KT-kulma
2
/2021

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Kompetensförsörjningen måste säkras

Regeringen Marin samlas i april till en viktig halvtidsöversyn. Regeringen väntas komma med en exit-strategi för coronakrisen och beslut om hur regeringsprogrammet ska uppfyllas och sysselsättningsmålet nås.

Markku Jalonen

Undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin har lyft fram det offentliga arbetets och basservicens betydelse för samhället.

För att de lagstadgade välfärdstjänsterna och de anställdas arbetshälsa ska kunna tryggas behövs det tillräckligt med yrkeskunnig personal. Befolkningens stigande ålder förvärrar bristen på kunnig arbetskraft.

De nya skyldigheterna beträffande vårddimensioneringen, vårdgarantin och andra personaldimensioneringar ökar arbetskraftsbehovet ytterligare. Lagstiftningsreformerna enligt regeringsprogrammet kan inte genomföras utan mer personal.

Vid halvtidsöversynen måste regeringen besluta om ett nationellt åtgärdsprogram som tryggar arbetskraften inom välfärdstjänsterna. Investeringar i fler utbildningsplatser inom vård- och undervisningsområdet och i arbetskraftsinvandring återbetalar sig i form av välfärd och högre sysselsättningsnivå.

Utbildningsplatserna inom vården och undervisningen måste utökas och möjligheterna till kompletterande utbildning och examensinriktad fortbildning förbättras. Behörighetsvillkoren och personaldimensioneringarna borde snarare bli flexiblare än strängare.

Arbetsmarknadens centralorganisationer har vädjat till regeringen om ökad invandring för arbete och studier. Pensionärer bör genom skattesystemet uppmuntras att delta i arbetslivet. Viktigt är också att främja personalens arbetsförmåga och arbetshälsa i samarbete med arbetsmarknadsparterna.

21.4.2021

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT