Lagstiftning
4
/2017

Taija Hämäläinen, arbetsmarknadsombudsman
Bild: Pixhill

Vaccinationer i arbetslivet

Med vaccinationer skyddas såväl klienter som de anställda. Vaccinationer för anställda regleras av lagen om smittsamma sjukdomar och av arbetarskyddslagstiftningen.

Rokotepiikki

Vaccinationer i arbetslivet kan indelas i två kategorier enligt vilken grupp vaccinationen är avsedd att skydda.

I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar kan de anställda förutsättas ta vaccinationer i syfte att skydda klienter.

Å andra sidan är arbetsgivaren enligt arbetarskyddslagstiftningen skyldig att se till att de anställda får ett tillräckligt skydd om arbetet eller arbetsförhållandena förorsakar sådana risker för de anställdas hälsa som kräver vaccinationer.

Vaccinationer för att skydda de anställda

I enlighet med arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att sörja för de anställdas hälsa och säkerhet i arbetet. Arbetsgivaren ska utreda eventuella risker och olägenheter som arbetet medför för de anställdas hälsa. Vid utredningen ska företagshälsovården anlitas som hjälp.

Om den anställde i arbetet exponeras eller kan exponeras för biologiska agenser som han eller hon inte redan är immun mot, ska arbetsgivaren erbjuda den anställde förebyggande läkemedel eller vaccin, om det finns ett sådant.

Vaccinationer som skyddar de anställda är till exempel MPR-vaccinationen (mässling, röda hund, påssjuka) och vaccinationerna mot hepatit respektive vattkoppor. Dessa vaccinationer ansluter sig alltid till en konstaterad hälsofara eller risk som arbetet medför. Behovet av vaccinationer är alltid arbetsuppgifts- och arbetsplatsspecifikt.

Företagshälsovårdens roll

Företagshälsovården bedömer hur de riskfaktorer som förekommer i arbetet påverkar hälsan och vilket vaccineringsbehov arbetet medför. Nödvändiga vaccinationer skrivs in i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Lagstiftningen

Bestämmelser om vaccinationer som är avsedda att skydda de anställda finns i  statsrådets beslut om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (1155/1993). Beslutet kommer att ersättas av statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser. Förordningen avses träda i kraft vid ingången av 2018.

Kostnaderna för vaccinationerna

Vaccinationer som är avsedda för att skydda de anställda och som ansluter sig till arbetet bekostas av arbetsgivaren. Vaccinationerna ska vara avgiftsfria för de anställda. Arbetsgivaren kan i normal ordning anhålla om FPA-ersättningar för de kostnader för företagshälsovården som de nödvändiga arbetsrelaterade vaccinationerna föranleder.

13.9.2017

Ytterligare information