KT-kulma
4
/2023

Markku Jalonen, verkställande direktör

Regeringsprogrammet börjar genomföras

Orpos regering eftersträvar genom sysselsättnings- och tillväxtåtgärder 100 000 nya sysselsatta. För att trygga hållbarheten i den offentliga ekonomin och finansieringen av välfärdstjänsterna måste sysselsättningsnivån höjas.

Arbetskraftsbristen är störst i kommun- och välfärdssektorerna. Det försvårar produktionen av lagstadgad basservice betydligt. Regeringsprogrammet noterar detta och föreslår flera lösningar. Nu måste åtgärderna konkretiseras snarast möjligt. Utbildningsvolymerna måste ökas och tillräckliga medel reserveras för det. Arbets- och studierelaterad invandring måste främjas.

Det var viktigt att regeringen sköt upp ikraftträdandet av dimensioneringen av vårdpersonal och vissa andra nya skyldigheter. Lagen om småbarnspedagogik revideras och socionomernas roll i småbarnspedagogiken förtydligas. Sysselsättningsmålen stöds då tröskeln för arbetsgivare att anställa sänks i och med att visstidsanställningar underlättas och incitamenten inom utkomstskyddet för arbetslösa ökas.

Arbetsmarknadens och arbetsfredssystemets funktion måste tryggas i alla lägen. Därför är det befogat att regeringen exempelvis höjer böterna för olagliga konfliktåtgärder. Det är också befogat att regeringen bereder permanent lagstiftning om när skyddsarbete ska tillhandahållas. Det är centralt för att trygga medborgarnas liv och hälsa vid arbetskonflikter. Regeringen planerar att dra in vuxenutbildningsstödet som finansieras av arbetsgivare och löntagare. I dess ställe måste ny lagstiftning utarbetas på trepartsbasis för att säkerställa utbildningen i sektorer med arbetskraftsbrist.

Som arbetsmarknadscentralorganisation är KT engagerat på bred front i trepartsarbetsgrupper som bereder genomförandet av regeringsprogrammet.

15.9.2023