Sopimukset
4
/2013

Kuva: Pixhill

Työvuoroluettelo ohjaa työajan käyttöä

Työvuoroluettelo on työvoiman käytön ja toimintojen taloudellisuuden ohjausväline, jolla huomioidaan muun muassa työajan tehokkaan käytön periaate ja työvoimakustannukset.

Kalenteri

Työnantaja voi muuttaa jo tiedoksi annettua alkuperäistä työvuoroluetteloa perustellusta syystä ilman korvausta.

Työnantaja toteuttaa ja tekee muutokset työvuoroluetteloon, koska työnantaja vastaa työaikajärjestelyjen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta.

Vältä epätarkoituksenmukaisia muutoksia

Työvuoroluetteloon ei tule tehdä sellaisia muutoksia, jotka ovat yksikön toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaisia tai aiheuttaisivat ylimääräisiä kustannuksia. Esimerkkeinä mm. ulkopuolisten sijaisten palkkaaminen vakinaisen henkilökunnan ylimääräisten vapaapäivien, yllättävien vuosilomien tai harkinnanvaraisten työ-/virkavapauksien myöntäminen.

Työntekijän pyytäessä muutosta alkuperäiseen, hyväksyttyyn työvuoroluetteloon, työnantajan on harkittava missä määrin muutosesityksiä voidaan hyväksyä toimintojen järjestämisen kannalta. Mikäli palvelujen toiminnallinen tilanne ei mahdollista esitettyä muutosta, sitä ei tarvitse toteuttaa.

Perusteltu syy muutokseen

KVTES:n III luvun 30 § 2 momentin mukaan työnantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa, mikäli siihen on olemassa perusteltu syy. Sellaisia voivat olla mm. toiminnallisesti välttämättömät syyt esimerkiksi työvoiman vajaus sairastumisien vuoksi tai tavanomaisesta poikkeava potilaiden/asiakkaiden määrä, laatu ja hoidolliset tarpeet ja niiden merkittävät muutokset.

Toiminnallinen syy voi tarkoittaa sekä työn lisääntymistä että työn vähentymistä. Työn vähentymiseen varautumiseksi on hyvä kartoittaa muun mahdollisen työn teettäminen.

Jos sairausloman ajaksi ei oteta sijaista ja muiden työntekijöiden työvuoroja joudutaan muuttamaan, saattaa olla perusteltua, että myös sairastuneen työvuoroluetteloa sairausloman jälkeen muutetaan. Mikäli henkilön sairastumisen vuoksi otetaan sijainen, sairausloma ei yleensä ole perusteltu syy työvuoroluettelon muutokseen, vaan pääsääntöisesti sijainen tekee sijaistettavalle työvuoroluetteloon merkityt tunnit.

Joissakin työpaikoissa on sovittu työvuoroluettelon muutosrahasta, joka maksetaan kun työvuoroja joudutaan muuttamaan. On hyvä muistaa, että työnantaja tekee muutoksen työnjohto-oikeudellaan ja kun perusteltu syy on olemassa, antaa KVTES mahdollisuuden tehdä muutoksen ilman erillistä korvaustakin.

Perusteltu syy on myös työvuoroluettelon virheellinen suunnittelu. Se on voinut tapahtua esim. jos työaikajakso on alun perin vahingossa yli- tai alisuunniteltu tai on suunniteltu annettavaksi vapaa-aikakorvausta, mutta korvauksen perusteena olevaa työaikaa ei jostain syystä tehdäkään.

Milloin voi muuttaa?

KVTES ei sisällä määräystä vähimmäisilmoitusajasta, jolloin työvuoroluetteloa vielä voidaan muuttaa perustellusta syystä. Ilmoitus muutoksesta on tehtävä mahdollisimman pian sille, jota asia koskee.

Katso myös työtuomioistuimen tuomio työvuoroluettelon muuttamisesta TT 2007:47


Muista, että…

  • Työvuorojen muutoksissa pyritään noudattamaan tasapuolisuuden periaatetta.
  • Erillistä korvausta työnantajan yksipuolisesti tehdystä työvuoromuutoksesta ei tarvitse maksaa, kun muutos on tehty perustellusta syystä.
  • Muutos työvuoroluetteloon voi aiheuttaa sen, että työntekijälle syntyy korvattavaa vuorokautista tai viikoittaista ylityötä, jolloin työntekijältä on saatava ylityösuostumus.

Juttu on julkaistu lehden 4/2013 Talous tasapainoon -liitteessä.

10.9.2013