Oikeustapaukset
1
/2018

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill/KT

Opettajan palkanmaksu 
voi alkaa VESO-päivästä

Kaupungin päätös aloittaa uusien opettajien palvelussuhde ja palkanmaksu vasta VESO-päivästä on OVTES:n palkkausmääräysten mukainen, todetaan tuoreessa työtuomio-istuimen ratkaisussa. Työnantajalla on valta päättää, milloin virantoimitus alkaa.

Työtuomioistuimen 10. tammikuuta antama päätös oli merkittävä. Sillä vahvistettiin KT:n tulkinta siitä, että virkaehtosopimuksella ei voi sopia palvelussuhteen aloittamisen ajankohdasta.

Kunnat päättävät itsenäisesti henkilöstönsä palvelussuhteiden aloittamisajankohdan ja tämä koskee myös opetushenkilöstöä. KT ei ohjeista tai ota kantaa siihen, mille ajalle tai mistä lukien opettajat tulisi palkata, koska asia ei kuulu KT:n toimivaltaan.

Työnantaja päättää virantoimituksen aloitusajankohdasta

Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimuksen (OVTES) A osion 29 §:n 1 momentin mukaan opettajalla on oikeus palkkaan 1.8. lukien, jos hänet on palkattu tuosta lukien, ja jos hän aloittaa virantoimituksen määrättynä aikana eli käytännössä VESO-päivästä.

Työtuomioistuimen tammikuisessa päätöksessä ratkaistiin, onko uusilla työkauden alusta (VESO-päivästä) toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen palkatuilla opettajilla OVTES:n perusteella palkkaoikeus lukuvuoden alusta eli 1.8.lukien.

Kyseessä olevassa tapauksessa opettajien ottamista koskevissa päätöksissä ei mainittu millään lailla ajankohtaa 1.8., vaan päätöksissä opettajat oli otettu virkaan vasta VESO-päivästä 11.8. alkaen. Tästä lukien alkoi myös opettajien virantoimitusvelvollisuus.

Palkkaa siltä ajalta mitä palvelussuhde kestää

Ammattijärjestön kanne kiistettiin muun muassa sillä perusteella, että kyse oli kaupungin rekrytointikäytännöstä ja palvelussuhteen ja virantoimituksen aloitusajankohdasta, josta kaupunki oli toimivaltainen päättämään.

OVTES määrittää sen, mistä lukien palkkaa maksetaan suhteessa palvelussuhteen ja virantoimituksen alkamiseen, mutta ei sitä, mistä lukien palvelussuhteen tai virantoimitusvelvollisuuden tulisi alkaa.

Muuta tulkintakäytäntöä ei kyseessä olevasta OVTES:n määräyksestä ole. Palkkaa ei makseta pidemmältä ajalta kuin mitä palvelussuhde kestää.

OVTES:n määräyksien mukaan palkkaa ei makseta koko lukuvuoden ajalta (1.8.–31.7.), jos opettaja on otettu virkaan tätä lyhyemmäksi ajaksi, esimerkiksi vain lukuvuoden opetukselliselle ajalle. Opettajien erilainen työaikajärjestelmä ei edellytä vakinaisenkaan viranhaltijan palvelussuhteen aloittamista 1.8. lukien, jos virkaan kuuluvia tehtäviäkään ei määrätä.

Ratkaisussaan työtuomioistuin katsoo, että OVTES:n määräyksellä ei ole sovittu siitä, mistä lukien opettajien palvelussuhteet alkavat. Opettajien palkka oli maksettu tässä tapauksessa OVTES:n määräyksien mukaisesti. 

Työnantajan menettely myöhentää palvelussuhteen aloittamisajankohtaa ei ollut opettajien yhdenvertaisen kohtelun vastaista, koska myös velvollisuudet määräytyivät toisella tavalla.


TT 10.1.2018, tuomio nro 3

14.2.2018

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT