Case kommunen
3
/2023

Text: Taru Berndtson Bild: Antti Pitkäjärvi

Tid för säkerhetsutbildning

Välfärdsområdet Siun sote hittade på ett nytt sätt att organisera säkerhetsutbildningen så att den inte drunknar i det dagliga arbetet. Modellen bygger på skräddarsydd utbildning för olika yrkesgrupper enligt en hotbedömning.

Sari Salminen ja Markus Haukka.

Sari Salminen, kompetensutvecklingschef vid Norra Karelens välfärdsområde Siun sote, berättar att man inom området beslutade att ge personalen en ännu bättre säkerhetsutbildning än tidigare, eftersom hot om våld mot anställda återkommande framkom i arbetshälsoenkäter. 

– Tidigare har våra utbildningar varit mer inriktade på att tillgodose akuta behov. Till exempel att en alarmerande situation har inträffat på enheten och chefen har upplevt att kunskaperna behöver stärkas inför liknande händelser, säger hon.

Som lösning användes en skräddarsydd version av verksamhetsmodellen Avekki som redan i flera år använts inom välfärdsområdet. Dessutom flätas utbildningarna nu samman med det dagliga arbetet bättre än tidigare.

Yrkeshögskolan Savonias registrerade verksamhetsmodell Avekki fokuserar på prognostisering och förebyggande av våldsamma och hotfulla situationer. På utbildningarna behandlas till exempel anställdas kommunikationsfärdigheter, såsom kroppsspråk som inte provocerar och rätt ordval.
 

Annorlunda risk, annorlunda utbildning

De anställda har delats in i två kategorier enligt risken för hotsituationer. Den första utbildningen är riktad till grupper som i sitt arbete möter på uppenbara hot om våld. Sådana grupper är exempelvis de som arbetar inom hemvård, boendetjänster, barnskydd och service för personer med funktionsnedsättning. Hälften av utbildningen på 12 timmar är teori och hälften är praktiska övningar, såsom att skydda sig själv och hantera patienter. 
Den andra utbildningen är riktad till anställda som inte möter hot om våld regelbundet, såsom kontorsarbetare. Utbildningen på sex timmar är teoribaserad och betonar övningar i att skydda sig själv. Utbildningen kan skräddarsys ytterligare i enlighet med enhetens behov. 

– Någonstans kan man till exempel behöva färdigheter i att hålla fast patienten på ett säkert sätt exempelvis för att ge en nödvändig medicin, säger arbetarskyddsfullmäktig Markus Haukka som organiserar utbildningarna.

Enligt kompetensutvecklingschef Sari Salminen är det enklare för chefer att beställa utbildning då en preliminär gruppindelning i fråga om hotet om våld redan har gjorts.
 

Planering underlättar arbetet
 

I revideringen av säkerhetsutbildningarna ingår även en bättre sammanlänkning av dem med enheternas arbete och dagliga verksamhet. Man har även periodiserat dem till vissa månader. 

På grund av brådska i arbetet kunde tidigare ibland endast några anställda delta i den säkerhetsutbildning som ordnades på enheten, men nu har deltagarantalet ökat.

– När man känner till utbildningstidpunkten långt på förhand är det enklare för cheferna att utföra personalplanering. Nu vet man till exempel redan om höstens utbildningsperioder, säger kompetensutvecklingschef Sari Salminen.

Planeringen möjliggör tillräckligt stora utbildningsgrupper för att utbildningarna ska kunna användas fullt ut. Den nya typen av säkerhetsutbildning är en stor satsning av arbetsgivaren.

– När en stor del av personalen deltar i en två dagar lång utbildning innebär det vikariearrangemang på enheterna. Kostnaderna för utbildarna riktas till en enhet, dvs. till oss, säger Salminen.
 

Viktigt att utbildarna orkar
 

Arbetarskyddsfullmäktig och utbildare Markus Haukka som organiserar utbildningarna berömmer den nya utbildningspraxisen och säger att den fungerar. Han berättar att det tidigare gick överraskande mycket tid åt för utbildarna redan till att planera utbildningarna tillsammans med chefen.

– Tidigare kom det utbildningsbeställningar nu och då från olika håll. Ibland krävdes det mycket jämkning för att hitta lämpliga tidpunkter och lokaler, säger Haukka. 

Nu är utbildningarna mer regelbundna och nya utbildare har utbildats. Målet är att en enskild utbildare inte ska belastas för mycket, eftersom säkerhetsutbildningarna är tunga också för utbildarna. Nu utbildar varje utbildare en månad på hösten och våren.

– På så sätt uppstår det ingen lång utbildningsperiod på en gång för någon, säger Markus Haukka.

De nya utbildarna arbetar på heltid som sjukskötare, närvårdare och handledare inom psykiatrin och servicen för personer med funktionsnedsättning.
Haukka har själv hållit Avekki-utbildningar sedan 2012. I nuläget är han sysselsatt på heltid med uppgiften som arbetarskyddsfullmäktig. Han kan dock lösgöra sig från sitt arbete till exempel om det på någon enhet behövs tillfälligt stöd för några timmar på grund av en patient eller klient som beter sig särskilt utmanande.
 

Hotet kan inte undanröjas helt
 

Kan man då redan se resultat av den nya typen av utbildning? Enligt Markus Haukka, som organiserar utbildningarna, är det ännu för tidigt att säga vilken effekt den nya typen av utbildning har på antalet våldssituationer. 

Hittills har upplevelsen av hot om våld ökat årligen under hela den tiden som Avekki-utbildningarna har varit i bruk sedan 2012. Resultatet är motstridigt, men det finns en förklaring.

– Ökningen kan delvis antas bero på att utbildningen får deltagarna att tänka på våld som ett fenomen. Det sänker tröskeln att göra en anmälan i systemen, vilket är bra, säger han. 
 

Framgångsupplevelser finns
 

Vården av personer med minnessjukdomar och psykiska sjukdomar är alltid förknippad med hot om våld, oberoende av hur mycket de anställda utbildas. 

Enligt Markus Haukka upplever en säkerhetsutbildare att hen har lyckats i sitt arbete då hen i anmälningssystemet läser en beskrivning av en hotfull situation där alla parter har klarat sig oskadda.

– Givetvis är en sådan situation alltid i viss mån förknippad med en upplevelse av psykiskt våld för den anställda. Det är extremt viktigt med efterbehandling av hot- och våldssituationer och jag hoppas att cheferna är vaksamma rörande detta. Även för detta har vi en egen beprövad modell, konstaterar arbetarskyddsfullmäktig Haukka.

Enligt säkerhetsutbildare Markus Haukka är det viktigt med efterbehandling av hotfulla situationer.
 

14.6.2024