Case kommunen
5
/2021

Text: Oili Valkila
Bilder: Susanna Lyly

Kangasala vill bli känd som arbetsgivare

Social- och hälsovårdsdirektör Marika Lanne vill att Kangasala ska vara en attraktiv och känd arbetsgivare. Staden behöver arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen

Marika Lanne, Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja

– Inom rekrytering finns det knappast några nya metoder att välja, eftersom en offentlig aktör alltid är förenad med förvaltningsförfarande beträffande själva rekryteringen. Genom marknadsföring har vi däremot kommit till skott, berättar Marika Lanne, social- och hälsovårdsdirektör i Kangasala.

I Kangasala noterade man att det inte lönar sig att tävla om arbetstagare genom lönen. Grannkommunerna höjer snabbt lönerna till samma nivå och försprånget är förlorat.

Inom stadens social- och hälsovård började man fundera var problemen märks mest. Bakgrundsarbete gjordes. 

– Vi funderade på marknadsföringsteori med avseende på konkurrenskraft och kundlöfte, och vi sökte kopplingar mellan kundupplevelse och arbetstagarupplevelsen. Vi rekryterar inte längre folk, utan tävlar om arbetstagare. Enbart att annonsera ger inte sökande, utan man måste hitta de element som gör att man klarar sig i tävlan.

Stöd av marknadsföring

– Det fungerar inte längre med imagemarknadsföring, utan man måste komma med fakta. Därför började vi fråga efter vad vi har som är bra och fick reda på det av arbetstagarna, säger Lanne.

Inom social- och hälsovården är marknadsföring inte det mest väsentliga kunnandet, varför vi behövde stöd av en reklambyrå. En lämplig hittades i samma företag som några år tidigare hade skapat en ny image för Kangasala.

– Tillsammans med dem fortsatte vi med arbetsgivarimagen och marknadsföringstemat. I februari inledde vi arbete i workshoppar, till vilka vi fick frågor i förväg av dem.

Marika Lanne intervjuade själv två sjukskötargrupper och två närvårdargrupper för att ta reda på vad de anser är bättre i Kangasala än i andra kommuner; varför är Kangasala en bra arbetsgivare. Det är i allmänhet enkelt att få reda på problem, men de goda sidorna måste fiskas fram.

Samarbete hade inletts med huvudförtroendemännen redan i början av 2020, men coronan kom och omkullkastade den goda starten.  Genom intervjuerna fick vi dock effektivt arbetstagarnas insats.

– Utöver attraktionskraft måste man även ha hållkraft så att arbetstagarna vill stanna i sitt arbete, och bakbrädet inte läcker.

Vad är bättre än på andra ställen?

Två huvudteman kunde konstateras i arbetstagarnas feedback. För det första är arbetsgemenskaperna goda och man får kraft av arbetskamraterna. Det är viktigt med en god anda på arbetsplatsen. Detta framfördes under benämningen ”den goda kretsen”. För det andra framfördes de goda möjligheterna att få utbildning i sitt arbete. Man får påverka sitt eget arbete och arbetstagarna blir hörda.

– I praktiken kan exempelvis en arbetstagare inom hemvården i planeringen påverka hur lång tid som spenderas hos varje klient. Hos oss får man utveckla sitt eget arbete. Det förutsätter och önskar vi även av arbetstagarna, och uppmuntrar till.

Kring dessa centrala teman började marknadsföringen byggas. Reklambyrån har även varit ett stöd i utarbetandet av en konkurrensanalys.

– Vi konstaterade att kommunerna runtom inte heller hade brandat eller marknadsfört sig synligt, utan de hade en traditionell rekrytering, säger Lanne.

Kangasalan sosiaalityöntekijöitä istumassa ryhmässä. Kuvaaja Susanna Lyly.
Socialarbetare och Marika Lanne.

I väntan på rekryteringsresultat

Reklamen och annonserna har fått rikligt med klickningar, så mycket som 3 000 inom en kort tid.

– Trots det krävs det ännu ansträngningar för att populariteten ska realiseras i arbetssökande. Det kommunala ansökningsförfarandet förutsätter alltid vissa former. Det utmanar den kommunala sektorn, då man numera vill ha smidighet och snabbhet.

Även om vi desperat behöver arbetstagare, vill vi inte välja vem som helst till jobben, menar Lanne.

– Även om vi har brist på arbetare vill vi inte anställa negativa människor. Detta anknyter starkt till vikten av en god anda på arbetsplatsen, som kom fram i intervjuerna, säger hon.

Enligt henne bör var och en fundera för sin egen del, vad hen för med sig när hen stiger in i ett rum. Lyser man upp rummet?

När kampanjen inleddes omfattade den två reklamer – med den ena sökte man sjukskötare och med den andra socialarbetare.

– Det kom in ansökningar från sjukskötare och det rekryterades, men angående socialarbetare har vi inte ännu hittat slagkraft.

Personalen påverkar också på sociala medier

De digitala plattformarna som valdes för kampanjen var LinkedIn, Facebook, Instagram och Jodel. Dessutom gjorde vi google adds-reklam. LinkedIn uteblev senare, eftersom målgruppen inte använde det.

– Vi har en tanke om att en del av personalen skulle kunna använda en del av sin arbetstid till att göra inlägg på sociala medier för att bekräfta det vi lovar. Arbetet med detta pågår dock ännu, säger Lanne.

Avsikten är enligt henne att i något skede även spela in videor för att visa hur god andan i arbetsgemenskapen är och hur goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter det finns. Den nya coronavågen sköt dock upp genomförandet.

Alla betalar

Det krävs ekonomiska resurser för att använda en reklambyrå och ändra arbetsbeskrivningar.

– Sådant är aldrig billigt, men det är inte heller billigt med arbetskraftsbrist, det uppstår sjukfrånvaron och personalomsättningen ökar. Under några år hade vi redan upplevt det vara svårt att bland annat få sommarvikarier. Vi beslutade medvetet om detta, att vi tar hjälp då våra egna resurser inte räcker, säger Lanne.


Det fungerar i Kangasala enligt arbetstagarna

  • Konkurrenskraftiga löner
  • Semester enligt önskemål
  • Man kan påverka sina arbetsskift
  • Goda utbildningsmöjligheter
  • Möjlighet att planera sitt eget arbete
  • Flexibilitet i skiftesarbete och flexibel arbetstid i mottagningsarbete

25.10.2021