Oikeustapaukset
2
/2014

Mirja-Maija Tossavainen, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Ylityökorvaus jaksotyön kaksoisjaksolla

Työtuomioistuin antoi maaliskuussa tuomion, joka koskee erimielisyyttä jaksotyöaikajärjestelmässä työskentelevän työntekijän ylityökorvauksesta niin sanotulla kaksoisjaksolla.

Työtuomioistuin katsoo antamassaan tuomiossa, että KVTES:n jaksotyöaikamuodossa työskentelevällä työntekijällä oli oikeus saada ennalta tiedetystä syystä keskeytyneellä kaksoisjaksolla kolmiviikkoisjakson 18 ensimmäisen ylityötunnin jälkeisiltä ylityötunneilta 100 %:lla korotettu ylityökorvaus.

Mitä erimielisyys koski?

Erimielisyys koski sitä, oliko työntekijällä KVTESin III luvun 17 §:n 2 momentin soveltamisohjeen nojalla oikeus saada ennalta tiedetystä syystä keskeytyneellä kaksoisjaksolla kolmiviikkoisjakson 18 ensimmäisen ylityötunnin jälkeisiltä ylityötunneilta 100 prosentilla korotettu ylityökorvaus.

Vuonna 2008 työtuomioistuin oli (TT 2008:48) vahvistanut asianomaisen sopimusmääräyksen tulkinnaksi, että työntekijä oli oikeus keskeytyneellä 2 x 3 viikon työaikajaksolla saada kolmen viikon jakson 18 ensimmäisen ylityötunnin jälkeen 100 prosentilla korotettu tuntipalkka. Tässä tapauksessa kyse oli työaikajaksosta, jolla oli yllättävä keskeytys.

Kanteen mukaan työtuomioistuimen aikaisemman tuomion mukaista tulkintaa tuli soveltaa myös nyt kyseessä olevassa tapauksessa. KT:n näkemyksen mukaan työtuomioistuimen aikaisempi tuomio koski vain tapausta, jossa työaikajakso oli keskeytynyt yllättävästä syystä, kun nyt oli kysymys ennalta tiedetystä syystä keskeytyneestä kaksoisjaksosta. Jo ylityölaskenta näissä keskeytyslajeissa on KVTES:n III luvun mukaan erilainen.

Työtuomioistuin katsoi, että asiassa ei ollut esitetty perustetta tulkita KVTESin:III luvun 17 §:n 2 momentin soveltamisohjetta eri tavoin kuin työtuomioistuimen vuoden 2008 tuomiossa.

Työtuomioistuin vahvisti kaupungin rikkoneen työehtosopimuksen määräyksiä, kun se oli KT:n ohjeistuksen mukaisesti korvannut ylityöt 100 %:lla korotetulla tuntipalkalla sitten, kun kuuden viikon (2x 3 viikkoa) yhteenlasketun ylityön määrä oli ylittänyt 36 tuntia. KT tuomittiin valvontavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoon.

KVTESin III luvun 17 §:n 2 momentin sanamuoto ei tee eroa keskeytyslajien kesken.

Mitä tuomiosta seuraa?

Tuomiossa kaksoisjaksoon sisältyvää kumpaakin kolmen viikon jaksoa tarkasteltiin ylityökorvauksen 50 %:n ja 100 %:n rajaa määriteltäessä erikseen. Työntekijällä oli oikeus saada kolmen viikon jakson 18 ensimmäisen ylityötunnin jälkeen 100 %:lla korotettu tuntipalkka.

Tuomiossa esillä olleessa tapauksessa osapuolten välillä ei ollut erimielisyyttä ylityötuntien määrästä, vaikka laskentatavat olivat erilaiset.

Tässä tuomiossa omaksutusta kolmiviikkoistarkastelusta seuraa muutoksia KT:n ohjeistukseen ylityökorvausten laskentaan 2 x 3 viikon työaikajaksossa ja muissa yhtä useamman työaikajakson tilanteissa jaksotyössä ( 3 x 2 viikkoa, 2 x 2 viikkoa).

Työtuomioistuimen tuomio TT 2014:49

Ohjeita ylityökorvausten laskentaan: www.kt.fi > Sopimukset > KVTES

17.4.2014