Lainsäädäntö
4
/2017

Ritva Liivala, työmarkkinalakimies
Kuva: KT

Työnantajan vastuut testaamisessa

Testaamisen tarkoitus on työtehtävien hoidon edellytysten tai koulutus- taikka muun ammatillisen kehittämisen tarpeen selvittäminen. Testitulosten tulee olla myös välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia.

Työnhakijoiden ja työntekijöiden persoonallisten ominaisuuksien sekä tietojen ja taitojen arvioinnissa käytetään erilaisia henkilö- ja soveltuvuusarviointitestejä. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 13 §:ssä säädetään, millä edellytyksillä työnantaja voi tällaisia testejä toteuttaa.

Työnhakijaa tai -tekijää voidaan testata vain, jos hän antaa siihen suostumuksensa. Testejä voidaan tehdä, jos niillä on tarkoitus selvittää työtehtävien hoidon edellytyksiä ja koulutuksen tai muun ammatillisen kehittämisen tarvetta.

Testeillä saatavien tulosten tulee olla myös välittömästi kunkin työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia. Tämä vaatimus rajoittaa tosiasiallisesti sekä testien sisältöä että niiden laajuutta ottaen huomioon eri ammattien ja tehtävien vaatimuserot.

Työnantajan vastaa valittavan testin luotettavuudesta

Koska työnantaja käyttää testaamisella saatuja tietoja yksittäistä työntekijää koskevaan päätöksentekoon, testien tulosten on oltava virheettömiä. Tämän turvaamiseksi työnantajan vastuulla on varmistaa, että testejä tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetelmiä, niiden suorittajat ovat asiantuntevia ja testauksella saatavat tiedot virheettömiä.

Koska useimmiten on kyse käyttäytymistieteisiin perustuvasta arvioinnista, tietojen ehdotonta virheettömyyttä ei kuitenkaan voida edellyttää. Siten työnantajan vastuuta arvioitaessa on otettava huomioon testausmenetelmä ja sen luonne.

Työnantaja voi selvittää tarjolla olevista vaihtoehdoista kulloinkin tarkoitukseen sopivaa testiä ja sen teettäjän asiantuntemusta monella tavoin. Hän voi

  • turvautua asiantuntija-apuun
  • päätyä valintaan selvittämällä testaajan koulutuksen
  • perustaa valintansa testejä suorittavan yrityksen yleisesti tunnettuun asiantuntemukseen
  • selvittää etukäteen, miten, missä ja kuka on kehittänyt testin ja mitä sillä tosiasiallisesti pystytään milläkin todennäköisyydellä saamaan selville 
  • pyytää nähtäväkseen esimerkin testaajan laatimasta kirjallisesta lausunnosta ja palautteesta.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ohjeistossa on todettu, että grafologiset, astrologiset ja muut näihin verrattavat testit tulisi sulkea pois.

Testatun kuuluu saada testitulokset

Työnantajan tai testaajan on annettava työnhakijalle tai työntekijälle pyynnöstä ja maksutta henkilö- ja soveltuvuusarvioinnissa tehty kirjallinen lausunto. Jos lausunto on annettu työnantajalle suullisena, voidaan se antaa työntekijällekin suullisena. Työnantaja vastaa viime kädessä siitä, että työntekijä saa lausunnon.

Työnantaja tai hänen edustajansa voidaan tuomita työelämän tietosuojalain rikkomisesta sakkoon, mikäli hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta testaa työntekijän henkilö- tai soveltuvuusarvioinnein ilman tämän suostumusta tai hän jättää varmistamatta testausmenetelmän luotettavuuden, testaajan asiantuntevuuden tai testauksilla saatavien tietojen virheettömyyden. Sakkoihin voidaan tuomita myös silloin, jos työntekijälle ei anneta tehtyä lausuntoa testistä.

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä KT:n verkkosivuilta >

13.9.2017

Yhteystiedot