Oikeustapaukset
4
/2015

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Opettajan määräaikaisen palvelussuhteen pituus

Turun hallinto-oikeus antoi elokuussa merkittävän päätöksen määräaikaisten opettajien ottamisesta vain opetukselliselle ajalle. Asiassa ratkaistiin oikeuskysymyksenä se, oliko kunta noudattanut menettelyllään viranhaltijalain ja hallintolain säännöksiä.

Kuva: Pixhill.

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kunta ei menetellyt viranhaltijalain syrjintäkiellon eikä hallintolaissa edellytettyjen tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuusperiaatteiden vastaisesti, kun se otti opettajat määräaikaisesti täytettäviin avoimiin virkoihin (ei sijaisuuksiin) vain opetukselliselle ajalle. Määräaikaiset palvelussuhteet päättyivät kesäkeskeytyksen alkaessa.

Hallinto-oikeuden päätöksessä viitataan viranhaltijalakia koskevaan hallituksen esitykseen. Esityksessä todetaan, että määräaikaisuuden perusteita koskevassa säännöksessä ei määritellä määräajan pituutta, vaan määräajan pituus määräytyy kussakin tapauksessa sen mukaan, miksi ajaksi määräaikaista viranhaltijaa tarvitaan.

Syrjintäkiellon, suhteellisuusperiaatteen ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteen osalta hallinto-oikeus totesi, että menettely oli ollut lainmukainen. Kunnan esittämät perusteet kunnan heikosta taloudellisesta tilanteesta ja siitä ettei määräaikaista viranhaltijaa tarvittu kesäajalle, olivat hyväksyttäviä perusteita tarkoitussidonnaisuuden periaatteen kannalta. Työvoiman palkkaaminen vain ajalle, jolloin työvoimaa tarvitaan, oli myös oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.

Päätöksessä todettiin määräaikaisen virkasuhteen olennainen ero suhteessa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Määräaikainen virkasuhde päättyy määräajan kuluttua. Samalla päättyy siihen liittyvä työntekovelvollisuus ja vastaavasti oikeus palkkaan. Tämä ero huomioidaan myös virkaehtosopimuksessa. Näillä perusteilla määräaikaisten viranhaltijoiden kohtelu ei ollut syrjivää.

Opettajien virka- ja työehtosopimus ei sisällä määräystä siitä, milloin opettajan palvelussuhteen tulee alkaa tai päättyä. Työnantajalla on aina toimivalta päättää palvelussuhteen alkamisajankohta ja määräaikaisen palvelussuhteen osalta myös palvelussuhteen päättymisen ajankohta. Opettajien erilainen työaikajärjestelmä ei tee tähän poikkeusta.

Turun hallinto-oikeus 25.8.2015 t. 15/0194/1 (ei lainvoimainen)

1.10.2015

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT