Oikeustapaukset
2
/2017

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Opettaja ei voi kieltäytyä sijaistamasta

Opettajat ovat viranhaltijoita, joiden tehtävistä päättää työnantaja. Opettajan on tehtävä tehtäväkuvansa mukaiset tehtävät, asia ei ole sopimuksen tai suostumuksen varainen.

Toisin kuin Opettajien ammattijärjestö OAJ on toistuvasti jäsenistöään ohjeistanut, opettaja ei voi kieltäytyä työnantajan määräämästä toisen opettajan sijaistamisesta missään tilanteessa.

Se, palkkaako työnantaja sijaisen opettajan poissaolon ajaksi vai huolehditaanko opetuksen järjestämisestä muilla tavoin, kuuluu puhtaasti työnantajan työjohto-oikeuteen. Henkilöstön palkkaamisesta ei missään tilanteessa pidä eikä tarvitse neuvotella ammattijärjestön kanssa.

Jos opettaja kieltäytyy työnantajan määräämästä tehtäväkuvansa mukaisesta työtehtävästä, esimerkiksi toisen opettajan sijaistamisesta, työnantajan on puututtava tähän työstä kieltäytymisenä ja harkittava varoituksen antamista.

Ammattijärjestön järjestöllisenä toimenpiteenä organisoima opettajien sijaistamisesta kieltäytyminen on laiton työtaistelutoimenpide, jolla pyritään virkaehtosopimuslain vastaisesti vaikuttamaan työnjohto-oikeuteen ja töiden järjestelyyn. Työtuomioistuin on vahvistanut tämän kannan helmikuussa antamassaan tuomiossa (TT 22/8.2.2017).

Hyvityssakkoja laittomalla työtaistelulla uhkaamisesta

Työtuomioistuin katsoo tuomiossaan, että OAJ:n Kangasalan paikallisyhdistyksen ohjeistama ja organisoima toisen opettajan sijaistamisesta kieltäytyminen oli virkaehtosopimuslain tarkoittama itsenäinen työtaistelutoimenpide, joka kohdistui työnantajan työnjohto-oikeuteen ja siten muuhun kuin sopimuksenvaraisiin asioihin.

Järjestön tarkoituksena oli vastustaa kunnan henkilöstöpolitiikkaa ja välttämättömiä säästötoimenpiteitä. Järjestö ilmoitti toimenpiteensä syyksi kunnan aikaisemmin toteuttamat leikkaukset opetustoimessa ja opetusryhmien koot.

Oikeustapauksessa oli kyse OAJ:n Kangasalan paikallisyhdistyksen ohjeistuksesta jäsenistölleen. Paikallisyhdistys ohjeisti jäsenistöään tiedotteilla syksyllä 2015 niin, että opettajat sijaistaisivat toista opettajaa vain suostumuksella ja kehotti jäsenistöään myös kieltäytymään sijaistamisesta muissa kuin rajatuissa erityistilanteissa. Kunnan opettajista noin kaksi kolmasosaa allekirjoitti paikallisyhdistyksen organisoiman kieltäytymisen toisen opettajan tehtävien hoitamisesta.

Kangasalan kunnassa opettajien perustehtävät sisältävässä tehtäväkuvauksessa on maininta opettajan velvollisuudesta huolehtia toisen opettajan tehtävistä tarvittaessa. Työtuomioistuimen tuomiossa todetaan, että opettajien virkavelvollisuutena on virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoitaminen. Näihin tehtäviin kuuluu myös toisen opettajan tehtävistä vastaaminen tarvittaessa.

Perusteeton sijaistamisesta kieltäytyminen katsottiin näin työnantajan työnjohto-oikeuden vastustamiseksi. Päätös vahvisti työtuomioistuimen linjaa siitä, että viranhaltijoiden työrauhavelvoite on sopimuksen voimassa ollessa lähes absoluuttinen.

Työtuomioistuin tuomitsi OAJ:n, sen paikallisyhdistyksen ja JUKOn hyvityssakkoihin työrauhavelvoitteen rikkomisesta.

30.3.2017

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT