Oikeustapaukset
4
/2013

Eeva Nypelö, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Oikeus ruokailla työajalla

Työtuomioistuimen lausunnon mukaan KVTES 27 §:n 2 momenttia voi soveltaa vain sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa tehtävään jaksotyöhön.

Työtuomioistuin antoi kesäkuussa lausunnon tapauksessa, jossa haettiin ratkaisua kysymykseen, sisältyykö kotisairaanhoitotyö työehtosopimuksen ruokailutaukoja koskevassa määräyksessä tarkoitettuun terveyskeskuskäsitteeseen.

Työtuomioistuin pohti erityisesti kysymystä siitä, että onko sillä, että kotisairaanhoito on terveyskeskuksen sijasta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa, oikeudellista merkitystä työehtosopimuksen määräyksen soveltamiseen.

Erimielisyyden kohteena oli se, miten Mikkelin kaupungin kotihoidossa työskentelevien terveydenhoitajien lepoaika (ruokailutauko) määräytyy. Kotihoitoyksikkö kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen ja se on hallinnollisesti terveyskeskuksesta erillinen yksikkö. Kotihoitoyksikössä sovelletaan muodollista jaksotyötä.

Tehyn mukaan myös terveyskeskuksesta erillisen yksikön alle järjestettyyn kotihoitoon olisi tullut soveltaa KVTES:n 27 §:n 2 momentin poikkeusta työajalla ruokailusta.

Riita eteni Etelä-Savon käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus pyysi työtuomioistuimelta lausuntoa KVTES:n 27 §:n 2 momentin soveltamisesta.

Työtuomioistuimen lausunto

Työtuomioistuin katsoi, että KVTES:n 27 §:n 2 momentin soveltamisen kannalta ei ole merkitystä tehtävien sisällöllä tai työn luonteella. Sen sijaan merkitystä on sillä, miten toiminnot ovat hallinnollisesti ja organisatorisesti järjestetty.

Näin ollen KVTES 27 §:n 2 momentti tulee sanamuotonsa mukaisesti työtuomioistuimen mukaan sovellettavaksi vain sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa tehtävään jaksotyöhön.

Edellä esitetyn mukaan Mikkelin kotihoidossa tehtävää työtä ei voida pitää mainitussa sopimusmääräyksessä tarkoitettuna terveyskeskuksessa tehtävänä työnä. Henkilöiden työsuhteissa ei siten tule sovellettavaksi KVTES:in 27 §:n 2 momentti vaan sen 1 momentti.

Jaksotyöaikaa koskevien määräysten soveltaminen

Työtuomioistuimen lausunnon myötä voi miettiä ylipäätään jaksotyömääräysten soveltamista. Jos esimerkiksi kotihoito ei ole järjestetty terveyskeskuksen alaisuuteen, voidaanko tässä yksikössä valita sovellettavaksi jaksotyöaikamääräykset?

Työaikalain mukaan jaksotyötä voidaan tehdä muissakin paikoissa kuin KVTES:n 27 § 2 momentin mainitsemissa paikoissa. Jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä voidaan soveltaa vain työaikalain 7 §:n mainituissa töissä ja toimintayksiköissä, joita ovat mm. sairaalat, huoltolaitokset, terveyskeskukset, ympäri vuorokauden toimivat lasten päiväkodit mukaan luettuina ryhmäperhepäiväkodit ja vammaisten asuntolat, kesäsiirtolat, pakolaiskeskukset, vanhusten palvelutalot sekä kotipalvelu.

Jos työ tai työyksikkö ei löydy työaikalain 7 §:n listalta, työyksikössä ei voida soveltaa jaksotyöaikamääräyksiä.


Työtuomioistuimen tuomio TT 2013:62

10.9.2013

Yhteystiedot

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT