Sopimukset
2
/2018

Järjestelyerästä osa palkkaryhmien uudistamiseen

Teknisten sopimuksissa tammikuun 2019 järjestelyerä 1,2 prosenttia on jaettu keskitettyyn ja paikalliseen käyttöön. Keskitetty järjestelyerä käytetään sopimuksen palkkaryhmien uudistamiseen.

lankaa ja lankakerä

Teknisten sopimuksessa toteutetaan  yleiskorotukset samoina ajankohtina kuin muillakin sopimusaloilla.  1. toukokuuta lukien palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella, jossa tehtäkohtaisen palkan korotus on 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,25 prosentilla.

Toinen yleiskorotus toteutetaan 1. huhtikuuta 2019 lukien, jolloin tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1,0 prosentilla. Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,0 prosentilla.

Lisäksi jaetaan 1. tammikuuta 2019 lukien paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia, joka on teknisten sopimuksessa jaettu keskitettyyn ja paikalliseen käyttöön. 

Keskitetyn järjestelyerän suuruus on 0,3 prosenttia. Se on varattu teknisten sopimuksen 8 §:n palkkaryhmiä koskevia määräyksiä uudistavan työryhmän työn tuloksen toteuttamiseen. Työryhmän on tehtävä toimenpide-ehdotukset 1. joulukuuta 2018 mennessä. Jollei 0,3 prosentin keskitetyn järjestelyerän käytöstä saavuteta yksimielisyyttä sopijaosapuolten kesken, osuus lisätään paikalliseen järjestelyerään.

Paikallisesti käytettävä järjestelyerä on 0,9 prosenttia. Tästä käytetään vähintään 0,3 prosenttia henkilökohtaisiin lisiin paikallisen arviointijärjestelmän perusteella.

Henkilökohtaisen lisän yhteismäärään vähimmäismääräys

Teknisten sopimus sisältää jatkossa henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärän.

Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1.3.2019 mennessä vähintään 0,3 prosenttia laskettuna teknisten sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasummasta. Tarkistus suoritetaan vuosittain.

Kokeilu työajasta edellyttää paikallista sopimista

Neuvotteluissa sovittiin myös uudesta määräaikaisesta liitteestä 8, joka koskee määräaikaista kokeilumääräystä ns. 24 h/42 h -työajasta. Määräystä voidaan soveltaa 1. huhtikuuta alkaen ja se on voimassa sopimuskauden loppuun saakka.

Kokeilumääräysten käyttöönottaminen edellyttää, että työnantaja ja teknisten sopimuksen sopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alayhdistykset sopivat liitteen 8 soveltamisesta paikallisella virka- ja työehtosopimuksella.  Liite 8 on voimassa sopimuskauden. Paikallista sopimusta ei voida solmia pidemmäksi ajaksi.

Liitteen 8 soveltamisen piiriin voi kuulua vain sellainen viranhaltija tai työntekijä, joka kuuluu liitteen 2 (palo-  ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset) soveltamisen piiriin. Sitä voidaan soveltaa työssä, joka on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona viranhaltijan tai työntekijän on oltava valmiina työhön.


Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelyjen uudistamista selvitetään

Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelyjä koskevan työryhmän tehtävänä on selvittää, miten palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevia teknisten sopimuksen liitteessä 2 olevia erityismääräyksiä tulisi uudistaa.

Työryhmän on tehtävä toimenpide-ehdotukset sopimuskauden loppuun mennessä. Työryhmän työskentelyssä otetaan huomioon työaikalain uudistaminen ja sote- ja maakuntauudistus.

22.3.2018