Arbetslivsutveckling
2
/2015

Taija Hämäläinen, arbetsmarknadsombudsman
Foto: Pixhill

Sommarjobbarna önskas välkomna med inskolning

Inskolningen i arbetarskyddets grunder är särskilt viktig för unga som inte nödvändigtvis har tidigare erfarenhet av arbetslivet och därför inte beredskap att verka i en arbetsmiljö. Inskolningen bidrar också till att skapa en positiv arbetsgivarimage.

En väl genomförd inskolning främjar den anställdas arbetsresultat, arbetssäkerheten, att arbetet löper samt arbetshälsan. Inskolningen i arbetet är också arbetsgivarens lagstadgade skyldighet.

Vid inskolningen borde man utöver frågor som gäller arbetsmiljön, arbetets innehåll och arbetsuppgiften också gå igenom arbetarskyddsfrågor. Sådana är exempelvis säkra arbetssätt och identifiering av faror och olägenheter.

Dessutom är det bra att berätta om den anställdas skyldigheter inom arbetarskyddet. Som anställd är man till exempel skyldig att ingripa i olägenheter som riskerar säkerheten och att följa säkerhetsbestämmelserna.

Man bör vara på det klara med det ansvar inskolningen innebär

Inskolningen i arbetarskyddets grunder är särskilt viktig för unga som inte nödvändigtvis har tidigare erfarenhet av arbetslivet och därför inte samma beredskap att verka i en arbetsmiljö som de som har varit länge i arbetslivet. Det är bra att också ta upp arbetsplatsens värderingar, arbetssätt och mål.

Vid planeringen av inskolningen och vid själva genomförandet bör också beaktas faktorer som har att göra med den anställdas personliga förutsättningar (som exempelvis språkkunskaper och yrkesskicklighet). Det är av grundläggande betydelse att arbetsgivaren försäkrar sig om att den anställda verkligen har förstått det som togs upp i inskolningen. Det är på arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda iakttar säkerhetsföreskrifterna i arbetet.

Det är bra att bestämma vem på arbetsplatsen som ansvarar för inskolningen av sommarjobbarna. Likaså är det bra att försäkra sig om att de nya arbetstagarna vet vem de kan be om hjälp också efter inskolningen. På en del arbetsplatser har särskilt utnämnts en erfaren fadder som hjälper den nya medarbetaren i praktiska situationer.

För många unga ger sommarjobbet den första inblicken i arbetslivet. En väl genomförd inskolning är ett förträffligt visitkort för arbetsgivaren och bidrar till att skapa en positiv arbetsgivarimage. Många sommarjobbare kommer till samma arbetsplats i ett senare skede av arbetslivet, så på det sättet är sommarjobbet en utmärkt kanal för rekrytering av framtida medarbetare.

Lagstiftning om unga arbetstagare

När man anställer unga personer är det bra att beakta den speciallagstiftning som gäller dem. I social- och hälsovårdsministeriets förordningar ingår en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare. Där begränsas exempelvis ungas arbete med vissa maskiner och anordningar. En del av maskinerna och anordningarna är under vissa förhållanden förbjudna för unga arbetstagare.

Sådana är exempelvis motordrivna gräsklippare som det är förbjudet för unga arbetstagare att använda under krävande förhållanden. Sådana förhållanden är till exempel brant, hal eller ojämn terräng.

Också i fråga om arbetstiderna tillämpas en annan lagstiftning på unga. Läropliktiga 14-åringar och 13-åringar som fyller 14 samma år får under skolloven ha en ordinarie veckoarbetstid på högst 35 timmar (max 7 timmar per dag).

Arbetstiden för unga som fyllt 15 är den samma som för vuxna och det är tillåtet att låta dem arbeta övertid. För 15–17-åringarnas del finns det begränsningar när det gäller att låta utföra kvällsarbete och det är förbjudet att låta personer under 18 år utföra nattarbete. Unga arbetstagare ska ges en halv timmes matpaus om arbetstiden överskrider 4 timmar 30 minuter i dygnet.

Information om arbetarskyddsbestämmelser som gäller unga arbetstagare finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats www.tyosuojelu.fi/se/ungaarbetstagare


Checklista för inskolning

Bra att beakta vid inskolning:

  • arbete och arbetsmetoder
  • arbetsredskap och riktig och trygg användningen av dem
  • risker i arbetet och hur man undviker dem, trygga arbetssätt
  • arbetsmiljö och möten med kunder
  • vad man ska göra i undantagssituationer

1.4.2015

Muita artikkeleita aiheesta