Sopimukset
4
/2015

Mirja-Maija Tossavainen, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Milloin liukuva työaika?

Työaikajärjestelyt tehdään toiminnan tarpeiden mukaan. Tämä koskee myös tilannetta, kun harkitaan työajan järjestämistä liukuvana työaikana.

KVTES:n liitteessä 15 on erilliset määräykset liukuvasta työajasta. Sen mukaan yleistyöaikaa (työaikaluvun 7 §:n mukainen työaika), toimistotyöaikaa (työaikaluvun 8 §:n mukainen työaika) ja 37 tunnin työaikaa tekevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden säännöllinen työaika voidaan järjestää liukuvaksi.

Työajan liukumamuodoista on määrätty kyseisen liitteen 2 §:ssä. Liukuva työaika voidaan järjestää päivittäiseksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllisen työajan tulee täyttyä päivittäin.

Vaihtoehtoina on järjestää liukuva työaika tasoittuvaksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllisen työajan tulee täyttyä viikkona tai viikkoina määrätyn ajanjakson kuluessa, taikka tasoittumattomaksi liukuvaksi työajaksi, jolloin säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 20 tuntia tai alittua jatkuvasti enintään 6 tuntia.

Käytännössä työaikajärjestely on yleensä tasoittumaton liukuva työaika.

Työaikajärjestely on valittava toiminnan tarpeiden mukaan

Liukuvassa työaikajärjestelyssä työntekijä voi päivittäisissä liukumarajoissa määrätä työnsä alkamis- ja päättymisajankohdan. KVTES:n liitteen 15 2 §:n mukaan työnantajalla on kuitenkin työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tarvittaessa päättää yksittäistapauksessa, että viranhaltijan/työntekijän on oltava työssä tiettynä esimerkiksi liukuma-ajaksi sattuvana aikana.

Työajan järjestäminen liukuvana työaikana on ollut yleinen tapa järjestää työaikaa erityisesti toimisto- ja hallinnollissa tehtävissä. Viime aikoina liukuvan työajan järjestelyjä on otettu käyttöön myös erilaisissa terveydenhuollon toiminnoissa.

KVTES:n liitteen 15 mukaan tämä on sinällään mahdollista, jos kyseessä on yleistyöaikaa tai 37 tunnin työaikaa tekevä viranhaltija tai työntekijä. Mitkään määräykset eivät sinällään rajaa liukuvan työajan käyttöä vain tiettyihin tehtäviin tai toimintoihin.

Ennen kuin työnantaja päättää tai sopii liukuvan työajan käyttöönotosta, työnantajan on hyvä varmistua siitä, että liukuva työaika soveltuu toiminnan tarpeisiin ja luonteeseen. On pidettävä huolta myös siitä, että kiinteän päivittäisen työajan pituus on tarkoituksenmukainen tehtävään työhön. Työajan järjestäminen liukuvana ei ole aina toimiva ja mahdollinen työaikajärjestely, esimerkiksi palveluissa, joissa asiakkaille annetaan vastaanottoaikoja.

1.10.2015

Yhteystiedot

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT