi

Työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Myös viranhaltija on velvollinen suorittamaan virkatehtävänsä noudattaen työnjohto-oikeudella annettuja määräyksiä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työnantaja laatii työvuoroluettelot, joiden mukaisena työaikana työntekijän ja viranhaltijan tulee tehdä työtehtäviään.

Työaikaa on vain työhön käytetty aika tai se aika, jonka työntekijä tai viranhaltija on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

Oma-aloitteiset lääkärissä käynnit, tutkimukset ja hoidot

Kun työntekijällä tai viranhaltijalla on tarve käydä tutkimuksissa tai hoidoissa, hänen tulee ensisijaisesti käydä niissä vapaa-aikana.

Työntekijän tai viranhaltijan tulee ilmoittaa työnantajalle ajoissa yksityiselämäänsä liittyvät tarpeet, jotta työnantaja voi ottaa ne mahdollisuuksien mukaan huomioon jo työvuoroluetteloa laatiessaan.

Jos tarve tulee tietoon työvuoroluettelon tiedoksi antamisen jälkeen, voi työnantaja mahdollisuuksien mukaan työntekijän tai viranhaltijan pyynnöstä muuttaa työvuoroluetteloa.

Työntekijän kanssa voidaan sopia myös esimerkiksi vuosilomapäivästä tai siitä, että hän hakee kyseiselle päivälle työ- tai virkavapaata, tai että kyseisenä päivänä tehdään suunniteltua lyhyempi työpäivä, jolloin poissaoloa vastaavat tunnit tehdään myöhemmin tai palkasta pidätetään tunteja vastaava osuus. (Ks. KVTES II luku 19 § 3. mom.)

Näissä tutkimuksissa käynnit eivät siis ole työaikaa. Työntekijällä tai viranhaltijalla ei ole oikeutta käydä niissä työajalla.

Tässä kohdassa tarkoitettuja lääkärissä käyntejä ja tutkimuksia ovat esimerkiksi:

 • Oma-aloitteiset lääkärissä käynnit ja niiden yhteydessä suoritettavat tutkimukset.
 • Lääkärin lähetteellä määräämä laboratoriotutkimus, joka tehdään oma-aloitteisen lääkärissä käynnin yhteydessä.
 • Tietyin väliajoin toistuva ikävuositarkastus (esim. 50-vuotistarkastus).
 • Lääkärin ”määräämät” säännölliset lääkärintarkastukset, joissa työntekijältä otetaan verikokeita tai mitataan verenpaine.
 • Käynti fysikaalisessa hoidossa.
 • Useamman päivän kerrallaan kestävät tutkimukset.

Lääkärin määräämät ja synnytystä edeltävät tutkimukset

Todellisen tarpeen vaatiessa työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus käydä työajalla lääkärin lähetteellä määräämissä tutkimuksissa tai synnytystä edeltävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa. Myös äkillisen hammassairauden johdosta hoitotoimenpiteessä voi käydä työajalla, jos sairaus vaatii hoitoa samana päivänä tai saman työvuoron aikana.

Todellinen tarve tarkoittaa, että tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai tutkimustarve on äkillinen.

Pääsääntönä on, että työntekijä käy myös näissä tutkimuksissa vapaa-ajallaan. Tutkimuksista pitää ilmoittaa työnantajalle niin ajoissa kuin mahdollista, jotta työnantaja voi ottaa ne huomioon työvuorosuunnittelussa.

Tutkimuksissa käynti ei ole työaikaa. Tutkimuksia ja niihin liittyvää matka-aikaa varten järjestetään vapautus töistä. Tutkimuksissa käyntiin kuluvan ajan vuoksi palkkaa ei vähennetä, työaikaa pidennetä eikä työaikaa tutkimusten vuoksi teetetä myöhemmin takaisin. Kyseisen päivän työaika jää kuitenkin vajaaksi.

Soveltamisesimerkki

Henkilö työskentelee yleistyöajassa kokoaikaisena työntekijänä. Viikon säännöllinen työaika on 38 tuntia ja 45 minuuttia. Jos keskiviikolle on suunniteltu kahdeksan tunnin työvuoro ja tutkimuksiin matka-aikoineen menee kaksi tuntia, jää keskiviikon työaika kaksi tuntia vajaaksi. Palkkaa ei vähennetä eikä työaikaa vajauksen vuoksi pidennetä. Jos työnantajalla kuitenkin on perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa ja pidentää perjantaille suunniteltu kuuden tunnin työpäivä kahdeksan tunnin työpäiväksi, ei synny ylityötä, koska säännöllinen työaika ei ylity. Työvuoroluettelon yksipuolinen muutos on tehtävä ennen työvuoron alkamista.

Tässä kohdassa tarkoitettuja lääkärissä käyntejä ja tutkimuksia ovat esimerkiksi:

 • Lääkärin lähetteellä määräämä laboratorio- tai röntgentutkimus.
 • Raskaudesta johtuva neuvolakäynti.

Työnantajan määräämät tutkimukset

Työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin sekä viranhoidon ja työn edellyttämiin lakimääräisiin tarkastuksiin kulunut aika luetaan työajaksi, vaikka tutkimukset tehtäisiin vapaa-aikana.

Työnantajalla on kuitenkin vain harvoin mahdollisuus määrätä työntekijä tai viranhaltija tutkimuksiin ja lakimääräisiä tarkastuksia ei ole usein. Sopimuskohta tulee sovellettavaksi suhteellisen harvoin.

Tutkimuksiin kuluva aika on työaikaa. Tutkimuksista johtuva matka-aika ei ole työaikaa. Työaikaa ei pidennetä sen vuoksi, että tutkimusten vuoksi matkustetaan työaikana. Työaika jää kuitenkin vajaaksi siltä osin kuin työaikaa on käytetty matkustamiseen. (Ks. soveltamisesimerkki).

Tässä kohdassa tarkoitettuja lääkärissä käyntejä ja tutkimuksia ovat esimerkiksi:

 • Työnantajan määräämä työterveyslääkärin suorittama työhöntulotarkastus.
 • Työntekijä työskentelee sairaalassa ja on palannut ulkomaanmatkalta. Työnantaja epäilee hänen saaneen salmonellatartunnan ja määrää työntekijän tutkimuksiin.
 • Työntekijä itse epäilee saaneensa tartunnan ja käy oma-aloitteisesti ensimmäisen kerran lääkärintarkastuksessa. Tässä tilanteessa kysymys on tehtävien kannalta välttämättömästä tarkastuksesta.

Työntekijän tai viranhaltijan tulee työnantajan pyynnöstä esittää tutkimuksen tai tarkastuksen suorittaneen henkilön tai laitoksen antama todistus tutkimuksiin kuluneesta ajasta.

* Artikkelia on päivitetty 12.2.2019. Päivitys koskee väliotsikon 'Lääkärin määräämät ja synnytystä edeltävät tutkimukset' jälkeen olevan tekstin toisen kappaleen lausetta "Todellinen tarve tarkoittaa, että tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai tutkimustarve on äkillinen". Aiemmin "tai" sana oli "ja".

24.10.2018

Yhteystiedot

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT