Sopimukset
6
/2016

Eeva Nypelö, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Arkipyhälyhennykseen muutoksia

Perhepäivähoitajien työaika ei pitene 1. helmikuuta 2017 alkaen, mutta arkipyhälyhennykseen määrä muuttuu. Työaikaa ei voitu enää pidentää, koska työaika on jo 40 tuntia viikossa. Se on työaikalain sallima enimmäismäärä.

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys toteutetaan KVTES:n liitteen 12 piirissä olevilla eli perhepäivähoitajilla 1. helmikuuta 2017 alkaen siten, että täydellä työaikajaksolla arkipyhälyhennyksen määrää lyhennetään 5 tuntiin 20 minuuttiin.

Keskeytyneillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy arkipyhä tai aattopäivä, säännöllistä työaikaa lisätään kutakin arkipyhää tai aattopäivää kohden 2 tuntia 40 minuuttia.

Perhepäivähoitajien työaikaa ei voitu enää pidentää, koska työaika on jo 40 tuntia viikossa, mikä on työaikalain sallima enimmäismäärä.

Työajaksi luettava aika

Perhepäivähoitajien säännöllinen täysi työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa kerrottuna tasoittumisjakson viikkojen lukumäärällä.
Työnantajan yksipuolisella päätöksellä perhepäivähoitajien tasoittumisjakson pituus voi olla kahdesta viikosta kuuteen kuukautta. Paikallisesti voidaan sopia tasoittumisjaksosta, jonka pituus on yli kuusi kuukautta mutta enintään vuoden.

Perhepäivähoitajan työajaksi luettava aika alkaa, kun ensimmäinen lapsi tulee hoitoon, ja loppuu, kun viimeinen lapsi lähtee hoidosta. Työajaksi luettavaa aikaa ei näin ollen ole esimerkiksi aika, joka kuluu aamuisin tehtäviin valmisteleviin toimenpiteisiin (aamupalan valmistaminen, kodin siistiminen jne.), kun lapsia ei ole vielä paikalla.

Työajaksi voidaan lukea muun työnantajan määräämän työtehtävän suorittamiseen käytetty aika. Tällaisia muita työtehtäviä voi olla esimerkiksi osallistuminen työkokoukseen tai varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen.

Täyden työaikajakson lisä- ja ylityöraja

Täydellä työaikajaksolla ylityöraja on 40 tuntia kerrottuna tasoittumisjakson viikkojen lukumäärällä. Lisätyötä voi muodostua täydellä työaikajaksolla täyttä työaikaa tekevälle ainoastaan, jos jaksolle sijoittuu arkipyhä. Tällöin lisätyöraja on jokaista arkipyhää kohden 31. tammikuuta 2017 saakka 8 tuntia lyhyempi kuin työaikajakson ylityöraja.

Osa-aikatyöntekijälle arkipyhälyhennys on vastaavassa suhteessa lyhyempi kuin työaika on täydestä työajasta lyhyempi.

Keskeytyneen työaikajakson ylityöraja

Keskeytyneen jakson ylityöraja lasketaan kertomalla 8 tuntia jaksossa tehtyjen työpäivien, työajantasausvapaapäivien ja kokonaisten vapaa-aikakorvauksista johtuvien vapaapäivien määrällä. On tärkeää, että keskeytyneen jakson ylityöraja lasketaan tällä kaavalla.

Arkipyhävapaat tulevat huomioon otetuksi ylityörajassa: ne laskevat ylityörajaa, koska eivät ole useimmiten työpäiviä. Näin ollen lisätyöraja menettää merkityksensä täyttä työaikaa tekevän kohdalla keskeytyneellä jaksolla (ylityöraja on miltei poikkeuksetta alempi kuin lisätyöraja).


Perhepäivähoitajien arkipyhälyhennys 1.2.2017 alkaen

Esimerkki 1: Täysi työaikajakso

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arkipyhä. Jakson toteutunut työaika on 243 tuntia. Työaikajakso ei ole keskeytynyt.

Ylityöraja on 240 tuntia (40 tuntia X 6). Lisätyöraja on 234 tuntia 40 minuuttia (240 tunnista vähennetään 5 tuntia 20 minuuttia). Perhepäivähoitajalle on kertynyt korvattavaksi 5 tuntia 20 minuuttia lisätyötä ja 3 tuntia ylityötä.

Esimerkki 2: Keskeytynyt työaikajakso

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arkipyhä. Jakson toteutunut työaika on 179 tuntia.

Perhepäivähoitaja pitää vuosilomaa 5 päivää ja on yhden päivän sairauslomalla (yhteensä keskeytyspäiviä 6). Työpäiviä on 19 ja työajantasauspäiviä 4. Ylityöraja on 186 tuntia 40 minuuttia (8 tuntia X 23) + (2 tuntia 40 minuuttia).

Lisätyöraja on sama kuin esimerkissä 1, 234 tuntia 40 minuuttia (240 tunnista vähennetään 5 tuntia 20 minuuttia). Lisätyöraja menettää merkityksensä, koska ylityöraja on lisätyörajaa alempi, ja tunnit tulevat korvattavaksi 186 tunnin 40 minuutin ylittävältä osalta ylityönä. Perhepäivähoitajan säännöllinen työaika on jäänyt tapauksessa vajaaksi 7 tuntia 40 minuuttia.

8.12.2016

Yhteystiedot

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT